Jūs atrodaties šeit

Svarīgākie jaunumi grāmatvedības un nodokļu jomā

Grāmatvedība

Jau ierasts, ka katru Jauno gadu sagaidām ar dažādiem jaunumiem nodokļu jomā. Arī 2016. gada sākumā jāņem vērā vairākas jaunas lietas.

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā

Vairāki jaunumi attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli. Grozījumi likumā “Par IIN” ir pieņemti 30. novembrī un publicēti 18. decembra “Latvijas Vēstnesī”.

No nākamā gada 1. janvāra tiek ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Minimuma apmērs atkarīgs no visu nodokļa maksātāja gūto ienākumu kopsummas gada laikā. Neapliekamo minimumu personai aprēķinās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Valsts ieņēmumu dienests savā informatīvajā materiālā skaidro, ka neapliekamā minimuma aprēķina formulā ņem vērā šādus lielumus:

– minimālo mēneša neapliekamo minimumu (75 eiro);

– maksimālo gada neapliekamo minimumu (1200 eiro);

– gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (4560 eiro);

– gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu (12 000 eiro).

Darba devējs (kuram ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa) darbinieka ienākumam, tāpat kā līdz šim, piemēro neapliekamo minimumu 75 eiro apmērā mēnesī. Gada diferencēto minimumu aprēķinās un piemēros, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Izmaiņas attiecībā uz IIN atvieglojumiem

Ar 2016. gada 1. janvāri vairs nedrīkstēs piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām – par nestrādājošu laulāto, par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem, kā arī par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti). Attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu par laulāto, par vecākiem un vecvecākiem ir noteikts, ka nodokļa atvieglojumu ir tiesības piemērot par laulāto, vecākiem vai vecvecākiem ar nosacījumu, ka minētās personas nestrādā un tām ir noteikta invaliditāte (ja minētajām personām nav piešķirta pensija un tās nesaņem pensiju (vecuma vai invaliditātes)).

Ar grozījumiem likumā noteikts, ka nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu arī par:

– nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu;

– bērnu, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja bērns nestrādā un tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta invaliditāte (un tas nesaņem invaliditātes pensiju).

Lauksaimniecības zemes pārdevējiem svarīgas izmaiņas

Līdz 2018. gada 1. jūlijam, lai noteiktu, vai ienākumam no lauksaimniecības zemes atsavināšanas var piemērot atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas, nav jāvērtē, vai attiecībā uz lauksaimniecības zemes pārdevēju izpildās likumā noteiktie kritēriji. Tādējādi periods, kurā netiek piemēroti kritēriji attiecībā uz lauksaimniecības zemes pārdevēju, tiek pagarināts vēl uz diviem gadiem. Atgādinu, ka normas par ienākuma nodokļa piemērošanu lauksaimniecības zemes pārdošanas darījumiem ir atrodamas likuma “Par IIN “ 11.7 pantā.

Subsīdiju neaplikšana ar IIN

Šis ir lauksaimniekiem svarīgs jaunums, – no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvos arī 2017. un 2018. gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Līdz šim likums paredzēja, ka atbalsta summas ar IIN sāks aplikt no 2017. gada.

IIN par apdrošināšanas prēmijām bērna kopšanas atvaļinājuma un B lapas laikā

Pašlaik rodas pienākums samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja par personu darba devējs ir veicis apdrošināšanas prēmiju maksājumus, bet darbiniekam nav ienākumu. Jaunie likuma grozījumi šo problēmu atrisina. Lai personām (maksātājiem), kuras atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa “B” un kurām taksācijas gadā nav bijuši ar algas nodokli apliekami ienākumi, neveidotos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums no darba devēja veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktas izmaiņas likumā, nosakot, ka likumā noteiktais procentuālais ierobežojums 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā netiek piemērots maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.

Rakstā ir apskatīti svarīgākie jaunumi IIN jomā, bet aicinu visus iepazīties ar likuma grozījumu tekstu pilnībā, kā arī sekot līdzi jaunu MK noteikumu pieņemšanai vai esošo grozīšanai. Piemēram, jāseko līdzi tam, kas noteikumos tiks paredzēts saistībā ar neapliekamā minimuma piemērošanu.

Mikrouzņēmumu nodoklis

“Mikrouzņēmumu nodokļa likuma“ grozījumu pieņemšanas laikā bija ļoti daudz diskusiju un izskanēja dažādi skaidrojumi.

