You are here

Iespēja pieteikties grantam piesārņojuma ietekmes samazināšanai uz apdraudētajiem ūdensobjektiem

Lauku attīstība
Projekti

Viens no veiksmīgas ūdensobjektu tīrības nodrošināšanas priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējiem iedzīvotājiem. Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem 30. aprīlī izsludina konkursa pirmo kārtu ideju atlasei LIFE GOODWATER IP projektā un aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pieteikties mazo grantu programmai. Vadlīnijas un  informācija par pieteikšanos grantam pieejama LLKC un projekta mājaslapās www.goodwater.lv un LLKC mājaslapā www.llkc.lv. Projekta ideju iesniegumus pieņemsim laikā no 30. aprīļa līdz 31. maijam.                                                                                

Projekta gaitā organizatori vēlas stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā pašvaldībā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem. Piedalīties grantu konkursā drīkst pretendenti no visas Latvijas teritorijas.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek risinātas ūdensobjektu piesārņojuma problēmas ar teritorijai inovatīvām, zemu izmaksu iniciatīvām, kuras ievieš teritorijas vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Projektu konkursa uzdevumi:

 • Mazināt ūdensobjektu piesārņojumu ar teritorijai jaunām zemu izmaksu metodēm;
 • Veicināt teritoriju vietējo iedzīvotāju iniciatīvu ūdensobjektu piesārņojuma mazināšanai;
 • Veicināt sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību ūdensobjektu piesārņojuma mazināšanai.

Kopējais šajā fāzē piejamais grantu budžets ir 50 000 eiro, un viena projekta apjoms paredzams no 800 līdz 8000 eiro. Atbalsta intentsitāte ir 100%.
Atbalsta pretendents ir sadarbības grupa, kas var apvienot vietējos iedzīvotājus, pašvaldību(as), uzņēmējus, nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus.

Pieteikšanās notiks divās kārtās:

 • Pirmā kārta

2021. aprīlis – maijs: īss idejas pieteikums, aprakstot ideju, partnerību, ieviešanas gaitu;

 • Otrā kārta
  • 2021 jūlijs: apstiprināto ideju autori raksta pilnu projekta pieteikumu;
  • 2021 augusts-septembris: apstiprina projektus, slēdz līgumus, uzsāk ieviešanu.
  • Projekta ilgums – līdz 4 gadiem.
  • Izvērtējot projektus, tiks ņemta vērā ideju dažādība, atbalstot ne vairāk kā divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus. Iemesls – parādīt pēc iespējas dažādas pieejas ūdeņu uzlabošanai.

Plašāka informācija: Anita Dzelme, LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja, e-pasts: Anita.Dzelme@llkc.lv, tālrunis: 29736468

Uzziņa

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

AttachmentSize
1-pielikums.xls466.5 KB
2-pielikums.pdf435.76 KB
nolikums.pdf941.47 KB