Jūs atrodaties šeit

Kases aparātu un sistēmu atbilstības pārbaude

Grāmatvedība

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumos, kas stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā, noteikts, ka nodokļu maksātāji drīkst lietot elektroniskās ierīces un iekārtas, kuras atbilst nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un kurām ir veikta atbilstības pārbaude.

Atbilstības pārbaude ir elektronisko ierīču un iekārtu modeļu, modifikāciju un programmas versijas pārbaude, lai pārliecinātos par minēto ierīču un iekārtu atbilstību tām noteiktajām tehniskajām prasībām. Atbilstības pārbaudi veic Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrēta atbilstības pārbaudes institūcija, kura pēc apkalpojošo dienestu pieprasījuma pārbaudīs kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļa, modifikācijas un programmas versijas atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām, izsniedzot attiecīgu atbilstības apliecinājumu.

Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas modeli, modifikāciju un versiju, kurai atbilstības pārbaudes institūcija veikusi atbilstības pārbaudi un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegusi apliecinājumu par atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienests iekļauj publiski pieejamā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu vienotajā datubāzē (reģistrā).

Atbilstības pārbaudes institūcijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētajiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām atbilstības pārbaudes ir jāveic līdz 2017. gada 1. jūlijam. Tātad nodokļu maksātāji Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kases aparātu vai kases sistēmu var lietot līdz atbilstības pārbaudes institūcijas atbilstības apliecinājuma, ka minēto ierīču un iekārtu modeļi, modifikācijas un programmas versijas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” noteiktajām tehniskajām prasībām, izsniegšanas brīdī, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam. Savukārt pēc atbilstības institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanas apkalpojošam dienestam tie jāpārreģistrē, nomainot uz jaunu modeļa, modifikācijas un programmas versiju, izņemot Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr. 96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 5. pielikumā (turpmāk – 5. pielikums) uzskaitītos kases aparātu modeļus un modifikācijas.

Attiecībā uz 5. pielikumā uzskaitītajiem 62 kases aparātu modeļiem un modifikācijām informējam, ka nodokļu maksātāji par darījumiem saņemtās samaksas reģistrēšanai tos drīkst lietot tikai līdz 2016. gada 31. decembrim. Lai minēto kases aparātu lietotāji varētu turpināt tos lietot pēc 2017. gada 1. janvāra, apkalpojošam dienestam līdz 2016. gada 31. decembrim jāveic to pārreģistrācija, kuras rezultātā, ja attiecīgais kases aparāta modelis vai modifikācija atbilst noteiktajām tehniskajām prasībām, tā tiks iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu sarakstā un pēc tam – konkrēta apkalpojošā dienesta apkalpojamo modeļu un modifikāciju sarakstā.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai apkalpojošo dienestu sniegtajai informācijai 5. pielikumā uzskaitītie kases aparātu modeļi un modifikācijas jaunajām tehniskajām prasībām nav pielāgojamas, tādējādi, ja apkalpojošie dienesti to pārreģistrāciju līdz 2016. gada 31. decembrim neveiks, tad ar 2017. gada 1. janvāri visi 5. pielikumā iekļautie nepārreģistrētie kases aparātu modeļi un modifikācijas tiks izslēgtas no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra) un to turpmāka lietošana nebūs atļauta.

Par iespējām veikt lietošanā esošo kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu pārreģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) lūdzam vērsties pie apkalpojošā dienesta, kuram attiecīgais kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta ir iekļauta kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu reģistrā attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo modeļu (modifikāciju) sarakstā.

Detalizētāku jautājumu gadījumā lūdzam vērsties Valsts ieņēmumu dienestā, sūtot savu jautājumu elektroniski uz “Uzdot jautājumu VID e-pastā”.

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvalde