You are here

​Uzsākts videi draudzīgas daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

LLKC uzsācis demonstrējumu par videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmu piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu. Demonstrējuma vadītāja ir LLKC Preiļu konsultāciju biroja  lopkopības konsultante Zita Briška, zinātniskā konsultante – Dr.agr. Iveta Gūtmane, demonstrējums tiek veikts: z/s “Ramanīši”, Lielie Anspoki, Saunas pagastā, Preiļu novadā, kurā tiek apsaimniekotas 48 slaucamās govis un vasaras periodā govis piek ganītas.

Mērķis ir nodemonstrēt videi draudzīgu daudzlauku ganību sistēmu piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt piena pašizmaksu.

Lauka diena demonstrējumu saimniecībā notika 16. jūlijā. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar saimniecībā ierīkotajiem izmēģinājumiem ganību sistēmās. Demonstrējuma vadītāja Zita Briška iepazīstināja ar ganību sistēmu saimniecībā. Tas tika ierīkots, lai nodemonstrētu dažādu ganību sistēmu efektivitāti, noganot dažādu skaitu slaucamo govju. Tika izveidotas divas demonstrējuma grupas, pirmajā grupā 38 govis, otrajā grupā 10 govis. Ierīkotas ganības abām demonstrējuma grupām, kā arī noņemti ganību zālāja paraugi katras demonstrējuma grupas ganību zālājiem un noteiktas nepieciešamās ganību platības un ražība.

Demonstrējuma uzdevumi: ganību zālāja augšanas rādītāju noteikšana un novērtēšana, izvērtējot ganību zālāja laboratorisko analīžu rādītājus, ganību sistēmas uzraudzīšanu, ganību zelmeņa analīzes. Ganības ierīkotas 2016.–2017. gadā.

Ganību varianti: pirmais variants – aploku ganīšana, kad aplokā ganās 7 dienas, un otrais variants  – porciju ganīšana, kad aploku maina ik pēc 2 līdz 3 dienām.

Pēc identiskas shēmas notiek arī pārējo 4 ganību platību – ganību bloku – noganīšana un rezultātu fiksēšana.

1. tabula

Ganību zāles ražība – pirmais ganību bloks (pirmā noganīšana)

(Maisījuma sastāvs: Multi Mix (ganību airene 30%, timotiņš 20%, sarkanā auzene 20%, auzeņairene 15%, baltais āboliņš 10%, pļavas skarene 5%)

Grupā, kurā tika ganītas 10 slaucamās govis (2+2+3 dienas), uzsākot noganīšanu, zāles ražība bija 13 t/ha, savukārt, beidzot ganīšanu, 6 t/ha. Grupā, kurā tika ganītas 38 slaucamās govis (7 dienas), zāles ražība bija 13 t/ha, noslēdzot – 5,5 t/ha (skat. 1. tabulu).

Šogad demonstrējuma pirmajā ganību blokā ganīšana tika uzsākta novēloti, tādējādi tika novērota ganību zelmeņa pāraugšana. Daļa no ganību zāles palika neapēsta, jo garāku zāli slaucamajai govij fizioloģiski nav iespējams noplūkt.

Ganīšana būtu jāuzsāk, kad zāles augstums ir 15 cm un 8 t/ha (0,8 kg/m2) zaļmasas, taču demonstrējuma laikā zāles augstums bija sasniedzis 30 cm. Līdz ar to zāle tika daļēji izbradāta, neizmantojot ganību zelmeņa ražību pilnībā. Lai to novērstu, ganīšana jāuzsāk laicīgāk. Pēc noganīšanas tika veikta ganību appļaušana.

2. tabula

Ganību zāles ražība – pirmais ganību bloks (otrā noganīšana)

(Maisījuma sastāvs: Multi Mix (ganību airene 30%, timotiņš 20%, sarkanā auzene 20%, auzeņairene 15%, baltais āboliņš 10%, pļavas skarene 5%)

Pirmajā ganību blokā uz otro noganīšanas reizi  govis atgriežas pēc 37 dienām. Grupā, kurā tika ganītas 10 slaucamās govis (2+2+3 dienas), uzsākot otro noganīšanu, zāles ražība bija 5,16 t/ha, savukārt, beidzot ganīšanu, 1,08 t/ha. Grupā, kurā tika ganītas 38 slaucamās govis (7 dienas), zāles ražība arī  bija 5,16 t/ha uzsākot, bet  noslēdzot ganīšanu – 1,01 t/ha (skat. 2. tabulu).

