Jūs atrodaties šeit

Realizētie projekti

 

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija / Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia

Saīsinātais nosaukums: LIFE-IP LatViaNature

Programma: LIFE

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2020.-31.12.2028.

Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta partneri:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Latvijas Universitāte
 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Vidzemes Augstskola
 • Latvijas valsts meži
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • Latvijas Dabas fonds
 • Pasaules Dabas Fonds

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību plānu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Tiešie mērķi:

 • Uzlabot mežu biotopu un sugu aizsardzības statusu;
 • Uzlabot Natura 2000 tīkla efektivitāti;
 • Izstrādāt efektīvus un motivējošus mehānismus, lai atbalstītu dabas aizsardzību privātās mežu zemēs;
 • Izstrādāt efektīvu sistēmu invazīvu svešzemju sugu kontrolei un pārvaldībai, kuras skar mežsaimniecības nozari;
 • Stiprināt ieinteresēto personu, tostarp valsts iestāžu, kapacitāti un uzlabot sadarbību starp valsts, nevalstiskajiem sektoriem un zinātniskajām institūcijām;
 • Veicināt privāto mežu zemes īpašnieku izpratni par dabas aizsardzību.

Projekta kopējais finansējums: 19 484 173 EUR (t.sk. ES LIFE programmas finansējums: 11 690 504 EUR, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums: 4 221 947 EUR).

Sīkāka informācija par projektu: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/life-ip-latvianature vai sazinoties ar MKPC projektu vadītāju Madaru Černuho (madara.cernuho@mkpc.llkc.lv).Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekts “Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region”

Projekta saīsinājums: Baltic ForBio

Projekta Nr. #R058

Projekta mērķis: palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanu, uzlabot valsts iestāžu un attiecīgo organizāciju institucionālās spējas, kā arī veicināt mežizstrādi un ciršanas atlieku izmantošanu.

Budžets: Kopējais projekta budžets 2 182 233.25 EUR, ERDF – 611 666.90 EUR un nacionālais finansējums – 2 793 900.15 EUR.

Projekta laiks: 2017. gada maijs - 2021. gada marts

Projekta mājas lapa: www.slu.se/balticforbio

Projekta vadošais partneris: Swedish University of Agricultural Sciences - Sweden

Projekta partneri:

 • Foundation Private Forest Centre – Estonia
 • Tartu Regional Energy Agency – Estonia
 • Natural Resources Institute Finland Luonnonvarakeskus  - Finland
 • Technical University of Applied Sciences Wildau - Germany
 • Ltd. Latvian Rural Advisory and Training Centre - Latvia
 • Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences - Lithuania
 • The Forestry Research Institute of Sweden - Sweden
 • The Swedish Forest Agency - Sweden
 • Latvian State Forest Research Institute Silava Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava  - Latvia
 • Regional Council Central Finland - Finalnd
 • Ueckermann Forest Service - Germany
 • Castle property Altlandsberg GmbH – Germany

Projekta galvenie sasniedzamie mērķi:

 • Pieejamās meža biomasas noteikšanas ĢIS platformas un datubāzes izstrāde Baltijas jūras reģionā;
 • Inovatīvu maza izmēra granulu un kurtuvju biznesa modeļu un vadlīniju izstrāde un pielāgošana;
 • Lēmuma pieņemšanas rīka izveide mežizstrādes atlieku un nelielu koku ieguvei – šķeldas ražošanai;
 • Rokasgrāmatas un vadlīniju izstrāde – ciršanas atlieku un mazu koku ievākšanai;
 • Demonstrējuma vietu izveide biomasas reģenerācijai pirms koku retināšanas;
 • Apmācību programmu izstrāde biomasas ievākšanas plānošanai un loģistikai;
 • Apmācību programmas rentabla un ilgtspējīgu ciršanas atlieku ievākšanas un nelielu koku mežizstrādes metožu noteikšanai. 

Forest Energy Atlas (meža biomasas atlants) ĢIS platforma un datu bāze: http://forest-energy-atlas.luke.fi

Tālmācības programmas "Enerģētiskās koksnes ieguve meža apsaimniekošanas procesā": https://talmaciba.llkc.lv/course/index.php?categoryid=12

Projekta Baltic ForBio rezultātu apkopojums
Summary of the results of the Baltic ForBio project


Erasmus+ programmas projekts  “Apmācības – vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos”.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Erasmus+ programmā īsteno projektu “Apmācības – vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos”.

Mobilitātes norises laiks: 2016. gada oktobris

Partneris: Zveidrijas meža aģentūra – Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se, Jonkoping.

Projekta "Apmācības - vides, ūdensaizsardzības un kultūrvestures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos" mērķis ir apmācīt SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" darbiniekus - apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un apmācību metodes, lai turpmā, izmantojot šīs zināšanas, apmācītu Latvijas meža īpašniekus, mežstrādniekus un meža apsaimniekotājus. Apmācību programmas apguve un turpmāka šādas apmācību programmas ieviešana Latvijā - nodrošinās papildus zināšanu ieguvi meža īpašniekiem, mežstrādniekiem un meža apsaimniekotājiem, ievērot vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšanas prasības meža apsaimniekošanas darbos koksnes resursu ieguves laikā.

Programmas izstrāde: novembris – decembris, 2016
Programma: Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā. 

Apmācību programmas piedāvājums un realizēšana Latvijā: no 2016. gada decembra, pamatojoties uz pieprasījumu.

Projekta laiks: 2016. gada augusts – 2017. gada maijs.

Projekts tiek īstenots Erasmus + programmā, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv


Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Nosaukums: Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Vadošais partneris:

Ostergotlandes reģionālās attīstības departaments

Partneri:

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs/Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
Vidzemes plānošanas reģions
Zviedrijas meža aģentūra
Igaunijas Dabaszinātņu universitāte
Igaunijas privāto mežu centrs

Mērķis: Veicināt meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu projektā iesaistītajos reģionos.

Galvenās mērķa grupas:

 • Galvenās ieinteresētās puses, t.sk. institūcijas, aģentūras un reģionālās politikas, vides jautājumu un mežsaimniecības atbildīgie politiķi
 • Meža īpašnieki, darbu veicēji un ražošanas nozares
 • Sabiedrība

Budžets: Kopējais projekta budžets 1 438 155 EUR, ERDF - 1 150 996 EUR un nacionālais finansējums - 287 159 EUR.

Projekta laiks: 2010. gada maijs - 2012. gada decembris

Projekta mājas lapa: www.woodenergyproject.eu

Kontaktpersona: MKPC direktors Raimonds Bērmanis, tālr. 63050477, mob. 29461192, raimonds.bermanis@mkpc.llkc.lv,

Projekta atbildīgie reģionos: 
Valmiera, Valka - Andris Vīrs, mob. 26108426, andris.virs@mkpc.llkc.lv 
Alūksne, Balvi - Ginta Ābeltiņa, mob. 26117578, ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv
Madona - Mairita Bondare, mob. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
Cēsis - Laila Šestakovska, mob. 28323647, laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

Projekta informācijas buklets

Projekta informācijas buklets (angļu valodā)

Projekta informatīvais izdevums 30.maijs 2011 (angļu valodā)

Projekta informatīvais izdevums 30.janvāris 2012 (angļu valodā)