You are here

Grantu konkursā par ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanu otrajam posmam izvirzītas četras idejas

Projekti

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti Latvijā,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar partneriem LIFE GOODWATER IP projektā aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un citus no 2022. gada 31. augusta līdz 30. septembrim  pieteikties š. g. 31. augustā izsludinātā projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” II uzsaukuma pirmajam posmam, iesniedzot īsus idejas pieteikumus.

Uz grantu konkursa II  uzsaukuma pirmo posmu kopumā pieteicās 8 pretendenti (no tiem 2 atkārtoti, kas bija pieteikušies projektu konkursa I uzsaukumā).

Projektu konkursa vērtēšanas komisija no 5. līdz 28. oktobrim veica saņemto pieteikumu izvērtēšanu pēc noteiktiem kritērijiem, galveno uzmanību pievēršot inovitātei un sadarbības grupas partneru sastāvam, kā arī vērtēja projekta tēmas piemērotību konkursa prioritātēm, idejas pielietojuma pārneses potenciāla diapazonam un projekta kvalitātei. Vērtēšanas komisija  28. oktobrī aicināja 4 pretendentus uz ideju prezentēšanu un pārrunām, un to laikā pretendentiem bija iespēja saņemt arī komisijas ieteikumus idejas pilnveidošanai. Izvērtēšanas komisija uz II uzsaukuma otro posmu izvirzīja 4 pretendentus, kas atbilda projekta konkursa noteiktiem kritērijiem, kuri 31. oktobrī saņēma turpmākās dalības apstiprinājumus un ieteikumus idejas pilnveidošanai:

  • Balvu pilsētas NAI “Salmaņi” biodīķu ūdens kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumi” (Balvu novada pašvaldības aģentūra "SAN-TEX");
  • Sedimenta slāņa mazināšana ar dabas spēku ūdenstecē pirms aizsprostiem (“KALANI”, SIA);
  • Sila ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, veicot niedru pļaušanu (Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija);
  • Infiltrācijas sistēmas izveide Mārupē, Ventas ielas posmā no Kurmāles ielas līdz Krones ielai (Mārupes novada pašvaldība).

Izvirzītajiem pretendentiem līdz 14. novembrim ir jāsagatavo un jāiesniedz LLKC detalizēts pieteikums atbilstoši projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” II uzsaukuma nolikuma prasībām, ņemot vērā arī  vērtēšanas komisijas ieteikumus idejas pilnveidošanai.

Komisija otrā posma pieteikumus izvērtēs no 15. līdz 21. novembrim un 22. novembrī lems par atbalstītajiem projektiem.

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.  www.goodwater.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.