You are here

ES un valsts atbalsts mežsaimniecībai

Vēršam uzmanību, ka pārejas periodā meža īpašniekiem būs pieejami šādi ES atbalsta veidi “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” un “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai”  (MK noteikumi Nr. 561. ):

Atbalstāmās aktivitātes:

 • meža ieaudzēšana un agrotehniskā kopšana;
 • mežaudžu nomaiņa un agrotehniskā kopšana;
 • ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana un agrotehniskā kopšana;
 • jaunaudžu retināšana.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums (maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks), ja tiek veikta jaunaudžu retināšana un/vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas) - 2025. gada 1. aprīlis, ja papildus ir plānotas sekojošas agrotehniskās kopšanas - 2027. gada 1. aprīlis.

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānu (MK noteikumi Nr. 561. 2. pielikums).

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki piedāvā saistīto informāciju un konsultācijas, veicot arī meža izvērtēšanu atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā īpašumu apsekojot dabā. Izstrādājam atbalsta projektu dokumentāciju, veicam projektā paredzētos mežsaimnieciskos darbus mežā, kā arī sagatavojam projekta atskaites. Plašāk lūdzam interesēties sazinoties ar tās MKPC nodaļas darbiniekiem, kuru darbības teritorijā atrodas meža īpašums. MKPC nodaļu kontakti atrodami šeit.


Atbalstu intervencēs "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai" un "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai" meža ieaudzēšanas nolūkā piešķir:

 • meža ieaudzēšanai;
 • ieaudzētās jaunaudzes agrotehniskai kopšanai.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • maksimālā apmežojamā platība vienā kārtā - 20 ha vienam pretendentam un uz periodu ierobežojumu nav;
 • ja zemes auglība ir virs 30 ballēm, tad apmežo ne vairāk kā 5 ha;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem un “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, ja platība meliorēta;
 • minimālā apmežojamā platība 0.5 ha, ja platība nesaskaras ar mežu, saskaroties ar mežu, apmežojamā platība var būt mazāka.
 • agrotehniskā kopšana ir iespējama 3 reizes- vienā sezonā 2 reizes;
 • ieaudzēta mistrota vai priežu tīraudze.

Meža ieaudzēšanai izmanto reģionam atbilstošu ieguves apgabala stādāmo materiālu saskaņā ar “ Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem”

Atbalsta likme meža ieaudzēšanai – 1123 EUR/ha, agrotehniskai kopšanai – 204 EUR/ha. 

Atbalsts intensitāte 60%

Lai pretendētu uz atbalstu apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”, pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem  vismaz 30 punkti. (MK noteikumi Nr. 561. 3. pielikums)

Pieteikšanās kārta atvērta no 2024. gada 02.janvāra līdz 2024.gada 02.februārim.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos


Atbalsta saņemšanas nosacījumi intervencēs "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai" un "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai" meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanas nolūkā

Atbalstu piešķir par:

 • meža atjaunošanu;
 • atjaunotās mežaudzes agrotehnisko kopšanu.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Nepieciešams Valsts meža dienesta atzinums, kair konstatēts ugunsgrēks, dabas katastrofa (abiotisku faktoru ietekmē radušies postījumi, piemēram, vējgāze, vējlauze, sniega un citi postījumi, kuru dēļ mežaudze iznīcināta) vai kaitēkļu un slimību bojājumi, ja to ietekmē radušies postījumi, kuru dēļ mežaudze iznīcināta

 

Atbalsta likme meža atjaunošanai – 1085 EUR/ha, agrotehniskai kopšanai – 204 EUR/ha. 

Atbalsts intensitāte 100%

Pieteikšanās kārta atvērta no 2024. gada 02.janvāra līdz 2024.gada 02.februārim.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi intervencēs "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai" un "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai" jaunaudžu retināšanas vai mežaudžu nomaiņas nolūkā

Atbalstu piešķir par:

 • jaunaudžu retināšanu;
 • neproduktīvu mežaudžu nomaiņu, kas atbilst normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā noteiktajiem kritērijiem;
 • valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs;
 • nomainīto (atjaunoto) mežaudžu agrotehnisko kopšanu.

Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi:

Jābūt spēkā esošai meža inventarizācijai.

Jaunaudzes retina :

 • līdz 10 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs- vienu reizi
 • 11 līdz 20 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs, ja ar retināšanu tiek nomainīta valdošā koku suga- vienu reizi
 • ne vairāk kā divas reizes līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs.

Retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu vismaz par 500 kokiem 1 ha vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 % no platības.

Mežaudžu nomaiņa:

 • ne mazāk kā piecus gadus saglabā vismaz 30 līdz 50 dzīvotspējīgāku iepriekšējās paaudzes koku uz hektāru, priekšroku dodot koku sugām ar ilgāku dzīves ciklu;
 • saglabājamos kokus ir pieļaujams atstāt līdz 0,2 hektāriem lielās grupās, kas tiek iekļautas atbalsta platībā;

Nomainītās mežaudzes agrotehniskajai kopšanai piešķir:

 • Līdz 3 reizēm plānošanas periodā
 • Vienā sezonā mežaudzes agrotehniskā kopšana iespējama 2 reizes

Atbalsta likmes: jaunaudžu retināšanai 440 EUR/ha, mežaudžu nomaiņai 1161 EUR/ha, nomainīto mežaudžu agrotehniskai kopšanai 204 EUR/ha.

Atbalsta intensitāte ir 60%.

Lai pretendētu intervences "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"  apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ieaudzēšanai, nomaiņai, atjaunošanai un retināšanai" un intervencē "Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai", pēc projektu atlases kritērijiem projektam jāsaņem  vismaz 30 punkti (MK noteikumi Nr. 561. 4. pielikums).

Pieteikšanās kārta atvērta no 2024. gada 02.janvāra līdz 2024.gada 02.februārim.

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos


Kokaudzētavās pieejamais stādmateriāls ES atbalsta projektu realizēšanai

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 455 Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un ES atbalstu pasākumu “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”  meža ieaudzēšanai jāizmanto augstākās kategorijas reproduktīvais materiāls. Tas ir:

 • priedei – ar kategoriju “uzlabots” vai “pārāks”,
 • pārējām koku sugām – ar kategoriju “atlasīts”, “uzlabots” vai “pārāks”.

Lai meža īpašnieki būtu informēti par pieejamo sortimentu, atbilstoši noteikumiem Nr. 455, “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži” struktūrvienību “LVM Sēklas un stādi” ir aktualizējis kontaktinformāciju un piedāvāto sortimentu meža kokaudzētavu sarakstā.

Aicinām meža īpašniekus savlaicīgi sazināties ar kokaudzētavām, lai precizētu stādu pieejamību un laikus veiktu pasūtījumu

Meža kokaudzētavu sarasts 2023


“Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām”

Atbalsts paredzēts kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem NATURA 2000 teritorijās. Tās mērķis ir veicināt atbalsta saņēmēja interesi par dabas vērtību saglabāšanu un nodrošināt labvēlīgus nosacījumus īpaši aizsargājamo biotopu un sugu attīstībai.

Atbalstiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu), kas atrodas:

 • iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
 • atrodas mikroliegumā, kurš noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • viena lauka platība ir vismaz 0,1 ha un kopējā atbalstam pieteiktā platība ir vismaz 1 ha;
 • atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja platībai ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem (aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte);
 • pieteiktā meža zemes platība ir inventarizēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju, un inventarizācijas dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā;
 • nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, ja vien tā nav kompensācija par kopšanas cirtes aizliegumu;
 • 2023.gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kompensācijas izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru.

2023. gadā atbalsta likme: 196 EUR/ha – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, 145 EUR/ha – aizliegta galvenā cirte, 52 EUR/ha – aizliegta kailcirte.

 

Saistītā likumdošana, informācija par pieteikšanos