Jūs atrodaties šeit

BERAS Implementation

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs uzsācis projekta BERAS Implementation – „Baltic Ecological RecyclingAgriculture and Society” (tukojumā – Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība Baltijas jūru saudzējošā sabiedrībā) ieviešanu.

BERAS Implementation projektā iesaistīti 25 partneri no 9 valstīm un projekta ieviešanas laiks ir no 2010. gada septembra līdz 2013. gada septembrim.

Vairāk informācijas par projektu šajā dokumentā – Projekta aktualitāte.

Projekta galvenie mērķi ir:

 • veicināt ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības prakses ieviešanu bez papildus iegādātiem minerālmēsliem, importētas barības un augu aizsardzības līdzekļiem, tādejādi samazinot Baltijas jūras piesārņojumu no lauksaimnieciskās ražošanas;
 • samazināt siltumnīcas efektu radošo gāzu apjomu lauksaimniecībā un pārtikas piegādes (loģistikas) sistēmās;
 • veicināt reģionālu lauku attīstību.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, noteikti sekojoši projekta galvenie pasākumi:

 • palielināt tirgus pieprasījumu pēc pārtikas, kas ražota ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības saimniecībās;
 • iepazīstināt lauksaimniekus, konsultantus, politiķus un sabiedrību ar ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības praksi;
 • veicināt izmaiņu ieviešanu lauksaimniecības politikā, lai nodrošinātu ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības attīstību.

Lai realizētu projektā noteiktos galvenos pasākums, divu gadu laikā – no 2011. līdz 2013. gadam – projektā iesaistītajās valstīs tiks izveidotas demonstrējumu saimniecības, kuras tiks pārveidotas no konvencionāla tipa saimniecībām par ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības (turpmāk – ESL) saimniecībām, ar mērķi popularizēt videi draudzīgu saimniekošanu laukos un novērtējot šādas saimniekošanas ekonomisko izdevīgumu. No 2011. gada 5. aprīļa līdz 2011. gada 5. maijam Latvijas saimniecības var pieteikties dalībai projektā.

Ieguvumi saimniecībām no dalības projektā:

1. Ekspertu gatavots detalizēts saimnieciskās attīstības plāns, kas ietvers:

 • augmaiņas plānu;
 • mēslošanas plānu;
 • augu aizsardzības līdzekļu lietošanas plānu;
 • dzīvnieku barības devas;
 • dzīvnieku aprites plānu;
 • slāpekļa / fosfora bilanci;
 • naudas plūsmu;
 • ieņēmumu un izdevumu kalkulāciju;
 • bruto segumu;
 • investīciju plānu.

2. Projekta ietvaros informācija par demonstrējumu saimniecību un tās ražotajiem produktiem regulāri tiks ievietota medijos, tādējādi tiks sekmēta saimniecības un tās ražoto produktu atpazīstamība;

3. Demonstrējumu saimniecībai tiks sniegts BIC atbalsts dažāda veida sadarbības partneru (produkcijas realizācijai, ražošanas materiālu iepirkšanai, tehnikas izmantošanai u.c.) meklēšanā un piesaistīšanā.

4.Mācību semināri par saimniekošanu pēc ESL principiem, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem u.c. jautājumiem.

 1. Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no citām projekta dalībvalstīm.
 2. Informatīvi izglītojoši materiāli.

Paralēli visās dalībvalstīs tiks izveidoti BERAS Implementation centri (turpmāk – BIC), kas darbosies kā ESL saimniecību atbalsta punkti un kuru galvenie uzdevums būs:

 • uzkrāt un apkopot Latvijas demonstrējumu saimniecības pārveidošanās procesā iegūto pieredzi, to popularizēt un darīt zināmu plašākai sabiedrībai;
 • motivēt arī citus lauksaimniekus darboties pēc ESL principiem;
 • konsultēt  un informēt lauksaimniekus, konsultantus un politiķus par ESL principu ieviešanu un labo praksi Latvijā un citās projekta dalībvalstīs;
 • meklēt, piesaistīt un uzkrāt informāciju par noieta iespējām pārtikai, kas ražota ESL saimniecībās;
 • informēt sabiedrību par lauksaimnieciskās ražošanas radīto piesārņojumu Baltijas jūrā;
 • veicināt ekoloģiski ražotas pārtikas patēriņu, paaugstinot sabiedrības sociālo atbildību.

Vairāk par projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm varat noskaidrot pievienotajā Word dokumentā –Informācija ekspertiem situācijas analīzei un salīdzināšanaikurā ir atspoguļoti rādītāji, kurus projekta ietvaros eksperti analizēs un salīdzinās.

Projekts tiek līdzfinansēts no: Baltijas Jūras reģiona programmas 2007.-2013. gadam.

Papildus informācija:
Agnese Radžele-Šulce
E-pasts: Agnese.Radzele-Sulce@llkc.lv
Tālr.: 26383067