Jūs atrodaties šeit

Vai uzturēšanos mežā var ierobežot

Mežsaimniecība

Iestājoties vasarai, arvien vairāk pieaug cilvēku vēlme izbaudīt dabu, doties mierīgās pastaigās pa mežu. Tomēr nereti gadās, ka mežā aktivitātes iecienījuši arī asu izjūtu cienītāji, pārvietojoties pa neceļiem, purviem un grūti izbraucamām vietām, radot neērtības meža īpašniekiem un nodarot neatgriezeniskus bojājumus dabai.

Tiesības uzturēties mežā

Tiesības uzturēties mežā nosaka Meža likuma 5. pants, kurā teikts: “Fiziskām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi un ja tajā nav ierīkotas speciālas nozīmes plantācijas vai iežogotas meža platības dzīvnieku turēšanai nebrīvē un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Transportlīdzekļus atļauts lietot, tikai pārvietojoties pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos meža aizsardzības, valsts aizsardzības vai sabiedrības drošības uzdevumu veikšanai, kā arī meža apsaimniekošanas darbu veikšanai, saskaņojot ar meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.”

Īpašnieka kontaktinformāciju varēs noskaidrot

Nereti gadās, ka, veicot kādus darbus savā meža īpašumā, rodas vajadzība saskaņot  darbības vai  informēt kaimiņu par kādām aizdomīgām darbībām viņa mežā, bet nezinām viņa kontaktinformāciju.

Lai šo situāciju labotu, ir pieņemti grozījumi Meža likumā, kuri stājušies spēkā š. g. 19. maijā. Galvenās izmaiņas veiktas 5. pantā: “Lai saskaņotu pārvietošanos pa blakus esošām zemes vienībām, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var vērsties Valsts meža dienestā vai pašvaldībā ar lūgumu sniegt zemes vienības īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju (tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi). Valsts meža dienests vai pašvaldība sniedz to rīcībā esošo kontaktinformāciju, kuru zemes vienības īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sniedzis minētajām institūcijām, saņemot citu pakalpojumu.”

Uzturēšanos mežā var ierobežot

Ir gadījumi, kad pašvaldība pēc Valsts meža dienesta vai vides aizsardzības institūcijas ierosinājuma ugunsdrošības, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, meža augu un dzīvnieku aizsardzības interesēs var ierobežot fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties mežā. To arī nosaka Meža likums. 

Savukārt arī meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var ierobežot fizisko personu uzturēšanos un brīvu pārvietošanos mežā. Meža likumā noteikts, ka tādā gadījumā meža īpašnieka pienākums ir norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem brīdinājuma uzrakstiem. Ja tas nav izdarīts, tad ierobežojumi nebūs spēkā.

Šis likuma punkts neattiecas uz valsts amatpersonām un nacionālā meža monitoringa vai vides monitoringa veicējiem, kuriem, pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā, ja nepieciešams, uzrādot dienesta vai darba apliecību.

Uzturoties mežā jāievēro noteikumi

Pieaugot cilvēku vēlmei biežāk atpūsties mežā, gadās, ka aizmirstam, ka ir noteikumi, kas jāievēro. To nosaka Meža likuma 6. pants: “Uzturoties mežā, personas pienākums ir ievērot meža ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus un citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem.”

Jāatceras, ka vasaras periodā, iestājoties ugunsnedrošajam laika posmam, kas šogad ir noteikts jau no 26. aprīļa, uzturoties mežos un purvos aizliegts:

- nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;

- kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

- atstāt ugunskurus bez uzraudzības;

- dedzināt atkritumus;

- braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;

- veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Tiesības un pienākumi, uzturoties mežā, ir noteikti likumdošanā un par to neievērošanu var iestāties atbildība un var nākties maksāt sodu.

Jāpiebilst, ka vasaras sākums ir daudzu meža dzīvnieku mazuļu dzimšanas laiks, un vērīgākie dabā gājēji nereti šai laikā var tos pamanīt. Taču mazuļus labāk neaiztikt un iespējami ātri doties tālāk, jo dzīvnieku māte ir turpat tuvumā un vēro notiekošo.

Novēlu meža gājējiem būt saprotošiem, ja uzturēšanās mežā būs kādā vietā ierobežota, jo esam meža valsts un atpūtas taku un vietu mums ir ļoti daudz.   

Ieteikumi
Lai vieglāk atrastu atrašanās vietu mežā un to piederību AS “Latvijas valsts meži” piedāvā mobilo lietotni LVM GEO, kura ir brīvi pieejama jebkuram lietotājam izmantošanai dabā.

Sarmīte Grundšteine,
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs