You are here

Latvijas-Lietuvas programma

INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Programmas teritorija aptver Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionus, kā arī Kauņas apgabalu:

  • Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
  • Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.

Programmai ir 4 prioritātes:

  • Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi – atbalsts kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai, pakalpojumu un produktu uzlabošanai un attīstībai, palielinot apmeklētāju skaitu programmas teritorijā, uzlabojot dabas resursu kopīgu apsaimniekošanu, kā arī atjaunojot teritorijas ar vides problēmām.
  • Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai - atbalsts uzņēmējdarbībai, lai palielinātu darba iespējas, uzlabotu darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un lokālo mobilitāti, programma atbalsta ceļu infrastruktūras attīstību.
  • Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums – atbalsts sociālo infrastruktūru uzlabošanai un sociālās integrācijas pakalpojumu sekmēšanai, kā arī dzīves apstākļu uzlabošanai mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.
  • Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai – atbalsts publisko pakalpojumu efektivitātes sekmēšanai, spēcinot kompetenci un sadarbību starp institūcijām.

Plašāka informācija par INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://latlit.eu/