You are here

Meža nozares konference 2017

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

2017. gdā Meža nozares ikgadējā konference norisinājās 6. decembrī, Latvijas valsts mežzinātnes institūtā “Silava”, Salaspilī.

Konferences galvenās tēmas:

  • Iecerētās izmaiņas likumdošanā par koku ciršanu mežā, to pamatojums;
  • Meža īpašniekiem pieejamais ES atbalsts, līdz šim izmantotais apjoms, plānotie grozījumi normatīvajos aktos;
  • Valsts meža dienests – meža īpašniekam;
  • Aktuālie mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam;
  • ES nozīmes biotopu kartēšana meža zemēs, pirmās sezonas norise, pašreizējie rezultāti.

Konferencē piedalījās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ar ziņojumiem uzstājās pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas meža īpašnieku biedrības, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs un LVMI “Silava” vadošie pētnieki.    

Zemkopības ministrija un zinātnieki informēja par iecerētajām izmaiņām likumdošanā par koku ciršanu mežā (izmaiņas galvenās cirtes koku caurmēram un koku ciršanai priežu mežaudzēs piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā), to pamatojumu.

Lauku atbalsta dienesta pārstāvji – par pieejamo ES atbalsta finansējumu meža apsaimniekošanā, aktuālo informāciju par jau izmantoto atbalstu.

Dabas aizsardzības pārvalde – par ES nozīmes biotopu kartēšanas norisi mežā, iegūtajiem rezultātiem, nākamā gada iecerēm, kā arī par maldinošas informācijas izplatīšanu meža īpašniekiem.    

Konferencē piedalījās meža īpašnieki, apsaimniekotāji, mežsaimniecības uzņēmēji, nozarē nodarbinātie un citi interesenti.  

Konference notika 6. decembrī plkst. 11.00, Salaspilī, Latvijas valsts mežzinātnes institūtā Silava, Rīgas iela 111.

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā.

Konferenci organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Zemkopības ministriju.

Plašāka informācija par konferences norisi: tālr. 63050477, mkpc@mkpc.llkc.lv, www.mkpc.llkc.lv.

Konferences tiešraides ieraksts pieejams šeit:

 

Meža nozares konferences 2017 prezentācijas:
Plānoto normatīvo aktu grozījumu sagaidāmā ietekme uz privāto mežu apsaimniekošanu - D. Dubrovskis
ZM Meža departamenta aktualitātes, priekšlikumi groījumiem normatīvajos aktos  par koku ciršanu mežā, meža atjaunošanu un meža ieaudzēšanu - R. Benta ZM
Meža īpašniekiem pieejamais atbalsts no Lauku attīstības programmas 2014 - 2020 līdz šim izmantotais apjoms - I. Āboliņš LAD
Plānotie grozījumi normatīvajos aktos par ES atbalstu meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā - N. Strūve ZM
Meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014 - 2020. ietvaros pieejamais atbalsts zināšanu apguvei, konsultācijām, informācijai - R. Bērmanis LLKC MKPC
Meža īpašnieku izaicinājumi - meža īpašnieku struktūra, kooperācija, izmaiņas normatīvajos aktos - A. Grasmane MIB
Valsts meža dienests - meža īpašniekam - A. Krēsliņš VMD
Aktuālie mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam
Mežsaimniecība meža un ūdens ekosistēmu mijiedarbībā - Z. Lībiete LVMI SILAVA
Mežsaimniecības loma klimata izmai\nu mazināšanā - A. Lazdiņš LVMI SILAVA 
ES nozīmes biotopu kartēšana meža zemēs, pirmās sezonas norise, pašreizējie rezultāti, problēmsituācijas. Kartēšanas darbu norise 2018. gadā - G. Gabrāne DAP

Foto Galerija: