Jūs atrodaties šeit

Ogres konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''Slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošana, uzlabojot rupjās barības sagremojamību un barības izmantošanas efektivitāti''

Aija Luse LLKC Ogres konsultāciju biroja Lopkopības konsultante

Lai nepieļautu emisiju strauju pieaugumu, nepieciešams ievērot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus, tai skaitā normējot un kontrolējot barības vielu daudzumu barības devās, atbilstoši dzīvnieka vajadzībām. Īpaši jāuzsver zāles lopbarības kvalitātes uzlabošanas nepieciešamība. Uzlabojot rupjās lopbarības kvalitāti, palielinās barības apēdamība un izmantojamība liellopu gremošanas traktā.

Kvalitatīvas lopbarības pamatā ir sistēmas kopums, kas sevī apvieno zelmeņa kvalitāti, augu augšanas stadiju un laiku, kad zālāju novāc un gatavo lopbarību.

Lopbarības ķīmisko analīžu laboratorijās kokšķiedras rādītājus nosaka ar skābi skaloto kokšķiedras frakciju ADF un neitrāli skalotās kokšķiedras frakciju NDF.

Ja zāles lopbarībā pieaug ADF saturs, samazinās barības sagremojamība, bet, pieaugot lopbarībā NDF saturam, dzīvnieks to spēj mazāk uzņemt.

Lai slaucamā govs spētu apēst pietiekamu daudzumu skābbarības un ražot pienu no rupjās lopbarības, ADF nevajadzētu pārsniegt 40% sausnā, savukārt NDF nevajadzētu pārsniegt 50%.

Ja šie kokšķiedras frakciju rādītāji ir būtiski lielāki, jārēķinās, ka dzīvnieks šādu lopbarību apēdīs mazāk un no apēstā pārstrādās mazāk, būs jārēķinās ar citiem barības līdzekļiem, lai nodrošinātu dzīvnieku vajadzību pēc barības vielām.

Minimālais pieļaujamais sagremojamības rādītājs (DMD) ir 67%, ja tas ir 50% un zemāks, veidojas palielināts risks metāna emisiju veidošanai, kā arī barības apēdamības un produktivitātes samazinājumam.

Skābbarības kvalitāte – kādi ir ieguvumi?

Slaucamajām govīm ieguvums no labas kvalitātes skābbarības ir augstāka sagremojamība un apēdamība, lielāks izslaukums no rupjās barības, labāka spurekļa veselība un zemāks spēkbarības izēdināšanas līmenis. Govīm, kuras tiek ēdinātas ar augstas kvalitātes skābbarību (75+ DMD, %), nepieciešams 3-4 kg mazāk spēkbarības, lai sasniegtu to pašu izslaukumu, nekā izbarojot vidējas kvalitātes (69 DMD, %) barību. Piena telēm ēdinot >70 DMD skābbarību, ir labāki dzīvmasas pieaugumi pirmajā ziemā. Cietstāvošo govju ēdināšanā skābbarības sagremojamībai ir ietekme uz ķermeņa kondīciju cietlaišanas laikā un visā cietstāves periodā.

Plānojiet zāles skābbarības gatavošanas startēģiju!

Labs skābbarības apsaimniekošanas plāns nosaka tr galvenos mērķus:

 1. Laba raža no 1.pļāvuma ar augstāku zāles sausnas tonnu skaitu no hektāra,
 2. Tīra, labi iekonservēta barība ar augstu apēdamību,
 3. Atbilstoša uzturvielu kvalitāte jeb sagremojamība (DMD).

Augsta sausnas ražība un laba iekonservēšana ir priekšnoteikums visai apsaimniekošanas sistēmai.

Galvenais faktors, kas ietekmē DMD, ir augu veģetācijas fāze to novākšanas laikā.

Attēls Nr.1. DMD atkarībā no auga veģetācijas fāzes

Pieņemot, ka ir laba procesa pārvaldība, augsta augsnes auglība, tad pļaušanas datums tiek noteikts pēc nepieciešamā skābbarības veida. Tā kā ziemošanas periodā saimniecībai nepieciešama dažāda veida skābbarība, tad saskaņā ar vajadzību jāveido arī skābbarības gatavošanas stratēģija.

