You are here

Kas ir zemes balles, un kur tās var apskatīt?

Mežsaimniecība

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes kvalitāte parāda zemes produktivitāti, ko augsne var dot īpašniekam, ja tā tiek pareizi apstrādāta un izmantota. Gan lauksaimniecības, gan meža zemei kvalitāti visbūtiskāk ietekmē augsnes veids (velēnu podzolētā, glejotā u. c.) un augsnes mehāniskais sastāvs (māls, smilšmāls u. c.).

Kas ir zemes balles?

Lauksaimniecības zemes kvalitātē ir ņemts vērā arī meliorācijas sistēmas stāvoklis, zemes akmeņainība un reljefs. Savukārt meža zemes kvalitāti raksturo meža augšanas apstākļu tips (sils, mētrājs, lāns u. c.), kur meža tipi veidojas dabā atkarībā no augsnes veida, mehāniskā stāvokļa un mitruma apstākļiem, kādi attiecīgajā meža nogabalā pastāv. Gan lauksaimniecības, gan meža zemei kvalitatīvo vērtējumu izsaka ballēs.

Kur tās var apskatīt?

Lauksaimniecības zemes kvalitatīvā novērtējuma noteikšanai Valsts zemes dienests (VZD) izmanto augšņu kartēšanas un zemes vērtēšanas kartogrāfiskos materiālus. Augšņu kartēšanas un zemes vērtēšanas lauku darbi Latvijā tika pabeigti 1994. gadā. No minētajiem materiāliem un pēc vienotas metodoloģijas masveida vērtēšanas vajadzībām tika sagatavotas zemes kvalitātes novērtējuma pamatkartes mērogā 1:10 000. Varbūt ir bažas par to, ka šie materiāli tapuši pirms krietna laika, tomēr savu aktualitāti pamatā tie nav zaudējuši, jo augsnes veidi un to sastāvs dabā mainās ļoti lēni.

Zemes vienības dabā neapseko un jaunus lauka vērtēšanas darbus neveic. Lauksaimniecības zemes kvalitatīvo novērtējumu jaunām zemes vienībām nosaka no kartēm, kuras VZD pašlaik pieejamas digitālā formā. Zemes vienībai lauksaimniecības zemes kvalitāti ballēs nosaka kā vidējo svērto kvalitatīvo novērtējumu.

Meža zemei novērtējuma balles iegūst, veicot meža inventarizāciju, un par tām katru gadu informāciju VZD saņem no Valsts meža dienesta (VMD).

Līdz kārtējā gada 15. decembrim VZD elektroniski no VMD saņem Meža valsts reģistra informāciju par zemes vienību meža zemes un mežaudzes novērtējumu pēc stāvokļa uz kārtējā taksācijas gada 1. novembri, ievērojot mežaudzes vecumu uz nākamā gada 1. janvāri. Meža valsts reģistra informācijā ir iekļauti arī dati par jaunaudzes platību. Gada beigās (decembrī) VMD saņemto informāciju VZD piemēro kadastrālo vērtību aprēķinam no nākamā gada 1. janvāra. VMD sniedz arī ziņas par zemes lietošanas veida “mežs” platības izmaiņām pēc meža inventarizācijas pabeigšanas, uz kuru pamata VZD aktualizē attiecīgās zemes vienības kadastra datus un, ja mainās lauksaimniecības zemes platība, aktualizē arī tās kvalitatīvo novērtējumu ballēs.

VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv ir iespēja bez maksas, izmantojot e-pakalpojumu tematiskā karte “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums”, aplūkot katras zemes vienības iedalījumu lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējumu grupā.

Kādos gadījumos var pārskatīt lauksaimniecības zemes novērtējumu ballēs?

Lauksaimniecības zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs pārskata, ja:

1) Zemes vienībā ir izmaiņas zemes lietošanas veidos, piemēram, daļa lauksaimniecības zemes tiek apmežota, pļava aizaugusi ar krūmiem;

2) Lauksaimniecības zeme tiek izņemta no Meliorācijas kadastra, kā rezultātā tā vairs neatbilst meliorētai lauksaimniecības zemei vai pretēji nemeliorētai lauksaimniecības zemei ir veikta pirmreizēja meliorācija un tā ir ieskaitīta Meliorācijas kadastrā.

Lai aktualizētu lauksaimniecības zemes balles, pirmajā gadījumā īpašniekam zemes mērniekam jāpasūta situācijas plāna aktualizācija, pēc kura izmaiņas zemes lietošanas veidos tiks reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā. Lietošanas veidu izmaiņu rezultātā (samazinājās vai palielinājās lauksaimniecības zemes platība) tiks pārskatīts arī noteiktais lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums, kā arī visai zemes vienībai tiks pārrēķināta tās kadastrālā vērtība. Otrajā gadījumā VZD var iesniegt dokumentu, kas apliecina izmaiņas meliorācijas sistēmā, ja nav saņemtas ziņas no Meliorācijas kadastra.

Valsts zemes dienesta Dokumentu pārvaldības departamenta kanceleja