You are here

Konkursā „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” - 8 pieteikumi

Projekti

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti Latvijā,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE GOODWATER IP projektā aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u. c. no 2022. gada 31. augusta līdz 30. septembrim  pieteikties š. g. 31. augustā izsludinātā konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” II uzsaukuma pirmajam posmam, iesniedzot īsus idejas pieteikumus.

Grantu konkursa II  uzsaukuma pirmajam posmam pieteicās 8 pretendenti (no tiem 2 atkārtoti, kas bija pieteikušies konkursa I uzsaukumā) par kopējo summu  49 335,80 EUR. Ideju pieteikumi ir par:

  • upes revitalizāciju, likvidējot koku sanesumus, ar mērķi uzlabot tās ekoloģisko kvalitāti, atbrīvojot lašveidīgo zivju migrācijas ceļu no sanesuma, tādējādi uzturot lašveidīgo zivju populāciju ne tikai upē, bet arī tās pietekās;
  • hlorellas kultivēšanai piemērota fotobioreaktora izveidi ar mērķi inovatīvā veidā, izmantojot mikroaļģu tehnoloģijas, būtiski paaugstināt dīķa ūdenī izšķīdušā skābekļa daudzumu un vienlaikus samazināt līdz minimumam ūdenī izšķīdušā slāpekļa, fosfora un ogļskābās gāzes koncentrāciju;
  • biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumiem ar mērķi izstrādāt instrukcijas biodīķu kvalitatīvai apsaimniekošanai (kontroles, monitoringa veikšana u. c.);
  • dīķa ūdens kvalitātes uzlabošanu, bagātinot to ar skābekli, uzstādot peldošo strūklaku, tādējādi nodrošinot ūdens straujāku attīrīšanos no uzkrājušās ogļskābās gāzes;
  • sadzīves notekūdeņu piesārņojuma konstatāciju, monitoringu un novēršanu pilsētas un tā novada lietus ūdens novadgrāvjos ar mērķi veikt regulāri ūdens analīzes, ierobežot iespējamo piesārņojumu un ūdens ekosistēmas degradāciju Ventas upes baseinā. Kā nākotnes mērķis ir lietus ūdens kanalizācijas novadgrāvjus veidot kā biofiltrācijas joslas vai veikt fitoremidāciju;
  • sedimenta slāņa mazināšana ar dabas spēku ūdenstecē pirms aizsprostiem ar mērķi palielināt ūdenskrātuves zivīm apdzīvojamās ūdens daļas ietilpību, izgatavot darboties spējīgu nogulšņu atsūkšanas ierīces prototipu un izvērtēt tās darbības efektivitāti, novērtēt upes gultnes stāvokļa izmaiņas u. c.;
  • ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanu, veicot niedru pļaušanu ar mērķi uzlabot ezera ekoloģisko kvalitāti, sekmēt bioloģiskās daudzveidības palielināšanos un nelabvēlīgas antropogēnas ietekmes samazināšanos ezerā, realizēt ideju niedru biomasas izmantošanai apzaļumošanā, lauksaimniecībā un suvenīru izgatavošanā u. c.;
  • infiltrācijas sistēmas izveidi pilsētā ar mērķi savākt spēcīgu lietavu un sniega kušanas rezultātā radītos lietus ūdeņus, lai mazinātu applūstošās teritorijas, un attīrīt no cietajām daļiņām u. c. piesārņojošām vielām pirms novades grāvī ar videi draudzīgām metodēm.

Komisija līdz š. g. 28. oktobrim veiks saņemto pieteikumu izvērtēšanu noteiktiem kritērijiem, galveno uzmanību vēršot uz inovitāti un sadarbības grupas partneru sastāvu, kā arī projekta tēmas atbilstības piemērotību konkursa prioritātēm, idejas pielietojuma pārneses potenciāla diapazonam un projekta kvalitātei. Pēc izvērtēšanas komisija uz II uzsaukuma 2. posmu izvirzīs pretendentus, kas atbildīs projekta konkursa noteiktiem kritērijiem.

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.  www.goodwater.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.