You are here

Pakalpojumi

Meža īpašniekus atbalstām ar padomu un praktiski ikdienas meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsta projektu piesaistē, kā arī rūpējamies par meža īpašnieku un mednieku zināšanu papildināšanu un skolēnu izglītošanu par mežu.

MEŽA APSAIMNIEKOŠANS PAKALPOJUMI

 • Cirsmu, jaunaudžu iestigošana, uzmērīšana, skices izgatavošana
 • Lauksaimniecības zemju uzmērīšana, skices izgatavošana
 • Augošu koku uzmērīšana, cirsmas novērtējums (m3 un eiro), izmantojot programmu “Mežvērte”
 • Parauglaukumu ierīkošana galvenajā cirtē pēc caurmēra
 • Ekoloģisko un/vai sēklas koku izzīmēšana
 • Patvaļīgas cirtes celmu uzmērīšana, cirsmas novērtēšana
 • Meža inventarizācija, apsaimniekošanas plāna izgatavošana
 • Meža īpašuma apsekošana
 • Meža īpašuma aptuvenās tirgus cenas noteikšana, izmantojot programmu „Meža eksperts”
 • Konsultācijas mežsaimniecības jautājumos
 • Mežaudzes atbilstības noteikšana neproduktīvas mežaudzes kritērijiem
 • Eksperta atzinums par meža bioloģisko daudzveidību – dabisko meža biotopu un meža putnu sugu inventarizācija
 • Robežzīmju atjaunošana

MEŽSAIMNIECISKIE DARBI

 • Meža atjaunošanas un apmežošanas darbi
 • Jaunaudžu kopšanas darbi
 • Jaunaudžu aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem - apstrāde ar repelentiem
 • Citi mežsaimnieciskie darbi

EIROPAS SAVIENĪBAS ATBALSTA PROJEKTU SAGATAVOŠANA

 • Konsultācijas ES atbalsta projektu jautājumos
 • Projekta pieteikuma izstrāde
 • Meža apsaimniekošanas plāna izstrāde
 • Projekta atskaišu sagatavošana

MKPC maksas pakalpojumu cenrādis