You are here

No 2022. gada izmaiņas paziņojumos par fiziskajām personām izmaksātajām summām

Grāmatvedība

Tiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kas izmaksā fiziskajām personām ienākumus, ir noteikts pienākums sniegt paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam par izmaksāto ienākumu veidu un summām.

Ar 2022. gada 1. janvāri spēku zaudēs MK noteikumi Nr. 677, kas noteica gan paziņojuma veidlapu, gan arī ienākuma veidu kodus. No nākamā gada spēkā stāsies jauni MK noteikumi Nr. 610 – “Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju”. Kā redzams jau noteikumu nosaukumā, tie paredz paziņojumā iekļaujamo informāciju, un tas nozīmē, ka paziņojumam vairs nebūs ar normatīvo aktu noteikta veidlapa. Turpmāk paziņojuma veidlapa būs pieejama tikai Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Turpmāk VID informēs par izmaiņām ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā VID publiskajā tīmekļvietnē un EDS ne vēlāk kā 60 dienas pirms paziņojuma iesniegšanas termiņa. Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu saraksts tiks publicēts līdz 2021. gada 1. novembrim. VID informatīvajā materiālā ir norādīts, ka par ienākumu veidu un atvieglojumu veidu kodu publicēšanu būs sīkāka informācija.

Jauns grāmatvedības likums

Ar nākamā gada 1. janvāri spēku zaudēs likums “Par grāmatvedību”, kas grāmatvedības kārtošanas pamatjautājumus reglamentēja jau kopš 1993. gada. Jaunais Grāmatvedības likums pieņemts 2021. gada 10. jūnijā un publicēts “Latvijas Vēstnesī” 28. jūnijā. Jāņem vērā, ka līdz ar likumu “Par grāmatvedību” spēku zaudēs MK noteikumi, kas izdoti saskaņā ar to; tātad – mūs sagaida vēl kāds darbiņš, būs jāiepazīstas ar jauniem MK noteikumiem.

Jaunā likuma 1. pantā sniegts dažādu ar grāmatvedības jomu saistītu un likumā izmantotu terminu skaidrojums.

Grāmatvedības likums nosaka šādus grāmatvedības uzdevumus:

1) nodrošināt uzņēmuma vadību ar grāmatvedības informāciju, kas nepieciešama saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai;

2) nodrošināt finanšu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma mantu, saistībām, finansiālo stāvokli, saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu;

3) veikt nodokļu aprēķināšanu;

4) nodrošināt ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskata periodiem.

Paaugstināts apgrozījuma slieksnis, kuru sasniedzot, reliģiskajām organizācijām un biedrībām (nodibinājumiem, arodbiedrībām un to apvienībām) grāmatvedība kārtojama divkāršā ieraksta sistēmā, – 100 000 eiro līdzšinējo 40 000 eiro vietā.

Mainītas prasības attaisnojuma dokumentu noformēšanā:

- nav jānorāda juridiskā adrese (ja dokumenta autors saskaņā ar likumu jāreģistrē) vai adrese (ja dokumenta autors ir fiziska persona);

- nav jānorāda saimnieciskā darījuma pamatojums;

- ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību, attaisnojuma dokumentā var norādīt tikai šīs personas vārdu un uzvārdu.

Noteikti garāki attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanas termiņi:

- attaisnojuma dokumenti ir jāiegrāmato 20 dienu laikā (patlaban  – 15 dienu laikā) pēc attiecīgā mēneša beigām

- biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, attaisnojuma dokumentus drīkst iegrāmatot ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā ceturkšņa (tagad – mēneša) beigām, kurā attiecīgais attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts (nosūtīts).

Atvieglotas kases grāmatas kārtošanas prasības:

- uzņēmumi, kuriem vidējie dienas ieņēmumi nepārsniedz 500 eiro (tagad 150 eiro), kases grāmatu var kārtot reizi nedēļā;

- biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kā arī reliģiskās organizācijas un to iestādes, kuras kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un kases ieņēmumus un kases izdevumus reģistrē naudas plūsmas uzskaites žurnālā, kases grāmatu var nekārtot.

Aicinu visus rūpīgi iepazīties ar jauno likumu. Tāpat patlaban ir pieņemti arī trīs jauni MK noteikumi:

- MK noteikumi Nr. 569 – “Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem”;

- MK noteikumi Nr. 590 – “Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta”;

- MK noteikumi Nr. 625 – “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai”.

Skaidro lvportals.lv

Iesaku arī divus noderīgus materiālus no www.lvportals.lv:

* Uzņēmumu reģistra informācija – no maksas izziņām uz bezmaksas pakalpojumiem tiešsaistē: https://ej.uz/fs4v.

* Par kapitāla pieauguma nodokli no pārdotā īpašuma: https://ej.uz/h7qy.

Linda Puriņa,
LLKC grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja,
sertificēta nodokļu konsultante