Jūs atrodaties šeit

Sākās čeku loterija

Grāmatvedība

No 2019. gada 1. jūlija sāk darboties čeku loterija. “Čeku loterijas likums” pieņemts 2018. gada novembrī, bet spēkā stājas ar šī gada 1. jūliju. Likuma mērķis ir, ieviešot čeku loteriju, veicināt godīgu konkurenci un nodokļu saistību labprātīgu izpildi, mazināt krāpšanu nodokļu iekasēšanas jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī mudināt patērētājus pieprasīt čekus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.

No 21. jūnija ir pieejama vietne www.cekuloterija.lv, kurā, sākot ar 1. jūliju, būs iespējams piereģistrēt čekus. Vietnē ir iespējams uzzināt detalizētu informāciju par loterijas nosacījumiem, laimestiem u. c.

Čeku loterijai reģistrē čekus par Latvijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem. Ar čeku, kas ir reģistrējams loterijai, saprot gan kases čeku, gan arī VID reģistrētu kvīti vai biļeti.  

Čeku loterijā nevar piedalīties persona, kura preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas brīdī ir jaunāka par 18 gadiem, ar čeku, kurš izsniegts par tabakas vai bezdūmu tabakas izstrādājumu, alkoholisko un enerģijas dzērienu iegādi. Ja čekā nav šādu preču, tad loterijai čeku drīkst reģistrēt arī persona, kas jaunāka par 18 gadiem.

Čeku loterijā nedrīkst piedalīties VID amatpersonas un darbinieki, kā arī čeku loterijas pakalpojuma sniedzēja (SIA “Mobilly”) darbinieki.

Čeka derīgumu apliecina tā izdošanas datums.

Čeku loterijai reģistrē čeku par darījumu, kura kopējā vērtība ir vismaz pieci eiro.  

! Čekus, kvītis un biļetes, kas reģistrētas dalībai čeku loterijā, jāsaglabā, lai gadījumā, ja kāds no šiem dokumentiem būs izlozēts ikmēneša naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai, vai kļuvis par gada izlozes kandidātu, to varētu uzrādīt Valsts ieņēmumu dienestā vai iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā skenētā veidā.

Čeku loteriju organizē mēneša un gada izložu veidā.

Mēneša izlozei var reģistrēt čekus, kuru datums sakrīt ar konkrētā mēneša izlozes mēnesi. Čeka reģistrācija mēneša izlozei sākas katra mēneša pirmajā datumā pulksten 00.00 un beidzas nākamā mēneša piektajā datumā pulksten 23.59. Gada izlozei tiek izlozēti katrai mēneša izlozei reģistrētie 10 čeki, kuri attiecīgajā mēneša izlozē nav laimējuši.

Mēneša izlozē var laimēt vienu naudas balvu 10 000 eiro vērtībā, trīs naudas balvas 5000 eiro vērtībā un 50 naudas balvas 100 eiro vērtībā.

Spēlētājs, kura reģistrētais čeks ir izlozēts un virzīts gada izlozei, 14 dienu laikā no mēneša izlozes rezultātu publicēšanas dienas piesakās gada izlozei, par to informējot Valsts ieņēmumu dienestu vienā no šādiem veidiem:

1) ierodoties Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā un uzrādot laimējušā čeka oriģinālu;

2) izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu un iesniedzot tajā gada izlozei virzīto čeku skenētā veidā.

Gada izlozē var laimēt vienu naudas balvu 20 000 eiro vērtībā, četras naudas balvas 10 000 eiro vērtībā un piecas naudas balvas 2000 eiro vērtībā. Tā kā 2019. gadā izloze norisinās tikai sešus mēnešus, tad attiecībā uz gada izlozes laimestu likuma Pārejas noteikumi nosaka, ka gada izlozē par 2019. gadu var laimēt vienu naudas balvu 10 000 eiro vērtībā, četras naudas balvas 5000 eiro vērtībā un piecas naudas balvas 1000 eiro vērtībā. Attiecīgi 2020. gadā organizē čeku loterijas gada izlozi par periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim izdotajiem (čeka datums) čekiem.

Spēlētājs, kura reģistrētais čeks atzīts par laimējušo čeku, 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas piesakās naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai vienā no šādiem veidiem:

1) ierodoties Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā un uzrādot laimējušā čeka oriģinālu;

2) izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu un iesniedzot tajā laimējušo čeku skenētā veidā.

Piesakoties naudas balvas saņemšanai, laimētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, mobilā tālruņa numuru un tā konta numuru, kurā var ieskaitīt naudas balvu.

Attiecībā uz paziņošanu par laimestu vietnē www.cekuloterija.lv ir skaidrots, ka visi laimētāji jau izlozes dienā saņems informatīvu SMS par laimestu, kā arī informāciju, kur meklēt norādes laimesta saņemšanai. SMS tiks nosūtīts uz to mobilā tālruņa numuru, kuru persona būs norādījusi, reģistrējot čeku loterijai. Protams, laimētāju saraksts būs publicēts arī vietnē www.cekuloterija.lv.

Vietnē www.cekuloterija.lv var iepazīties arī ar papildu balvām, kuras piešķir VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks.

Jaunumi nodokļos un likumos

Izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 12. jūnijā tika publicēti vairāki grozījumi nodokļu likumos. Lielākoties grozījumi saistīti ar to, ka no 2021. gada 1. janvāra tiek ieviests vienots konts nodokļu maksājumiem un visos nodokļu likumos tiek iestrādāts nosacījums, kas nosaka arī vienotu nodokļu samaksas termiņu – mēneša 23. datumu. Tomēr ir atsevišķi jaunumi, kas neattiecas tikai uz vienoto kontu.

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir izmaiņas saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas piemērošanu būvniecības nozarē strādājošiem (no 2020. gada 1. janvāra šo sistēmu vajadzēs arī tad, kad būvdarbu izmaksas pārsniedz 350 000 eiro; šobrīd sistēma nepieciešama, ja būvdarbu izmaksas pārsniedz 1 miljonu eiro). Likuma 22.2. pantā, kas attiecas uz “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” subjektiem, no 60 000 eiro uz 10 000 eiro mainīts limits, kad par aizdomīgu uzskatāms darījums, kurā privātpersona vienā vai vairākos darījumos skaidrā naudā iegulda komercsabiedrībā, izmaksā, aizdod vai aizņemas no citas personas.

Mikrouzņēmumu nodokļa likumā viens no grozījumiem paredz, ka pēc tam, kad ir pagājis mēnesis pēc mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa, vienīgais precizējums, ko deklarācijā varēs veikt, ir palielināt ieņēmumus, no kuriem aprēķināts mikrouzņēmumu nodoklis.

Grozījumi “PVN likumā”  skaidro darījumus ar vaučeriem (t. sk. dāvanu kartēm). Likums arī nosaka, ka, sākot  ar 2020. gada 1. janvāri, PVN reversu vairs nepiemēros būvizstrādājumiem un sadzīves elektronikai; attiecībā uz reversu izmaiņas ir arī metāllūžņu darījumiem. Likuma izmaiņas skar arī e-komercijā strādājošus uzņēmumus.

Aicinu visus iepazīties ar likumu grozījumiem un sekot līdzi visām izmaiņām. Par nodokļu likumu grozījumiem informatīvie materiāli parasti tiek publicēti arī Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv.

Linda PURIŅA – gatavā vizītkarte

Atgādinājums: sezonas laukstrādniekiem – īpašs nodokļu režīms

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē), tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu.

EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu VID standartizētā formā vienu reizi mēnesī.

Lai lauksaimnieks varētu piemērot saviem sezonas darbiniekiem atviegloto nodokļu režīmu, tam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • lauksaimniekam īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, ko tas izmanto augļu koku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai;
  • lauksaimnieks 2019. gadā ir pieteicis zemi vienotajam platības maksājumam, ievērojot kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;
  • lauksaimnieks nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Savukārt, lai sezonas laukstrādnieka ienākumiem varētu piemērot 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, tam ir jāatbilst šādiem trim nosacījumiem: 

  • persona ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā;
  • personas ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro;
  • personai četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku nav bijušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Gadījumā, ja sezonas laukstrādnieks vienā un tajā pašā zemnieku saimniecībā ir nodarbināts 65 kalendārās dienas pēc kārtas un viņa ienākumi mēnesī pārsniedz 3000 eiro, šāds darbinieks ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā darbinieks un turpmāk no viņa ienākumiem pilnā apmērā jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā izvēlnē “Sezonas laukstrādnieki” un VID mājaslapā sadaļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli” informatīvajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 vai LAD klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

VID informācija