You are here

Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

“Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022” norisinājās 23. novembrī Ogres centrālajā bibliotēkā. Konferenci organizēja Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Galvenā tematika konferencē bija saistīta ar aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Klausītāji tika informēti par ZM plānoto ES atbalstu mežsaimniecībai Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvarā un sagaidāmajām izmaiņām atbalsta saņemšanas nosacījumos. Tika apskatīti KLP ietvertie zināšanu un prasmju pārneses pasākumi, kā arī informācija par konsultācijām privāto mežu īpašniekiem. Konferences laikā dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli par svarīgākajām tēmām apmācībām un pieredzes apmaiņas pasākumiem, arī konsultācijām.

Konferencē meža īpašniekiem bija iespēja uzzināt arī par Valsts meža dienesta aktualitātēm, situāciju ar egļu astoņzobu mizgraužu izplatību, par LVM GEO lietotnē publiski pieejamiem meža inventarizācijas datiem un to izmantošanas iespējām ikdienas meža apsaimniekošanā. Arī par Dabas aizsardzības pārvaldes darbībām LIFE-IP projekta “LatViaNature” ietvaros un redzējumu par dabas saglabāšanas mērķu sasniegšanu mežu teritorijās.

 

Iveta Vaite, ZM Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā eksperte: Eiropas Komisija novembrī ir apstiprinājusi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam, kurā iekļauti arī pasākumi meža nozarei, kā ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai, kas ietver atbalstu jaunaudžu retināšanai, meža ieaudzēšanai un mežaudžu nomaiņai. Atbalsts paredzēts arī mežaudžu atjaunošanai pēc postījumiem - ugunsgrēka, dabas katastrofas vai kaitēkļu un slimību bojājumiem, kuru rezultātā mežaudze ir iznīcināta. Palielināta Natura 2000 maksājuma mežiem likme par aizliegtu mežsaimniecisko darbību uz 196 EUR (līdz šim 160 EUR) un par aizliegtu galveno cirti uz 145 EUR (līdz šim 120 EUR). Atbalsts meža īpašniekiem būs pieejams no 2023. gada vidus. 

Arnis Muižnieks, Latvijas meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs: Meža īpašniekiem saistoši vairāki Eiropas Parlamentā lemtie normatīvie akti par koku ciršanu, enerģētisko koksni, vides ilgtspēju un dabas atjaunošanu. Latvijas meža īpašnieku biedrība piedāvā kompromisu attiecībā uz plānoto valsts nodevu palielināšanu par mežsaimnieciskajām darbībām, kas būtu labvēlīgāks mežu īpašniekiem, un rosina izmaiņas projektu atlases kritērijos turpmākajam ES atbalstam mežsaimniecībai.   

Solvita Mūrniece, Valsts meža dienests, Meža resursu pārvaldības departamenta direktore: Palielinās Meža valsts reģistrā pieejamie digitālie pakalpojumi, jaunaudžu kopšanas pārskati elektroniski iesniegti jau 75% apmērā,  arī 75 % apmērā tiešsaistē iegādātas mednieka sezonas kartes. Šobrīd aktīvi ciršanas apliecinājumi ir 25 milj. m3 koksnes apmērā, savukārt izveidoto mikroliegumu platība 2022. gadā ir zemākā pēdējo 20 gadu laikā.  Pastāvot būtiskam egļu mizgraužu riskam, VMD 2023. gadā rosina atsevišķos reģionos vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzību noteikt likumdošanas aktā, kurš būtu saistošs jebkuram meža īpašniekam.

Katrīna Amerika, AS Latvijas valsts meži, ģeotelpisko risinājumu projektu vadītāja: LVM GEO Mobile pieejami Meža valsts reģistra publiskotie dati, meklēšanas un mērīšanas funkcija, vietas noteikšana, kā arī iespējams savu datu imports un fona karte pieejama bezsaistē. LVM GEO Web Lite publiski pieejams karšu pārlūks ar vairākām darbību iespējām.

Raimonds Bērmanis, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, direktors: Apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi un konsultācijas meža īpašniekiem būs pieejamas arī turpmāk, jau sākot ar 2023. gadu un šie pasākumi iekļauti Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā 2023.-2027. gadam, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un zināšanu pilnveidošanu, tādējādi Latvijas meža īpašnieki būtu izglītoti un zinoši. Mežu īpašnieki augstu novērtē pieredzes apmaiņas braucienus uz ārvalstīm, pie mežsaimniecības uzņēmumiem un meža īpašniekiem, arī saņemtās konsultācijas, savukārt mežsaimniecības konsultanti praktizējas pie Tapio kolēģiem Somijā un arī šie kvalifikācijas celšanas pasākumi turpināsies.  Zināšanas meža īpašniekam ir būtiskas, lai vērtētu un lemtu par sava meža apsaimniekošanu, vai meža darbus pašam veicot vai arī izvēloties piemērotāko piedāvājumu no sadarbības partneriem.

Ģirts Baranovskis, LIFE IP LatviaNature Kompensāciju nodaļas vadītājs: Meža īpašnieki kā pieņemamāko ieguldījumu dabas aizsardzībā saskata periodisku mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas periodā un saglabājot vairāk koku cirsmā. LatViaNature projekta ietvaros tiek veidotas 5 demonstrējumu saimniecības, savukārt brīvprātīgo līgumu pilotprogrammā Dzīvais mežs pieteikumi ir saņemti par aptuveni 2-reiz lielāku platību, kā projektā paredzēts. Saņemto pieteikumu izvērtēšana turpinās.    

Elvīra Grasmane, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, mežsaimniecības projektu vadītāja: Aizsācies Eiropas Inovāciju partnerības projekts, kurā sadarbojoties desmit partneriem – meža īpašniekiem, pētniekiem, konsultantiem un lauksaimniekiem, tiks izveidoti kalkulatori CO2 piesaistes apjoma aprēķināšanai meža teritorijās, kā arī  izstrādāts rīcības plāns oglekļa tirdzniecības iespējai Latvijā.

Dainis Kreilis, LVMI Silava: Izmantojot jaunaudžu aizsardzībai spilgta krāsas plastmasas aizsargklipšus, tie agrotehniskās kopšanas laikā palīdz pamanīt koku. Lietojot vienu un to pašu repelentu vienā platībā gadu no gadu, vērojams efektivitātes kritums, jo dzīvnieki pie tā pierod.   

 

“Mežsaimniecības konferences meža īpašniekiem 2022” prezentācijas:

Zemkopības ministrijas Meža departamenta aktualitātes – Iveta Vaite, ZM Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Aktualitātes un nozīmīgākie aspekti, ko ņemt vērā veidojot politikas plānošanas un normatīvos dokumentus, un zināt meža īpašniekiem – Arnis Muižnieks, Latvijas meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs

Valsts meža dienesta aktualitātes privāto mežu īpašniekiem – Solvita Mūrniece, Valsts meža dienests, Meža resursu pārvaldības departamenta direktore

LVM GEO aktualitātes, publisko Meža valsts reģistra meža inventarizācijas datu pieejamība – Katrīna Amerika, AS Latvijas valsts meži, ģeotelpisko risinājumu projektu vadītāja

Zināšanu pārneses pasākumi meža īpašniekiem KLP Stratēģiskā plāna 2023-2027 ietvarā, pasākumu līdzšinējā norise – Raimonds Bērmanis, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, direktors

Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātes – Ģirts Baranovskis, LIFE IP LatviaNature Kompensāciju nodaļas vadītājs

Eiropas Inovāciju partnerības projekts “CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma” – Elvīra Grasmane, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, mežsaimniecības projektu vadītāja

Pētījums “Inovatīvas metodes koku aizsardzībai pret biotisko faktoru izraisītiem bojājumiem” – Dainis Kreilis, LVMI Silava

 

Aptaujas rezultāti:

Apkopojot konferences aptaujas datus izriet, ka aktuālākas apmācību un pieredzes apmaiņas tematikas ir par meža apsaimniekošanas pielāgošanu klimata izmaiņām un digitālo tehnoloģiju izmantošanu meža apsaimniekošanā. Pilns atbilžu atspoguļojums par šo jautājumu. Tāpat aptaujas dalībnieki būtu ieinteresēti par kokmateriālu kubatūras uzmērīšanu, koksnes kvalitātes izvērtēšanu un bērzu ieaudzēšanu lauksaimniecības zemēs.

Kā aktuālākās konsultāciju tēmas tika izvēlēti temati par meža vērtību un mežkopības lēmumu pieņemšanu. Pilns atbilžu atspoguļojums par aktuālo konsultāciju tematiku. Kā papildus tika minētas tēmas par  cirsmu pirkšanas un pārdošanas līgumu sastādīšanu un putniem draudzīgu mežsaimniecību.

 

 

Foto Galerija: