Jūs atrodaties šeit

Padomi jaunaudžu kopšanas projektu īstenošanai

Mežsaimniecība

Vasaras otrā puse un rudens mežā ir labākais laiks, lai parūpētos par jaunaudzēm.

Jaunaudžu kopšana ļauj izveidot augšanas apstākļiem piemērotu audzes sastāvu un uzlabot labvēlīgus augšanas apstākļus nākotnes kociņiem, kā arī palielina mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, un nodrošina mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu.

Ja iesniegts projekts jaunaudžu kopšanai

Septembra nogalē (27. septembrī) noslēgsies projektu pieņemšana ES atbalsta pasākumam “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” aktivitātē jaunaudžu retināšana.  

Šogad tika veikti grozījumi atbalsta saņemšanas nosacījumos (MK noteikumi Nr. 455) un periodā 2021.–2022. gadam tā ir plānota kā vienīgā projektu iesniegšanas kārta.

Jāatceras, ka iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2023. gada 1. septembris. Atbalsta summa par viena hektāra izkoptu jaunaudzi ir 220 eiro, ja īpašniekam pieder 200 un vairāk hektāru meža, un 264 eiro, ja ir mazāki meža īpašumi.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pēc kārtas noslēgšanās trīs mēnešu laikā izvērtē iesniegtos projektus, ievērojot projektu atlases kritērijus, un sarindos dilstošā secībā atbilstoši projektu vērtējumā iegūto punktu summai.

Kad projekti būs izvērtēti, īpašniekam tiks izsūtīts lēmums par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja atbalsta pretendents izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), tad lēmums tiek paziņots elektroniski EPS, nosūtot pretendentam paziņojumu uz e-pastu.

EPS sadaļā “Projekti un investīcijas” var redzēt projekta  statusu (vērtēšanā, apstiprināts, noraidīts).

Projektu var sākt realizēt pēc apstiprinošā lēmuma saņemšanas saskaņā ar VMD apstiprināto Meža apsaimniekošanas atbalsta plānu. Projektā paredzētās darbības var veikt pats atbalsta saņēmējs vai darbu uzticēt speciālistiem.

Kad projekts ir īstenots

Projekta īstenošanas atbilstību Meža apsaimniekošanas atbalsta plānam pārbauda Valsts meža dienests (VMD) mēneša laikā pēc tam, kad atbalsta saņēmējs par mežaudzes  retināšanu (kopšanu) VMD ir iesniedzis pārskatu (2 eksemplāros) par projekta īstenošanas rezultātiem un skici, kurā redzama izkoptās jaunaudzes platība. Skici var sagatavot un iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā. Dabā izkoptai jaunaudzes platībai jābūt skaidri redzamai ar iezīmētām ārējām robežām, lai veiktās darbības būtu identificējamas.

VMD veic platību uzmērīšanu un pārbauda, vai situācija dabā atbilst pasākumu plānam. Ja viss ir kārtībā, vienu eksemplāru VMD nosūta LAD, otru – atbalsta pretendentam. LAD atbalstu izmaksā 30 darba dienu laikā pēc pārskata saņemšanas. Nekādi citi dokumenti LAD nav jāiesniedz!

Praktiski padomi projektu realizācijai

Skuju kokiem kopšanu ieteicams veikt oktobrī, novembrī, jo šajā laikā cirstos kociņus sniegs pieplacinās zemei, veicinot to ātrāku satrūdēšanu.

Priedei kopšanu nedrīkst nokavēt, galotnei jābūt brīvai. Lapu kokus ap priedēm var tikai aizlauzt, tas nedaudz aizsargās no meža zvēru postījumiem, turklāt aizlauztajiem kociņiem neveidojas atvases.

Egle savukārt jākopj saudzīgāk, ja egles iepriekš nav koptas, tās jāatbrīvo, kopjot vairākos paņēmienos. Nav vēlams audzēt egles tīraudzi, piemistrojumā var atstāt, piemēram, bērzu. Ja audzē ir diezgan daudz lazdu, vēlams atstāt uz pudura kādus dzinumus, lai aizkavētu krūma ataugšanu.

Lapu kokiem kopšanu ieteicams veikt jūlijā, augustā, jo audze būs pasargāta no straujas atvašu sazelšanas un atstājamie koki augšanas periodā nostiprināsies un būs noturīgāki pret vēja un sniega negatīvo iedarbību rudenī un ziemā.

Bērzus retina, kad audze ir sasniegusi aptuveni divu metru augstumu. Retinot audzi, nevajag atstāt bērzus ar resniem zariem, padēlu, žākļveida zarojumu un līku stumbru.

Lai pareizi izkoptu jaunaudzes, jāraugās vairāk uz meža augšanas apstākļu tipu un koku sugām, kuras turpmāk saimnieks vēlas audzēt. Jāatceras, ka, kopjot jaunaudzes, jāveic arī aizsardzības pasākumi pret meža dzīvnieku postījumiem.

Meža īpašnieka pienākums – kopt jaunaudzes

Pēc Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem VMD pārbauda atjaunoto mežaudžu (jaunaudžu) kopšanas kvalitāti 5 gadus vecās lapu koku audzēs un 10 gadus vecās skuju koku audzēs. Šāda prasība meža īpašniekam uzliek pienākumu kopt atjaunoto vai ieaudzēto mežaudzi noteiktā laikā pēc tās atjaunošanas vai ieaudzēšanas.

Sarežģītāk ir kopt dabiski veidojušās mistraudzes, jo tajās aug vairākas koku sugas ar dažādu ēncietību. Ja rodas kādi jautājumi par jaunaudzes kopšanu, ieteicams konsultēties ar meža nozares speciālistu vai apmeklēt kādu no semināriem, ko organizē LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (skatīt www.mkpc.llkc.lv).

Jāatceras, ka, kopjot jaunaudzes ar krūmgriežiem, jāievēro darba drošības noteikumi!

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Foto: MKPC arhīvs