Jūs atrodaties šeit

Live River Basins

Šogad sākta Lielupes un Ventas baseinu lauksaimnieku aptauja vides jomā un upju apsekošana

Lai uzlabotu Lielupes un Ventas baseinā esošo teritoriju apgabalu pārvaldību un veicinātu sabiedrības iesaistīšanos dabas resursu pārvaldīšanā, šogad Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros sākts projekts, kura ietvaros tiek veikta lauksaimnieku aptauja vides jomā un upju apsekošana.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projekta  Lielupes un Ventas upju baseinu apgabala lauksaimnieku aptauja vides jomā un upju monitorings (Live River Basins) īstenošana sākta 2013. gada 2. maijā.

Projekta mērķis ir uzlabot Lielupes un Ventas upju baseinu teritorijā esošo apgabalu pārvaldību un nodrošināt sabiedrības aktīvu sadarbību, kā arī iesaistīšanos dabas resursu pārvaldīšanā.

Projekta ilgums – 18 mēneši.

Projektu īsteno četri sadadarbības partneri: Vides politikas centrs (Lietuva), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Lietuvas Lauksaimniecības konsultāciju centrs un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Projekta apraksts

Upju sistēmas, kas aptver vairākas valstis, ir klasisks piemērs, kas pierāda, ka vides aizsardzības jomā jārīkojas kopīgi. Upes tiek piesārņotas abās valstīs, tāpēc, lai ierobežotu ūdens piesārņošanu un uzlabotu ekoloģisko situāciju, ir nepieciešama kopīga rīcība. ES Direktīva 2000/60/EK, nosaka, ka ūdens resursi jāapsaimnieko, balstoties uz upju baseinu iedalījuma principu. 2010. gadā Latvijā un Lietuvā tika sagatavoti un apstiprināti attiecīgās valsts teritorijā esošo Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu  apsaimniekošanas plāni sešu gadu plānošanas periodam. Nepietiekamas starpvalstu sadarbības rezultātā vairāki ar ūdens apsaimniekošanu saistīti jautājumi netika atrisināti, un tie tiks iekļauti nākamā perioda upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos, kas tiks sagatavoti 2015. gadā.    

Projekta ietvaros tiks risināti ar ūdens apsaimniekošanu saistīti jautājumi, kam nepieciešama pārrobežu pieeja:

  1. Upju ekoloģiskā stāvokļa monitorings un novērtēšana.

Latvijā un Lietuvā tiek izmantoti ūdens kvalitātes bioloģiskie indikatori, kuriem pilnībā nav veikta savstarpējās atbilstības pārbaude. Tā kā Latvijā un Lietuvā pastāv dažādas paraugu ņemšanas metodes, parametri un klasifikācijas sistēmas, vienas un tās pašas upes stāvoklis katrā robežas pusē var tikt interpretēts atšķirīgi. Pieredzes apmaiņa, jaunu datu iegūšana un bioloģisko indikatoru testēšana nodrošinās labu bāzi upes baseina apsaimniekošanas pasākumu koordinēšanai tādos upju baseinos, kas aptver vairākas valstis.

  1. Pasākumi lauksaimniecības difūzā piesārņojuma samazināšanai.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par iespējām un vēlmēm īstenot vides pasākumus,  projekta ietvaros Lielupes un Ventas upju baseinos Latvijā un Lietuvā  tiks veikta liela mēroga, labi strukturēta un zinātniski pamatota lauksaimnieku aptauja vides jomā. Šāda pētījuma realizēšana dos būtisku ieguldījumu sabiedrības informēšanā par ūdens vides stāvokli un pasākumiem tās uzlabošanai.

Par upju baseinu apsaimniekošanu atbildīgās vides instutūcijas Lietuvā un Latvijā ir ļoti ieinteresētas iegūt projekta rezultātus, tāpat šie rezultāti palīdzēs uzlabot ūdens kvalitāti abās valstīs. Upju kvalitātes monitorings tiks veikts, lai raksturotu upju baseinus un izvērtētu, kādus pasākumus nepieciešams paredzēt nākamajos upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Sagaidāms, ka pētījumam par vides pasākumiem, kas nepieciešami, lai samazinātu ūdens piesārņojumu no lauksaimniecības, būs dubults efekts. Pētījuma rezultāti palīdzēs noskaidrot prioritāros agrovides pasākumus un ļaus pamatot to iekļaušanu upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kā arī sabiedrība tiks informēta par lauksaimnieciskā piesārņojuma nozīmi. Ilgtermiņā ieguvēji būs apgabali abās robežas pusēs.     

 

Plašāka informācija:

Ilze Skudra

Vecākā speciāliste augkopībā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Tālr.:    +371 63050220, +371 63050577

E-pasts:  ilze.skudra@llkc.lv

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta mājaslapa: www.latlit.eu