You are here

Uzmanīsimies no negodīgiem piedāvājumiem!

Mežsaimniecība

Sākoties mežizstrādes sezonai, aktivizējas arī negodīgi darboņi vai uzpircēji, kuri ar dažādām metodēm cenšas pierunāt meža īpašniekus pārdot mežu vai cirsmas par pievilcīgām cenām.

Visbiežāk tās ir telefonsarunas vai pat personiskas vizītes pie meža īpašnieka mājās, stādoties priekšā kā pazīstamas mežizstrādes firmas pārstāvim ar līdzīgu nosaukumu. Īpaši gados vecāki meža īpašnieki ir tie, kurus varētu vieglāk pierunāt, apsolot nokārtot formalitātes īpašnieka vietā – faktiski, pilnvarojot firmas rīkoties ar īpašumu.

Sarunas laikā tiek izteikts piedāvājums nocirst mežu, argumentējot, ka mežs jau ir pāraudzis, drīz “sabruks” un zaudēs vērtību. Tiek piedāvāta pietiekami augsta cena un avansa maksājums, uzmērīt cērtamos kokus, sakopt arī pārējo mežu, atvest malku, sakārtot dokumentus, veikt inventarizāciju, izņemt ciršanas apliecinājumu. Turklāt netiek slēgts cirsmas pirkuma līgums, un rezultātā nereti tiek izcirsts vairāk koku un nodarīts ievērojams zaudējums meža īpašniekam.

Padomi, kas noderētu:

* vispirms ignorēt visus telefona zvanus un piedāvājumus par meža pārdošanu vai ciršanu un neielaisties sarunās;

* nekādā gadījumā steigā nevajadzētu parakstīt nepārbaudītus dokumentus vai pilnvaru;

* plašāk apzināt informāciju par savu meža īpašumu, sakārtot robežas, veikt meža inventarizāciju, konsultēties ar speciālistiem par veicamajām darbībām – stādīšanu, kopšanu un ciršanu mežā;

* pirms pārdošanas noskaidrot meža vai cirsmas patieso tirgus vērtību, veikt izcirsto koku uzmērīšanu un platības iezīmēšanu. Neuzticēties pircēju dastojumam;

* darījumus par meža vai ciršanas tiesību pārdošanu nevajadzētu veikt steigā, vēlams konsultēties ar vairākiem speciālistiem;

* pārdodot ciršanas tiesības, piedāvāt vismaz trīs pircējiem vai izmantojot e-izsoles (mezabirza.lv, e-silva.lv u. c.);

* izlasīt atsauksmes par izvēlēto pircēju (mežizstrādes firmu);

* cirsmas pārdodot, obligāti slēgt korektu cirsmas pirkuma līgumu, kurā paredzētas visas nianses – līguma stāšanās spēkā laiks, norēķinu kārtība, izstrādes termiņš, abu pušu pienākumi un tiesības, riski, ceļu sakārtošana u. c.;

* īpašu vērību pievērst līguma sadaļai par līguma laušanu;

* pirms līguma parakstīšanas vēlams to pārlasīt vairākas reizes, it īpaši, ja ir kaut kas rakstīts ar maziem burtiņiem, parādīt kādam zinošam speciālistam.

Daudziem īpašniekiem mežs ir investīcija nākotnē. Tāpēc ir svarīgi zināt, kas notiek mežā. Par mežu ir jārūpējas un jābūt zinošiem arī pārdošanas procesā.

Sarmīte Grundšteine,
MKPC projektu vadītāja

Foto Galerija: