Jūs atrodaties šeit

Kaļķošanas un mēslošanas līdzekļu lietošanas vērtējums demonstrējumos

Augkopība

Augstu ražu ieguvi nosaka optimāla augsnes reakcija

Optimāla augsnes reakcija ir viens no faktoriem, kas nosaka augstu ražu ieguvi augiem. Lai praktiski demonstrētu dažādu kaļķošanas līdzekļu lietošanas efektivitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar SIA “Bebruciems” Ogres novadā, z/s “Celiņi” Krāslavas novadā un z/s “Andžaki” Talsu novadā jau trešo gadu ierīko demonstrējumus, lai pētītu šo tēmu dažādos Latvijas reģionos. Ar iegūtajiem rezultātiem un atziņām konsultanti dalījās tiešsaistes lauka dienā jūlija vidū.

Ar to, cik liela nozīme ir augsnes reakcijai pākšaugu audzēšanā un kādi faktori ietekmē gumiņbaktēriju attīstību pākšaugos, iepazīstināja LLU pētniece Laila Dubova. Viņa norādīja, ka pākšaugu simbiozi ar gumiņbaktērijām ietekmē vairāki faktori: augsnes tips, mitrums, augu barības vielas, augsnes aerācija, augsnes pH līmenis, kā arī augsnes temperatūra, kas gumiņbaktērijām optimāla ir pie 23–26 o C. Savukārt gumiņbaktērijām optimāls augsnes pH ir 6,5–7,5, izņemot augus, kas dabīgi aug skābās augsnēs (lupīna u. c.), bet optimālais augsnes mitrums 60–70%. Tomēr ilgstoša sausuma apstākļos, kā tas bija šajā gadā, augs jau izveidojušos gumiņus var “nomest”. Pētniece uzsvēra, ka, pēc pētījumiem, sēklu inokulēšana ar gumiņbaktērijām paaugstina pākšaugu ražu līdz pat 7%, bet proteīna saturu līdz 14%.

Lauka dienā LLKC Augkopības nodaļas augkopības konsultants Andris Skudra iepazīstināja ar demonstrējuma saimniecības  SIA “Bebruciems”  vadītāju Aleksandru Jaroslavcevu, kurš raksturoja saimniecību. Tā savu darbību uzsāka 2011. gadā lopkopības nozarē. Patlaban saimniecība apsaimnieko 930 hektārus un audzē graudaugus, rapsi un lauka pupas. Saimnieks atbalsta dažādus izmēģinājumus un inovācijas par augsnes ielabošanu, kas dod iespēju izvēlēties pareizās metodes augsnes un ražas uzlabošanā, novērtē kaļķošanas nepieciešamību skābām augsnēm. Aleksandram ir liels prieks strādāt kopā ar LLKC konsultantiem un gūt jaunas atziņas no eksperimentiem.

Andris Skudra pastāstīja par kaļķošanas efektivitātes demonstrējuma metodiku. Visās trīs saimniecībās tika ierīkoti 5 varianti ar dažādiem kaļķošanas materiāliem. Pirms kultūraugu sējas noteiktas augsnes analīzes un attiecīgi iestrādāts kaļķošanas materiāls: granulēts kaļķis Nordcalc 1,0 t/ha, smalkais dolomīts 6,0 t/ha, rupjie dolomīta milti 6,0 t/ha, smalkie kaļķakmens milti 6,0 t/ha, rupjais sijātais kaļķakmens 6,0 t/ha, kā arī variants, kurā netika lietots kaļķošanas materiāls. Ogres novada SIA “Bebruciems” labāko ietekmi uz augsnes reakcijas izmaiņām sniedza  kaļķakmens milti. Salīdzinot ar kontroles variantu, kaļķošana deva ražas pieaugumu vidēji divos gados par 1,0–1,4 t/ha atkarībā no varianta, kā arī ieņēmumu palielinājumu no 125 līdz 233 eiro/ha. Šajā gadā demonstrējumā tika iesētas lauka pupas. Lai noteiktu kaļķošanas materiālu ietekmi uz augu attīstību un gumiņbaktēriju veidošanos, ziedēšanas sākumā tika novērtēti augi, noteikts gumiņbaktēriju skaits un masa. Gumiņbaktēriju skaits zemākais (10 gab. augu) bija kontroles variantā, bet augstākais (29 gab. augu) variantā, kur lietoti smalkie kaļķakmens milti. Savukārt gumiņbaktēriju masa zemākā (0,14 g/augu) kontroles variantā, bet pārējiem kaļķotajiem variantiem būtiski augstāka (0,29–0,44 g/augu). Katram variantam pirms ražas novākšanas atkārtoti tiks noteikts gumiņbaktēriju skaits un izvērtēta kaļķošanas materiāla ietekme, kā arī tiks noteikta raža un aprēķināta ekonomiskā efektivitāte.

Otrā kaļķošanas demonstrējuma vietā Krāslavas novada z/s “Celiņi”  saimnieks Viktors Krūmiņš iepazīstinaja ar saimniecību, kur 680 hektāros audzē graudaugus un rapsi. Viņš atzina, ka šī gada pavasara apstākļi, kad bija lieli nokrišņi Latgalē, būtiski ietekmēja vasaras rapša sēju demonstrējuma laukā, grūti bija sastrādāt augsni, un sējums nevienmērīgi sadīga. Saimnieks atzīst, ka kaļķošana ir nepieciešama augsnes pH līmeņa optimizēšanai, bet jāizvērtē kaļķošanas materiāla iegāde, jo lielas izmaksas sastāda transportēšana gan no Pļaviņām, gan Sātiņiem, kur tos piedāvā.

