You are here

Horizon 2020

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā.

Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Programmas Apvārsnis 2020 līdzekļi paredzēti trīs galveno virzienu attīstībai:

  • Zinātnes izcilība – atbalsta mērķis ir stiprināt un veicināt izaugsmi Eiropas Savienības zinātnes izcilībai un nostiprināt Eiropas pētniecības telpu, lai padarītu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju sistēmu konkurētspējīgāku globālā mērogā.
  • Vadošā loma rūpniecībā - šī programmas daļa veicina konkurētspējas palielināšanu, darba vietu radīšanu un izaugsmes veicināšanu. Uzsvars tiek likts uz tādām pētniecības un inovācijas jomām, kurās ir liela rūpnieciskā loma un kur jaunu tehnoloģiju iespēju apgūšana ļaus radīt un virzīs inovācijas.
  • Sabiedrības problēmu risināšana - atbalsts attiecas uz aktivitātēm sākot no pētījumiem un nonākot līdz tirgum, pievēršot uzmanību inovācijām, piemēram, izmēģinājumiem, demonstrējumiem, testēšanas vietām un atbalstam publiskā iepirkuma un tirgus apguves jomā. Tas ietver saikņu izveidi ar Eiropas inovācijas partnerību (EIP) aktivitātēm.

Plašāka informācija par Horizon 2020 programmu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en