Ganību ražību var noteikt katrs saimnieks patstāvīgi savā saimniecībā. Attiecīgajās ganībās izvēlas piecus 1 m2 lielus laukus, kuri prezentē attiecīgo botānisko sastāvu. Zāli nopļauj  5–6 cm augstumā. Nopļauto zāli nosver. Iegūstot vidējo aritmētisko, iespējams aprēķināt vidējo zelmeņa ražību. Iegūtie dati jāreizina ar koeficientu 10 (piemēram, 1 m2 svars ir 1,2 kg, tad 1,2 × 10 = 12 t/ha).

3. tabula

Ganību zāles laboratoriskās analīzes pēc 1. un 2. noganīšanas

(Maisījuma sastāvs: Multi Mix (ganību airene 30%, timotiņš 20%, sarkanā auzene 20%, auzeņairene 15%, baltais āboliņš 10%, pļavas skarene 5%)

Aplūkojot 3. tabulu, redzam, ka desmit govju grupas ganību zelmeņa sausnas daudzums ir palielinājies no 17,71 kg pirmajā noganīšas reizē līdz 18,07 kg otrajā noganīšanas reizē. Palielinājies arī kopproteīna daudzums par 3,8%. Uzsākot otro ganīšanu, NDF daudzums ir 41,41%, kas liecina, ka zāle nav pāraugusi un ir veikta ganību zelmeņa appļaušana. 38 govju grupas ganību zelmeņa sausnas daudzums būtiski neatšķiras starp abām ganīšanas reizēm. Savukārt kopproteīna daudzums ir palielinājies no 17,84% pirmajā noganīšanā līdz 22,06% otrajā ganīšanas reizē. Abām grupām otrajā noganīšanas reizē NDF daudzums ir pazeminājies, šajā gadījumā par 14,96%, kas nozīmē, ka ganīšana ir uzsākta laicīgāk nekā sezonas sākumā. Neto enerģijas laktācijā rādītājiem arī ir pozitīvas izmaiņas abās ganību grupās.

Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka svarīgi laikus uzsākt ganīšanu, nepāraudzēt zāli, kā arī pēc noganīšanas veikt ganību appļaušanu, kas pozitīvi ietekmē zelmeņa kvalitāti. Appļaušanu būtu vēlams veikt 8 cm zāles augstumā, lai nomāktu nezāļu attīstību un veicinātu pilnvērtīgu zāles ataugšanu.Vidēji ir nepieciešamas 25–30 dienas, lai zāle pilnīgi atjaunotu rezerves barības vielas, un tad var plānot atkārtotu ganīšanu. Pārmērīgi bieža ganīšana ir par iemeslu zelmeņa ilggadības un produktivitātes pazemināšanai. Protams, viss lielā mērā atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem, ja būs sausums vai pārlieku liels mitrums, tas būtiski ietekmēs ganību zelmeņa augšanu un ataugšanu pēc kārtējās noganīšanas. Ganību kopšana ir svarīgs nosacījums ilggadīgam un produktīvam ganību zelmenim. Ganības pavasarī ir jāapstrādā ar ganību ecēšām, lai tiktu iestrādātas pērnā gada zāles atliekas un kūtsmēsli, kā arī tiktu nomākta ciņu veidošanās.

Savukārt rudenī ganīšana ir jābeidz ar aprēķinu, lai līdz salnām izaugtu 10–12 cm garš zelmenis. Pārmērīgi vēla noganīšana rudenī ievērojami samazina zelmeņa kvalitāti un produktīvo ilggadību. Paldies z/s  “Ramanīši” kolektīvam par sadarbību demonstrējuma un lauka dienas organizēšanā!

Pasākums norit programmā: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA. Informācija par iegūtajiem rezultātiem tiks publicēta LLKC mājaslapā.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Zita Briška,

LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante

Foto Galerija: