You are here

Konsultācijas

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) sāk konsultāciju projekta īstenošanu

Projekta ietvaros meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām) ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par meža apsaimniekošanu un tā ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un vides jautājumiem.

Konsultāciju sniegšanu nodrošina ES atbalsta finansējums.

Minētā projekta ietvaros piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • Konsultācijas par meža apsaimniekošanu (t.sk. augošu koku uzmērīšana, cirsmu novērtēšana galvenajā cirtē, konsultācijas ES projektu jautājumos, meža īpašuma robežu identificēšana, konsultācijas par meža atjaunošanu un kopšanu, konsultācijas par meža kaitēkļiem un slimībām);
  • Konsultācijas par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (t.sk. mežaudzes bioloģiskās daudzveidības novērtējums, rekomendācijas par meža apsaimniekošanu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem, augošu koku uzmērīšana galvenajā cirtē);
  • Konsultācijas par savvaļas putnu aizsardzību (t.sk. rekomendējamo meža apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem, ekoloģisko koku un to grupu iezīmēšana, dabas vērtību apzināšana, izzīmēšana un dabas vērtību skices sagatavošana);
  • Konsultācijas par ūdens resursiem (t.sk. meža apsaimniekošanas plānošana virszemes ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās, ciršanai plānotās platības un izcērtamo koku noteikšana). Konsultācijas šajā jomā paredz cirsmu stigošanu, novērtēšanu un konsultācijas par meža apsaimniekošanu ūdens resursu aizsargjoslās.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā – 3000 EUR.

Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultācijām var saņemt MKPC nodaļās visā Latvijā vai MKPC centrālajā birojā Ozolniekos. Kontakti pieejami interneta vietnē sadaļā – Speciālisti vai rakstiet pieteikumu uz konsultacijas@mkpc.llkc.lv.

 

Konsultācijas tiek īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros.