You are here

Iepazīstinās ar otro mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

Projekti

Lai rastu jaunas, efektīvas, dabai draudzīgas invazīvo sugu apkarošanas un ierobežošanas metodes, jau  no 31. janvāra varēs pieteikties otrajā mazo grantu projektu konkursā, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti.

Lai iepazīstinātu  ar konkursa norisi un palīdzētu sagatavoties projekta ideju iesniegšanai, 17. janvārī no pulksten 13.00 līdz 15.30 tiešsaistes platformā Zoom notiks informatīvs seminārs, kurā ikviens interesents varēs uzzināt mazo grantu programmas nosacījumus, pieteikšanās kārtību un nolikumu. Semināra norisi varēs vērot arī LLKC un LatViaNature Facebook kontos.

Pieteikšanās semināram līdz 15. janvārim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu: https://www.mittoevents.com/invazivas-sugas/pieteikties. Reģistrācijas saite dalībai tiešsaistes seminārā tiks izsūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Semināra dienaskārtību, lūdzu, skatiet šeit.

Atgādinām, ka šajā mazo grantu konkursā atbalstu piešķir iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām, ieskaitot pašvaldības, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas ierobežot invazīvās sugas. Otrajā mazo grantu programmā kopējais atbalsta finansējums ir 30 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Konkurss notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Pirmais mazo grantu konkurss norisinājās pērn un tajā tika atbalstīti pieci projekti invazīvo sugu – Kanādas zeltslotiņas un Spānijas kailgliemeža – ierobežošanai par kopējo summu 20 000 EUR.

Invazīvās sugas ir liels drauds bioloģiskai daudzveidībai, ekosistēmām un mūsu dzīvesveidam, tās apdraud vietējās sugas, izmaina ekosistēmu funkcijas, rada ekonomiskus zaudējumus un atsevišķas sugas – arī apdraudējumu cilvēka veselībai.  Seminārā  pastiprinātu uzmanību pievērsīs Kanādas zeltgalvītes, rotana, puķu spriganes, krokainās rozes, vārpainās korintes, ošlapu kļavas, pīlādžlapu sorbārijas, Spānijas kailgliemeža, daudzlapu lupīnas un baltās robīnijas zināmākajām izskaušanas metodēm.

Papildu informācijai: Sandra Misa, LLKC projektu vadītāja: sandra.misa@llkc.lv, tālr. 29333020.

 

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.