Tomēr šobrīd ir skaidri zināms, ka 2016. gadā mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā nav nekādu izmaiņu, – nodokļa likme saglabājas 9% apmērā. Nākamajā gadā nebūs spēkā arī aizliegums šo nodokli maksāt MK noteiktajās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem.

Pievienotās vērtības nodoklis

“PVN likumā” gada nogalē veikti divi grozījumi. Vieni publicēti 18. decembra “Latvijas Vēstnesī”, bet otri – 23. decembrī.

No 2016. gada 1. jūlija tiks piemērots PVN dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem (pašlaik tie ir ar nodokli neapliekami darījumi). Attiecībā uz personām, kas sniedz šādu pakalpojumu, likuma 137. pants atļauj piemērot īpašo PVN maksāšanas kārtību (t.s. kases principu).

Izmaiņas skar priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu par vieglajām pasažieru automašīnām. Ar grozījumiem likuma 100. panta otrajā daļā skaitlis “20” aizstāts ar skaitli “50”. Tādējādi, ja vieglā pasažieru automašīna, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, netiek izmantota saimnieciskās darbības ietvaros tikai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, tad no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 50% no nodokļa par šādas automašīnas iegādi, nomu vai importu, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītajām izmaksām, tai skaitā izmaksām par automašīnas remontu un degvielas iegādi.

Attiecībā uz kokmateriālu darījumiem ir noteikts, ka ar 2016. gadu īpašo PVN piemērošanas režīmu saskaņā ar “PVN likuma” 141. pantu attiecina arī uz šādām preču piegādēm:

– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, zaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā;

– koksnes šķeldas un skaidas, zāģskaidas un koksnes atlikumi;

– zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā, ko paredzēts izmantot kā koksnes kurināmo.

Sākot ar 2016. gada 1. aprīli, īpašs PVN piemērošanas režīms būs šādām preču piegādēm:

– mobilajiem telefoniem;

– planšetdatoriem un klēpjdatoriem;

– integrālās shēmas ierīcēm (tajā skaitā, mikroprocesoriem un centrālo procesoru blokiem).

Līdz ar šiem jaunumiem noteikti būs gaidāmas arī izmaiņas MK noteikumos, kas nosaka PVN deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību.

Otrie grozījumi “PVN likumā” papildina to ar jauniem apstākļiem, kuriem iestājoties, reģistrēts nodokļa maksātājs tiek izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

Izmaiņas nodokļos par transportlīdzekļiem

Ar 2016. gadu mainītas nodokļu likmes, kas piemērojamas transportlīdzekļiem. Atgādinu, ka runa ir par diviem nodokļu veidiem – transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis

Palielināts nodoklis par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 12 000 kg. Jaunās nodokļu likmes atbilstoši automobiļa pilnai masai ir šādas:

1) līdz 1500 kg – 36 eiro (iepriekš – 17,07 eiro);

2) no 1501 līdz 1800 kg – 72 eiro (iepriekš – 34,15 eiro);

3) no 1801 līdz 2100 kg – 138 eiro (iepriekš – 64,03 eiro);

4) no 2101 līdz 2600 kg – 165 eiro (iepriekš – 76,84 eiro);

5) no 2601 līdz 3500 kg – 219 eiro (iepriekš – 102,45 eiro);

6) no 3501 līdz 12 000 kg – 156 eiro (iepriekš – 145,13 eiro).

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Paaugstinātas arī UVTN likmes. Likmes par transportlīdzekli, kas pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu atbilstoši tā motora tilpumam:

1) līdz 2000 cm3 – 29 eiro (iepriekš – 27,03 eiro) mēnesī;

2) no 2001 līdz 2500 cm3 – 46 eiro (iepriekš –   42,69 eiro) mēnesī;

3) virs 2500 cm– 62 eiro (iepriekš – 56,91 eiro) mēnesī.

Par transportlīdzekli, kas reģistrēts līdz 2005. gada 1. janvārim, nodokļa likme ir 46 eiro mēnesī.

Turpmāk UVTN būs jāmaksā par kravas automobili ar pilnu masu līdz 3 tonnām, kas reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas, ieskaitot vadītāja vietu.

UVTN turpmāk būs maksājams arī par taksometriem.

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru