You are here

Klāt konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 2. kārta

Projekti

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti un mazinātu/novērstu piesārņojumu ūdensobjektos visā Latvijā, no šodienas, 31.augusta līdz 30.septembrim iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikties grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” otrajai kārtai.  

Kopējais otrajā kārtā pieejamais grantu budžets ir 38 500 EUR un viena projekta apjoms ir no 800 līdz 8000 EUR. Atbalsta intensitāte - 100%.

Lai interesentus informētu par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdensobjektu apsaimniekošanai, plānots arī informatīvais seminārs “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdensresursu apsaimniekošanai”.

Seminārs ZOOM platformā 7.septembrī notiks no plkst.15:00 līdz plkst.17:00.

Reģistrācijas anketa: ŠEIT

Pieteikšanās otrajai kārtai notiks divos piegājienos:

Pirmais posms:

2022.gada 31.augusts – 30.septembris: īss idejas pieteikums, aprakstot ideju, partnerību, ieviešanas gaitu.

Otrais posms:

2022.gada 1.-14.novembris: apstiprināto ideju autori raksta pilnu projekta pieteikumu;

2022.gada 22.novembris: apstiprina projektus;

2022.gada decembris: slēdz līgumus un uzsāk ieviešanu. Projekta ilgums – līdz 3 gadiem.

Izvērtējot projektus tiks ņemta vērā ideju dažādība, atbalstot ne vairāk kā divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus.

Vadlīnijas un  informācija par pieteikšanos grantam pieejama LLKC un projekta mājas lapās  www.llkc.lv un www.goodwater.lv

Plašāka informācija: Evita Jaņēviča, LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja, e-pasts: evita.janevica@llkc.lv, tālrunis: +371 63050220.

Viens no veiksmīgas ūdensobjektu tīrības nodrošināšanas priekšnoteikumiem ir cieša sadarbība starp ūdens sateces baseina vietējām kopienām – uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pašvaldībām, iedzīvotājiem u.c. savā administratīvā teritorijā. Tāpēc LIFE GOODWATER IP projekta gaitā mērķis ir stiprināt šo sadarbību, sniedzot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu kopienām, kas savā administratīvā teritorijā ir gatavi risināt ūdens piesārņojuma, t.sk. kaitējuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem.

Kopīgas aktivitātes bieži vien nodrošina kvalitatīvāku mērķu sasniegšanu, tāpēc tās tiek vairāk novērtētas un atzītas par nozīmīgām, turklāt tās ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība.

Atgādinām, ka jau aizvadītā gada aprīlī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, sadarbībā ar partneriem LIFE projektā GOODWATER IP izsludināja projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” pirmo kārtu, kurā grantu budžets bija 50 000 EUR. Arī tad pieteikšanās notika 2 kārtās – pirmajā  tika saņemti 35 īsi idejas pieteikumi, aprakstot ideju, partnerību un paredzamo ieviešanas gaitu. Pieteikto projektu kopējā summa bija 29 4287, 85 EUR. Vērtēšanas komisija dalībai otrajā  - granta projektu pilnā pieteikuma aizpildīšanai, izvirzīja 6 projektu idejas. Turpināt dalību grantu konkursā izvēlējās 4 pretendenti, kuriem piešķīra finansējumu par teju 31 000 EUR.

Abu projektu konkursa mērķis - finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek risinātas ūdensobjektu piesārņojuma, t.sk. kaitējuma problēmas ar teritorijai inovatīvām, zemu izmaksu iniciatīvām, kuras ievieš savā administratīvā teritorijā vietējo iniciatīvu grupa (kopiena).

Projektu konkursos izvirzīti šādi uzdevumi:

  1. Mazināt/novērst ūdensobjektu piesārņojumu, mazināt/novērst piesārņojošo vielu noplūdi ūdensobjektos, mazināt/novērst kaitējumu ūdensobjektiem, kuru rezultātā ir radušās izmaiņas ūdens ekoloģiskā un ķīmiskā sastāvā, kvantitatīvā stāvoklī vai ekoloģiskā potenciālā/uzlabot ekoloģisko kvalitāti ūdensobjektos ar teritorijai jaunām zemu izmaksu metodēm;
  2. Veicināt teritoriju vietējo iedzīvotāju,  uzņēmēju un pašvaldību iniciatīvu ūdensobjektu piesārņojuma un kaitējuma mazināšanai/novēršanai, piesārņojošo vielu noplūdes mazināšanai/novēršanai ūdensobjektos;
  3. Veicināt sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību ūdensobjektu piesārņojuma un kaitējuma mazināšanai/novēršanai, piesārņojošo vielu noplūdes mazināšanai/novēršanai ūdensobjektos.

Uzziņai:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

 

FOTO: Amanda Tropa (BIOR)