You are here

Pieejams atbalsts mežkopībai un citām mežistrādes darbībām

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana".

Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.-2013. (LAP) pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" atbalstu ar kopējo publisko finansējumu 2 500 000,00 EUR apmērā.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

10.kārtas ietvaros ir atbalstāma pamatlīdzekļu iegāde (būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma). Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14.augustam, projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015.gada 1.novembris.

Atbalsta pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats.

Pasākuma ietvaros atbalsta pretendenti – iedalās divās grupās

  1. kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar lauksaimniecisko darbību (vismaz 51% ieņēmumu no lauksaimnieciskās darbības), uz atbalstu var pretendēt mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji.
  2. kuru saimnieciskā darbība nav saistīta ar lauksaimniecisko darbību, uz atbalstu var pretendēt tikai mikrouzņēmuma statusam atbilstoši uzņēmumi.

Projekta īstenošanas nozares:

  1. mežkopības un citas mežizstrādes darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10. klase): meža audzēšana: mežu un koku rindu stādīšana, pārstādīšana, retināšana un saglabāšana; jaunaudzes audzēšana, papīrmalkas un malkas ieguve;
  2. mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40): mežistrādes pakalpojumu sniegšana -  apaļkoku pārvadāšana mežā.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

  1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē.
  2. mobilās tehnikas iegāde ja atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku

Atbalsta intensitāte:

  1. 40% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmajā nozarē;
  2. 50% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmās nozares mežaudžu kopšanai un atjaunošanai paredzēta jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā arī darba aizsardzības līdzekļu iegādei. 

Attiecināmās izmaksas: visā plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā personīgi: Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv.  

Plašāka informācija, zvanot uz Lauku atbalsta dieneta informatīvo tālruni 67095000.

Add new comment