You are here

Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībā

Mežsaimniecība

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Projekta iesniegumus varēs iesniegt no 2023. gada 26. maija līdz 26. jūnijam divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (11. projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 396 185 EUR. Pasākumā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Aktivitātē „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” (9. projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 630 041 EUR. Atbalstu piešķir tikai par jaunaudžu retināšanu. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2024. gada 1. septembrim.

Plašāk informācija par projekta nosacījumiem pieejama mājaslapā lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi -> Projekti un investīcijas -> Atbalsta pasākumi.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs izvērtēt situāciju dabā projekta nosacījumu atbilstībai, sagatavot meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu, kā arī palīdzēs iesniegt projektu LAD Elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, kā arī pārskata sagatavošanā par projekta īstenošanas rezultātiem. 

 

Ieva Tomberga,
MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja