You are here

Meža nozares konference 2021

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

9. decembrī tiešsaistē norisinājās Zemkopības ministrijas  Meža nozares konference 2021, kuru LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizēja septīto gadu pēc kārtas.

Šogad konferences galvenās tēmas bija par to, kādi atbalsta instrumenti no Eiropas Savienības (ES) gaidāmi turpmāk un jaunajā plānošanas periodā kopumā, kādas izmaiņas gaidāmas Valsts meža dienesta piedāvātajos pakalpojumos, kā arī par privātajos mežos konstatēto biotopu tālāko statusu

Konferencē piedalījās Latvijas Republikas zemkopības ministrs, ar ziņojumiem uzstājās pārstāvji no Zemkopības ministrijas Meža departamenta, Latvijas Radio 1, Valsts meža dienesta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ALTUM, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra, Latvijas Meža īpašnieku biedrības un Latvijas Lauksaimniecības universitātes.

Latvijas Republikas zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: Mans kā ministra mērķis ir panākt līdzsvaru starp nozares un uzņēmēju vajadzībām un rūpēm par dabas vērtību saglabāšanu un klimatu, rūpes par nacionālo interešu aizsardzību, Latvijas vides un dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm, tautsaimniecības izaugsmi, un meža nozarei tajā ir neatsverama loma.

Latvijas Radio 1 žurnālists Lauris Zvejnieks: meža nozares tēmas - gan par ugunsgrēkiem, gan par lāčiem, gan par kokmateriālu cenām - LR1 šajā gadā vidēji izskanējuši ap 5 līdz 10 minūtēm nedēļā, kas ir samērā daudz.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Normunds Strūve: 2022. gadā meža īpašniekiem būs pieejams Eiropas Savienības atbalsts jaunaudžu retināšanai, dabas stihijās un ugunsgrēkos nopostīto mežaudžu atjaunošanai, kā arī turpināsies NATURA2000 maksājumi.

Valsts meža dienesta ģenerāldirektore Aina Stašāne: Līdzšinējie VMD maksas pakalpojumi no 2022. gada vairs nebūs par maksu, savukārt valsts nodevu likmes t.sk. par koku ciršanas apliecinājumu un mednieka sezonas karti 2022. gadā paliek nemainīgas.VMD klienti visvairāk vēlas vienādu pieeju visos reģionos, un pakalpojumu digitalizācija ir vienīgais ceļš, lai abas puses būtu apmierinātas, tāpēc līdz 2023. gada vidum tiks izstrādāta MVR klientu sadaļa, pirmos pakalpojumus attīstot jau 2022. gadā.

Meža nozares konferences laikā norisinājās aptauja, kuras dalībnieki pārliecinoši norādīja, ka VMD pakalpojumus galvenokārt vēlas saņemt e-vidē. Kā svarīgākos e-vidē attīstāmos pakalpojumus norādot pieteikumu koku ciršanai un dažādu mežsaimniecisko pārskatu iesniegšanai. Tomēr konferences dalībnieki pauž piesardzīgu, taču kopumā atbalstošu viedokli par valsts nodevu paaugstināšanu mežsaimnieciskām un medību darbībām un šo finanšu novirzīšanu VMD pakalpojumu uzlabošanai.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis: Meža īpašniekiem arī 2022. gadā būs pieejamas apmācības, mežu apmeklējumu braucieni, un konsultācijas LAP atbalsta pasākumu mežsaimniecībā ietvaros. Aicinām meža īpašniekus pieteikties dabai tuvas mežsaimniecības demonstrēšanai un paust viedokli par risinājumiem dabas vērtību saglabāšanai LatViaNature projekta ietvaros.

Vides aizsardzības un un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste: No visiem konstatētajiem meža biotopiem tikai 19% atrodas privāto īpašnieku mežos: galvenokārt boreālo mežu, purvaino mežu un staignāju mežu biotopi. Biotopu kvalitātē nepastāv būtiskas atšķirības valsts un privātajos mežos, taču biotopu koncentrācijas vietas, kā jaunas aizsargājamās teritorijas, tiek izvērtētas valsts mežos.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore komunikāciju jautājumos Aiga Grasmane: Šobrīd Latvijā darbojas trīs mežu kooperatīvi: Mežsaimnieks, L.V. Mežs un Mūsu mežs. Kopumā šajos kooperatīvos ir 1088 biedru ar kopējo mežu platību aptuveni 21,5 tūkst. ha. Kooperatīva Mežsaimnieks, biedri stādot, atjauno 75 % no visām atjaunotajām platībām, kas ir aptuveni trīs reizes vairāk nekā vidēji privātajos mežos.

ALTUM valdes loceklis Jēkabs Krieviņš: Mežsaimniecības uzņēmumiem ir pieejami aizdevumi cirsmu iegādei, tehnikas un tehnoloģiju iegādei un modernizēšanai, kredītu garantijas un ieguldījumiem riska kapitālos. 2022. gadā papildus būs pieejams atbalsts energoefektivitātes un digitalizācijas attīstīšanai, taču uzņēmumiem būs jāatbilst taksonomijas regulas prasībām – nenodarīt būtisku kaitējumu.

LLU pārstāvis LVMI “Silava” zinātniskais asistents, Mg. silv. Kārlis Bičkovskis: Meliorācijas sistēmas jārenovē, kad gruntsūdens līmenis ir mazāks par 35-40 cm. Būtisks efekts sagaidāms uz priedes pieaugumu, tomēr, lai sasniegtu lielāku efektu, meliorācijas sistēmu renovāciju ieteicams veikt kopā ar mežsaimniecisko darbību – galveno cirti, kopšanas cirti vai mēslošanu ar pelniem.

 

Meža nozares konferences 2021 prezentācijas:

Meža departamenta aktualitātes - Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Normunds Strūve

Valsts meža dienesta aktualitātes meža īpašniekiem - Valsts meža dienesta ģenerāldirektore Aina Stašāne

Mežsaimniecības konsultantu aktualitātes privāto mežu īpašniekiem – Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis

Biotopu kartēšanas rezultāti, informatīvā ziņojuma projekta “Par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai” sagaidāmā ietekme meža nozarē - Vides aizsardzības un un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste

Latvijas Meža īpašnieku biedrības darbības aktualitātes; meža īpašnieku kooperācijas norises - Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore komunikāciju jautājumos Aiga Grasmane

Finansējuma pieejamība uzņēmēju attīstībai – ALTUM valdes loceklis Jēkabs Krieviņš

Mērķtiecīga meliorācijas sistēmu rekonstrukcija kokaudžu ražības kāpināšanai – LLU pārstāvis LVMI Silava zinātniskais asistents, Mg. silv. Kārlis Bičkovskis

Valsts meža dienesta konferences dalībnieku aptaujas rezultāti

Skatītāju iesūtītie jautājumi un atbildes uz tiem

 

Konferences atklāšana. Zemkopības ministrijas Meža nozares konference 2021

Meža nozares 2021. gada aktualitāšu atspoguļojums LR1

Zemkopības ministrijas Meža departamenta aktualitātes

Valsts meža dienesta aktualitātes privāto mežu īpašniekiem

Mežsaimniecības konsultantu aktualitātes privāto mežu īpašniekiem

Biotopu kartēšanas rezultāti

Latvijas Meža īpašnieku biedrības darbības aktualitātes, meža īpašnieku kooperācijas norises

AS "Altum" piedāvājums par finansējuma pieejamību un uzņēmējdarbības veicināšanu

Pētījums Mērķtiecīga meliorācijas sistēmu rekonstrukcija kokaudžu ražības kāpināšanai

Aptaujas rezultāti. Zemkopības ministrijas Meža nozares konference 2021

Foto Galerija: