Jūs atrodaties šeit

Sākas pieteikšanās kompensācijas maksājumam par NATURA 2000 meža teritorijām 2016. gadam

Mežsaimniecība

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir kkgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs saistībā ar Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas:

  • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā;
  • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 Atbalsta pretendents ir persona, kas apsaimnieko mežu un 2016.gada 15.jūnijā ir tā:

  • īpašnieks vai apsaimniekotājs (turpmāk – tiesiskais valdītājs);
  • tiesisko valdītāju kooperatīvs;
  • tiesisko valdītāju apvienība.

Kārta atvērta no 2016. gaa 11. aprīļa līdz 2016. gada 23. maijam. 

Sīkāka informācija

Pievienot komentāru