Jūs atrodaties šeit

Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

Projekts: Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

Programma:  Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2019.- 28.02.2023.

Vadošais partneris: MZI Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Projekta partneri:

 1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
 2. Latvijas Universitāte;
 3. Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības centrs SIA;
 4. Zemnieku Saeima, biedrība;
 5. Progresīvo Tehnoloģiju institūts;
 6. SIA “Rītausma”;
 7. Infopols.lv;
 8. A.Pundura konsultāciju centrs SIA;
 9. Zemnieku saimniecība Skudriņas;
 10. SIA Baltic Open Solution Center.

Projekta mērķis: izstrādāt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotu energoefektīvu tehnoloģiju ar integrētu siltuma sūkni (gaiss-ūdens) un saules enerģijas kolektoru un veikt eksperimentālās konstrukcijas izgatavošanu, siltuma enerģijas ražošanai slēgto platību apsildīšanai (gaisa termoregulācijai), siltuma enerģijas akumulēšanas un pārpalikušās siltuma enerģijas izmantošanai primārās lauksaimniecības un meža produkcijas pārstrādei – kaltēšanai. Veikt pētījumus, iegūto rezultātu analīzi un izstrādāto kolektoru ar integrētu siltuma sūkni (gaiss-ūdens) darba parametru salīdzināšanu ar jau esošo konstrukciju radītājiem, veikt siltuma enerģijas akumulācijas un elektroenerģijas ražošanas iespēju pētījumus, kuru rezultātus pārbaudīt ar praktisku pielietojumu segto platību periodiskai gaisa termoregulācijai. Veikt pētījumu rezultātā izstrādāto tehnoloģiju demonstratora maketa eksperimentālo izstrādi un to ilgtermiņa testēšanu reālās segtās siltumnīcu platībās.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 1. Izstrādāti priekšlikumi (parametru apraksts, prasību definēšana, tehniski ekonomiskie aprēķini) saules enerģijas kolektoru konstrukcijas izstrādei;
 2. Izstrādāts siltuma – aukstuma apgādes tehnoloģiskais process Laistāmā ūdens apsilde; biomasas žāvēšana; dzesēšanas sistēmas; modulāro iespēju analīze; energoapgādes nepārtrauktības analīze;
 3. Izstrādāta temperatūras un citu parametru mērījumu sistēma, veikta tās uzstādīšana un konfigurēšana;
 4. Veiktas tehnoloģijas eksperimentālās pārbaudes: siltumnīcas un solārās enerģijas ieguves ierīču konstruēšana un uzstādīšana; laistāmā ūdens sildīšanas sistēmas uzstādīšana; mērījumu sistēmas uzstādīšana; siltumsūkņu un modulāro elementu uzstādīšana;
 5. Veikti publicitātes pasākumi;
 6. Izstrādāti priekšlikumi agrārās politikas veidotājiem saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Kopējās projekta izmaksas: EUR 485 408,84

Pēc detalizētākas informācijas par projektu vērsieties pie SIA LLKC Augkopības nodaļas vecākā speciālista dārzkopībā Māra Narvila, e-pasts: maris.narvils@llkc.lv

Vairāk informācija  par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm