Jūs atrodaties šeit

Nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtība

Grāmatvedība

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka VID ir tiesības uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata:

 • sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz vienam gadam

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

 1. ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās

Papildus iesniedzamā informācija

 1. motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā (www.vid.gov.lv sadaļas  „Noderīgi” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – „Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”)
 2. vēlamais maksājumu grafiks
 3. sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem audita vai datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas samaksu 

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

 1. trīs dienas pirms maksājuma samaksas termiņa iestāšanās

Papildus iesniedzamā informācija

 1. motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā (www.vid.gov.lv sadaļas  „Noderīgi” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – „Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”)
 2. juridiskajām personām – bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins (uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu)
 3. vēlamais maksājumu grafiks
 4. sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

 1. pēc nepārvaramas varas apstākļu, kuru rezultātā radies nodokļa samaksas termiņa kavējums, iestāšanās

Papildus iesniedzamā informācija

 1. motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā (www.vid.gov.lv sadaļas  „Noderīgi” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – „Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”)
 2. vēlamais maksājumu grafiks
 3. dokumentāri pierādījumi tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi (piemēram, izziņa par ugunsgrēka postījumiem vai neparedzēta valsts aizlieguma izsludināšana attiecībā uz saimniecisko darbību)
 4. Par nepārvaramu varu var uzskatīt:
 5. stihiskas dabas parādības (plūdus, zemestrīci u.tml.);
 6.  sabiedriskās dzīves ekstremālas situācijas (ugunsgrēku, karadarbību, masu saslimšanu (epidēmiju), masu nemierus, streiku u. tml.);
 7.  īpašus valsts aizlieguma aktus (par karantīnas pasludināšanu, par neparedzētu tirdzniecības operāciju aizliegumu u. tml

 

 • sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

 1. kopā ar gada ienākumu deklarāciju

Papildus iesniedzamā informācija

 1. motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā (www.vid.gov.lv sadaļas „Noderīgi” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – “Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”)
 2. vēlamais maksājumu grafiks
 3. sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu prasījuma summas samaksu

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

 1. pēc Eiropas Savienības dalībvalsts nokavēto nodokļu piedziņas procesa uzsākšanas

Papildus iesniedzamā informācija

 1. motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā (www.vid.gov.lv sadaļas  „Noderīgi” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – „Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”)
 2. vēlamais maksājumu grafiks
 3. sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam ar VID lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu piedzenamās ārvalstu nodokļu prasījuma summas samaksu

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

 1. pēc VID lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanas

Papildus iesniedzamā informācija

 1. motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā (www.vid.gov.lv sadaļas „Noderīgi” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – „Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”)
 2. vēlamais maksājumu grafiks
 3. atkārtoti sadalīt termiņos uz laiku līdz sešiem mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 1. punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā

Iesnieguma iesniegšanas termiņš

 1. pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš

Papildus iesniedzamā informācija

 1. motivēts iesniegums brīvā vai VID ieteiktā formā (www.vid.gov.lv sadaļas „Noderīgi” apakšsadaļā „Veidlapas un iesniegumi” – „Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai”)
 2. vēlamais maksājumu grafiks
 3. pierādījumi, ka atkārtota nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos stabilizēs finansiālo stāvokli un atkārtoti sadalītie nodokļi tiks samaksāti noteiktā termiņa laikā
 4. informācija, vai nodokļu samaksas saistību izpilde var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju
 5. informācija, vai ir izsniegti un neatmaksāti aizdevumi privātpersonām (t. i., fiziskajām personām, privāto tiesību juridiskajām personām vai šādu personu apvienībai)
 6. juridiskajām personām – bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins (uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu)

Iesniegumu noformē, ievērojot Valsts valodas likuma prasības, un paraksta ar roku papīra dokumenta veidā vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski, vai izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumu paraksta persona ar paraksta tiesībām.

VID pieņem lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja:

 1. iesniegums nav parakstīts vai to parakstījusi persona bez pārstāvības tiesībām;
 2. iesniegums nav noformēts atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 3. ir nokavēts likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš un persona nelūdz atjaunot procesuālo termiņu iesnieguma izskatīšanai.

Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt kārtējo vai līdz vienam mēnesim nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu vai atkārtoti sadalīt iepriekš pagarināto samaksas termiņu, VID vērtē:

 1. nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli pēc operatīvās bilances datiem, pievēršot uzmanību:
 2. finanšu rādītājiem (kopējās likviditātes rādītājam jābūt robežās no 1 līdz 2, finansiālā līdzsvara koeficientam jābūt mazākam par 1, visu saistību rādītājam jābūt robežās no 0,5 līdz 0,6);
 3. neatmaksātu aizdevumu izsniegšanai privātpersonām, izņemot kooperatīvo sabiedrību biedrus, saistītus un radniecīgus uzņēmumus;
 4. vai pēdējā gada laikā ir izmaksātas dividendes;
 5. agrāk piešķirto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumu samaksas termiņu ievērošanu;
 6. kārtējo nodokļu maksājumu samaksu iesnieguma izskatīšanas brīdī;
 7. vai pēdējā gada laikā nodokļu maksātājam VID bija uzsācis nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu;
 8. nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu ievērošanu;
 9. sadarbību ar VID;
 10. vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam ir konstatēti pārkāpumi;
 11. fiziskām personām – pēdējā gada laikā gūto ienākumu attiecību pret nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums.

VID kalendāra gada laikā attiecībā uz kārtējo nodokļu sadalīšanu termiņos vienā nodokļu un citu budžetā ieskaitāmo maksājumu veidā ir tiesīgs sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz vienam gadam ne vairāk kā četras reizes.

Laika periodā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 9. augustam termiņa pagarinājumu skaita ierobežojums kalendāra gada laikā ir ne vairāk kā sešas reizes.

VID pieņem lēmumu atteikt piešķirt termiņa pagarinājumu (iesniegumiem par kārtējo vai līdz vienam mēnesim nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos vai atkārtotu sadalīšanu), ja:

 1. nav iesniegta pieprasītā izvērtēšanai nepieciešamā informācija pieprasījumā noteiktajā termiņā;
 2. pieprasīts samaksas termiņa pagarinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas aprēķināts no dividendēm;
 3. ir nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš nokavēts vairāk nekā vienu mēnesi, un nav veikta šī nodokļu parāda samaksa vai noslēgta vienošanās ar VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldi par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu;
 4. nav ievērots (grafika izpilde mazāka par 80%) spēkā esoša lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu grafiks;
 5. netiek pildīta vienošanās par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu summas samaksu;
 6. pēdējo 12 mēnešu laikā ir atcelts lēmums par termiņa pagarinājuma piešķiršanu vai lēmums izpildīts daļēji (grafika izpilde nepārsniedz 79%);
 7. iesnieguma izskatīšanas brīdī nav iesniegta kāda no nodokļu vai informatīvajām deklarācijām un/vai uzņēmuma gada pārskats;
 8. izvērtējot nodokļu maksātāja lietas materiālus, konstatēti riski, kas VID nerada pārliecību par nodokļu maksātāja spēju un vēlmi izpildīt saistības.

VID vērš uzmanību uz to, ka katru samaksas termiņa pagarinājuma grafika maksājumu veic ar atsevišķu maksājuma uzdevumu, maksājuma rīkojuma mērķa laukā precīzi norādot VID lēmumā vai paziņojumā norādīto maksājuma identifikatoru.

Ja maksājuma rīkojuma mērķa laukā nav norādīts lēmumā noteiktais maksājuma identifikators vai tas ir norādīts kļūdaini, VID saņemto maksājumu novirza vispārējā kārtībā, neattiecinot uz lēmuma par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu izpildi.

VID informē, ja netiks ievēroti lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktie samaksas termiņi un nebūs veikti divi maksājumi pilnā apmērā, VID atcels lēmumu par samaksas termiņa pagarinājumu bez brīdināšanas.

Ja nodokļu maksātājs izveidojušos nodokļu pārmaksu vēlas novirzīt piešķirtā samaksas termiņa pagarinājuma maksājumu segšanai, nodokļu maksātājs par to informē VID, iesniedzot iesniegumu jebkurā klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Vēršam uzmanību, ka samaksas termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos aprēķina nokavējuma naudu vienas ceturtās daļas apmērā no 0,05% (izņemot gadījumu, kad palīdzības pieprasījums par piedziņu ir pamatots ar noslēgtu un Saeimā apstiprinātu starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, nepārvaramas varas gadījumā piešķirtajiem termiņa pagarinājumiem) par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis, nokavējuma naudu par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā aprēķina vispārējā kārtībā un parādu piedzen bezstrīda kārtībā.

VID pieņem lēmumu piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu vai atteikt piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv

Informāciju sagatavoja VID Nodokļu pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas centrs

Pievienot komentāru