Jūs atrodaties šeit

LIFE CRAFT

Programma: LIFE

Projekts: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā (LIFE CRAFT)

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.06.2023 (63 mēneši)

Vadošais partneris: Latvijas Dabas fonds (LDF)

Projekta partneri:

 • Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
 • Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrs (Czech Center for Science and Society)

Projekta mērķis: Veidot un sniegt ekonomiski pamatotu praktiskās pieredzes kopumu klimata pārmaiņu mazinošas lauksaimniecības prakses īstenošanai Latvijā.

Projekta tiešie mērķi:

 • Veicināt lauksaimnieku un politikas veidotāju apziņu par siltumnīcas efekta gāžu emisiju mazinošām lauksaimniecības praksēm;
 • Pārbaudīt un saimniecību līmenī demonstrēt trīs siltumnīcas efekta gāžu emisiju mazinošas lauksaimniecības prakses;
 • Pielāgot attālās izpētes uzraudzības instrumentus, lai uzlabotu nacionālas politikas sniegumu emisiju mazināšanā no lauksaimniecības.

Projektā plānotas aktivitātes un rezultāti:

 • Izveidots apkopojums ES labās prakses piemēriem, kas būtu piemērojami Baltijas jūras reģionam attiecībā uz lauksaimniecības SEG emisiju mazināšanas metodēm. Metožu efektivitātes un ieviešanas izvērtējums;
 • Ierīkot 10 demonstrējumu laukus (aptuveni 200 hektārus), kur tiek izmantota bezaršanas jeb tiešās sējas tehnoloģija. Izvērtēt metodes efektivitāti, ietekmi un ekonomisko ieguvumu. Ierīkot 3 demonstrējumu laukus (aptuveni 1,2 hektārus), kur augsnē ir iestrādāta bio-ogle. Izvērtēt metodes ietekmi uz augsni;
 • Kontrolētu drenāžas sistēmu ierīkošana un demonstrēšana 4 izmēģinājuma vietās, kas aptver aptuveni 80 hektārus. Izvērtēt metodes ietekmi un ekonomisko ieguvumu;
 • Attālinātas metodikas izstrāde SEG emisiju novērtēšanai vietējā līmenī, izmantojot satelīta novērošanas datus. Klimata atbildīgas lauksaimniecības prakses rokasgrāmatas izveide;
 • Informācijas nodošana lauksaimniekiem, politikas veidotājiem, konsultantiem un citām ieinteresētajām personām par projekta rezultātiem, organizējot lauka dienas, seminārus, starptautiskas konferences un piedaloties starptautiskos pasākumos;
 • Sabiedrības informētības veicināšana par lauksaimniecības ietekmi uz klimatu;
 • Izveidota projekta tīmekļa vietne, kas kalpo kā pastāvīgs informācijas avots (rokasgrāmatas, tehnisko ziņojumu un video izvietošana).

Projekta kopējais finansējums: 1 987 764,00 EUR (t.sk. ES finansējums: 1 177 696,00 EUR)

LLKC finansējums: 220 063,00 EUR (t.sk. ES finansējums: 132 038,00 EUR)

Plašākai informācijai sazinieties ar LLKC Projektu un attīstības daļas vadītāju Lindu Šarķi-Fedjajevu (linda.sarke@llkc.lv).