Jūs atrodaties šeit

Laiks apsekot un kopt jaunaudzes

Mežsaimniecība

Vasaras otrajā pusē ieteicams apsekot gan pavasarī stādītās jaunaudzes, gan iepriekšējos gados ierīkotās vai dabiski atjaunojušās jaunaudzes, lai novērtētu nepieciešamību veikt   kopšanu. Īpaši svarīgi to izdarīt ir ES atbalsta saņēmējiem.

No 2015. gada meža īpašnieki var pieteikties uz ES finansējumu jaunaudžu retināšanas atbalsta pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”. 2019. gadā ar valsts un ES atbalstu izkoptas jaunaudzes 12,9 tūkst. ha  platībā. 2019. gadā jaunaudžu kopšana valstī kopā veikta 67,9 tūkst. ha apjomā, t. sk. valsts mežos – 34,3 tūkst. ha, pārējais  īpašnieku mežos – 33,6 tūkst. ha. Visvairāk koptas bērzu (33%), egļu  (32%) un priežu (21%) jaunaudzes, pārējo kopto koku sugu jaunaudzes sastāda 14%.

-

Jaunaudžu kopšana ļauj ne tikai uzlabot koku augšanas apstākļus, izveidot augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu, bet arī samazināt sniega un vēja bojājumu risku. Pareizi izkopjot jaunaudzes, atstātajiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums,  vidēji par 10–20 gadiem.

Agrotehniskā kopšana

Mežaudzēs pirmajos gados ir jāparedz agrotehniskā kopšana, kad mērķa sugas koki jāatbrīvo no zālaugiem un nevēlamām koku atvasēm. Tā tiek uzlaboti apgaismojuma, mitruma un barošanās apstākļi nākotnes kociņiem. Visu platību vienlaidus izkopt nav nepieciešams, pietiek izkopt vien 0,5–1 m rādiusā ap tiem. Bagātīgās augsnēs, kur zālaugu aizzēlums ir intensīvāks, saulmīļu sugām (piemēram, bērzam un priedei) kopšanu īpaši svarīgi veikt vasaras beigās, kad zālaugu augšana jau praktiski ir apstājusies. Tas nepieciešams, lai ziemā apsnigušie zālaugi kociņus nenoliektu un netraucētu to augšanu nākamajā gadā.

Jaunaudzes sastāva veidošana

Kad kociņi sasnieguši 2–4 m augstumu, sākas to savstarpējā konkurence, tad veidojam mežaudzes sastāvu. Izcērtam nevēlamo sugu kokus un nodrošinām vēlamās sugas vienmērīgu izvietojumu platībā. Pēc kopšanas jāpaliek koku sugām, kuras ir piemērotas konkrētam meža tipam. Atstājamo kociņu skaits atkarīgs no koku sugas un augstuma.

Lapu kokiem kopšanu ieteicams veikt jūlijā, augustā, jo audze būs pasargāta no straujas atvašu sazelšanas un atstājamie koki augšanas periodā nostiprināsies un būs noturīgāki pret vēja un sniega negatīvo iedarbību rudenī un ziemā.

Priedei kopšanu nedrīkst nokavēt, galotnei jābūt brīvai. Lapu kokus ap priedēm var tikai aizlauzt, tas nedaudz aizsargās no meža zvēru postījumiem, turklāt aizlauztajiem kociņiem neveidojas atvases.

Egle savukārt jākopj saudzīgāk, ja egles iepriekš nav koptas, tās jāatbrīvo, kopjot vairākos paņēmienos. Nav vēlams audzēt egles tīraudzi, piemistrojumā var atstāt, piemēram, bērzu. Ja audzē ir diezgan daudz lazdu, vēlams atstāt uz pudura kādus dzinumus, lai aizkavētu krūma ataugšanu.

Bērzu retina, kad audze ir sasniegusi aptuveni divu metru augstumu. Retinot audzi, nevajag atstāt bērzus ar resniem zariem, padēlu, žākļveida zarojumu un līku stumbru.

Lai pareizi izkoptu jaunaudzes, jāraugās vairāk uz meža augšanas apstākļu tipu un koku sugām, kuras turpmāk vēlas audzēt saimnieks. Ja saimniekam šķiet grūti saprast, ko labāk atstāt un ko ne, ieteicams konsultēties ar meža nozares speciālistu vai apmeklēt kādu no semināriem, ko organizē LLKC Meža konsultāciju centrs (skatīt www.mkpc.llkc.lv).

Kopt jaunaudzes ir meža īpašnieka pienākums

Pēc Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem (Nr. 308 no 02.05.2012.), Valsts meža dienests pārbauda atjaunoto mežaudžu (jaunaudžu) kopšanas kvalitāti 5 gadus vecās lapu koku audzēs un 10 gadus vecās skuju koku audzēs. Šāda prasība meža īpašniekam uzliek pienākumu kopt atjaunoto vai ieaudzēto mežaudzi noteiktā laikā pēc tās atjaunošanas vai ieaudzēšanas, vienlaikus dodot iespēju izvēlēties optimālu mežaudzes kopšanas laiku konkrētajā platībā, lai veidotu augstražīgas, bioloģiski noturīgas mežaudzes un palielinātu iegūstamo kokmateriālu preces vērtību.

ES atbalsta projektu īstenotājiem jāņem vērā, ka piecus gadus pēc “Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā” norādītā projekta īstenošanas beigu termiņa Valsts meža dienestam ir tiesības veikt ieaudzētās, retinātās vai atjaunotās mežaudzes pārbaudi dabā.

Ja, veicot pārbaudi, tiek konstatēts, ka ieaudzētās, retinātās vai atjaunotās sugas koku skaits ir mazāks par koku skaitu atbilstoši kritiskajam šķērslaukumam, atbalsta saņēmēja pienākums ir gada laikā pēc Valsts meža dienesta vai Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par platības neatbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem papildināt koku skaitu vismaz līdz minimālajam skaitam vai atmaksāt saņemto atbalstu.

Kopjot jaunaudzes ar krūmgriežiem, jāievēro darba drošības noteikumi. Ieteicams arī internetā (www. youtube.com) noskatīties AS “Latvijas valsts meži” sagatavoto filmiņu “Pareiza un raita jaunaudžu kopšana”. Filmiņā stāstīts, kā pareizi un raiti kopt jaunaudzes, lai mežs izaugtu vesels un ar koksni bagāts. Tā ir adresēta ikvienam, kurš strādā mežā.- var īsināt

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 

Foto: MKPC arhīvs