Ieguvumi:

 • Samazināts izēdināmās spēkbarības daudzums
 • Paaugstināta piena komponentu ražība
 • Uzlabota govju kondīcija uz atnešanās brīdi
 • Labāka ganāmpulka auglība
 • Ataudzējamās teles ar mērķa dzīvmasu
 • Labāki diennakts dzīvmasas pieaugumi

DMD vajadzība ir dažāda, atkarībā no govs fizioloģiskā stāvokļa – sākot no pēcatnešanās perioda līdz cietstāvošām zīdītājgovīm.

Attēls Nr.2. DMD vajadzība dažādām govju grupām.

Attēls Nr.3. Sausnas uzņemšanas spēja

* Piena ganāmpulkiem papildus jāplāno 400-600 kg labas kvalitātes skābbarības sausnas pavasara un rudens ganību periodam, ja nepieciešams. Daudzums atkarīgs no ganāmpulka lieluma, LIZ kvalitātes, zālāju ražības, utt.

Attēls Nr.4. 2018.gada interešu grupas skābbarības analīžu rezultāti - DMD

Tabula Nr.1. 2018.gada interešu grupas skābbarības analīžu rezultāti (pieņemot, ka vidējā govs dzīvmasa ir 600 kg, apēdot 1,2 kg NDF uz kg dzīvmasas)

Skābbarība

Sausna

NDF

ADF

DDM

CP

APĒDAMĪBA, DM kg

1

26.5

43.3

27.3

67.6

16.8

16.6

2

42.6

43.2

27.5

67.5

16.3

16.7

3

37.35

48.85

30.56

65.1

13.97

14.7

4

49

51.69

29.45

66.0

8.14

13.9

5

43.31

42.26

27.69

67.3

16.16

17.0

6

35.75

55.07

33.81

62.6

14.41

13.1

7

43.56

51.3

32.26

63.8

8.2

14.0

8

52.15

45.79

27.38

67.6

11.1

15.7

9

24.9

49.29

31.09

64.7

14.37

14.6

10

31.93

42.84

29.96

65.6

12.55

16.8

11

30.43

48.6

30.19

65.4

11.4

14.8

Vidēji

     

65.73

13.04

 

 

Piemērs skābbarības plānošanai piena govju ganāmpulkā:

Apraksts

 

Darbības plāns

 

Ganāmpulks

Soļi

 

108 slaucamās govis (pavasara atnešanās)

 1. Labas kvalitātes skābbarība 72-74 DMD slaucamo govju ganāmpulkam un audzējamām telēm

 

• 26 ataudzējamās teles

 

 1. 108 govis @ 400 kg DM = 43.5 t DM

26 teles x 150 dienas @5.5 kg DM = 21.5 t DM

65t DM ar 74 DMD SKB

• 2 buļļi

 

 1. Nepieciešams 14 ha @ 4.5 t DM augstas kvalitātes SKB
 • Tuvākās ārpusfermas platības (12 ha) plus 12 ha no ganībām SKB gatavošanai
 • Rituļos sagatavot 7 ha tuvākajās platībās līdz maija beigām (35 t labas kvalotātes SKB
 • 130 rituļi no 2.pļāvuma jūnijs-augusts (30 t SKB)

 

LIZ platība

 1. Standarta SKB 68 DMD priekš cietstāvošām govīm ar labu kondīciju un vaislas buļļiem.

 

44 ha piena govju ganības

 1. 110 (cietstāvošās + buļļi) x 125 dienas x11kg DM= 151 kg DM

151 t DM 68 DMD SKB

12 ha ārpusfermas skābbarībai un telēm.

 1. 17 ha (12 ha no ārpusfermas + 5 ha) pļauj jūnija sākumā ar ražību 7.5 t DM = 127t DM

7 ha pļauj 2.pļāvumu jūnija beigās = 35 t DM