Patlaban pārējos saimniecības laukos izmanto granulētos kaļķošanas materiālus, tāpēc svarīgi būtu novērtēt demonstrējuma ekonomiskos rādītājus, lai saprastu, kuru kaļķošanas materiālu izvēlēties turpmāk.

LLKC Krāslavas biroja augkopības konsultante Viktorijaa Lene norādīja, ka saimniecībā, uzsākot demonstrējumu, augsnes pH līmenis bija 4,7, bet pēc kaļķošanas materiālu lietošanas visos variantos pH paaugstinājās līdz 5,3–5,8 atkarībā no varianta. 2020. gadā tika novākti ziemas kvieši ‘Etana’,  un augstākā raža (5,84–5,90 t/ha) iegūta variantos, kur lietots granulētais kaļķis un smalki samalts kaļķakmens. 2021. gadā iesēts vasaras rapsis ‘InVigor 100 CL’, kas sadīga nevienmērīgi, jo lauka ieplakas bija mitras. Sējumā tika veikti visi kopšanas darbi atbilstoši tehnoloģijai, pastiprināti tika konstatēti krustziežu spīduļi un zāģlapsene, un tika lietots insekticīds ierobežošanai. Noslēgumā tiks notekta raža, eļļas saturs sēklās un aprēķināta ekonomiskā efektivitāte katram variantam.

Otrajā lauka dienas daļā tika apskatīti mēslošanas demonstrejuma rezultāti. Jau trešo gadu LLKC četros dažādos Latvijas reģionos ierīko demonstrējumus ziemas kviešos, lai salīdzinātu un novērtētu dažādus mēslošanas līdzekļus, t. sk. ārpussakņu mēslojumu, lietojot dažādās attīstības stadijās. Lauka dienas Zoom vidē jūnijā jau notikušas: Tukuma novada Slampes pagastā z/s “Liepkalni”, Pāvilostas novada Vērgales pagastā z/s “Sproģi”, Alūksnes novada Mālupes pagastā z/s “Kadiķi”.

Jūlija sākumā lauka diena notika tiešsaistē no LLU MPS “Pēterlauki” Višķu nodaļas. Arī šeit iesēti ziemas kvieši un pielietoti mēslošanas līdzekļi piecos variantos. Visiem variantiem pamatmēslojumā dots NPK 10:26:26- 300 kg/ha.  Varianti: 1) Kontrole(pamatmēslojums), 2) Pamatmēslojums+ N:S 300 kg/ha, 3) Pamatm. +N:S 300 kg/ha + N:S 200 kg/ha

4) Pamatm.+N:S 300 kg/ha + Gramitrels 2 l (pavasarī)+ N:S 200 kg/ha, 5) Pamatm.+ Gramitrels 1 l (rudenī) +N:S 300 kg/ha + Gramitrels 1 l (pavasarī) + N:S 200 kg/ha.

Demonstrējuma varianti izvēlēti, lai novērtētu ārpussakņu mēslojuma atšķirīga lietošanas laika un devas efektivitāti, tā ietekmi uz augu pārziemošanu, graudu ražu un kvalitāti.

LLU MPS “Pēterlauki” Višķu nodaļas pārstāvis Aleksandrs Revins iepazīstināja e-lauka dienas dalībniekus ar pētījumu saimniecību un demonstrējumu tehnisko izpildes procesu nodrošināšanu. Pastāstīja par šī gada izaicinājumiem demonstrējuma laukā.  Pēc sniega nokušanas kļuva redzami sniega pelējuma bojājumi. Vēlāk kviešu laukus bojāja zosis. Sniega pelējumu novērtējām ar 8 ballēm 10 ballu sistēmā. Atjaunojoties veģetācijai, 29.03.2021. tiek pielietots slāpekļa (N:S 30:7) virsmēslojums 300 kg/ha visos variantos, izņemot kontroli.  Lauks sāk cerot un  veidot nākamo ražu. 3.,4., 5. variantos 20.04.2021. (AS30) stiebrošanas sākumā  – 200 kg/ha sulfonitrāts (N:S 30:7).  Diennakts vidējā temperatūra nepārsniedz +4 līdz +7 ⁰C. Veģetācija aprīlī un maijā norit lēni. Atjaunojoties veģetācijai, dotais papildmēslojums ir veicinājis cerošanu. 07.06.2021. (AS39),  skaitot produktīvos stiebrus uz ha, lielākais skaits bija 4. variantā – 714 stiebri/m2, kur lietots sulfonitrāts cerošanā un YaraVita™ Gramitrel  2 l pavasarī (AS29).  2. variantā cerošanā lietotais N:S 300 kg/ha veidoja 683 stiebrus/m2.

YaraVita™ Gramitrel satur graudaugiem būtiskos mikroelementus Mn, Cu, Zn un sekundāro barības elementu Mg. Varš, magnijs, mangāns un cinks ir nozīmīgi maksimālai graudaugu ražas veidošanai. Stiebra izturība, ziedputekšņu kvalitāte un graudu veidošanās vārpā ir atkarīga no vara.

Iknedēļas monitoringā ziemāju laukā skatījām ziemas kviešu attīstības stadijas, noteicām slimības, kukaiņu sastopamību, nezāļainību. Augu aizsardzībā tika lietots herbicīds, divas reizes augšanas regulators un divas reizes fungicīds. Novērojumi tiks turpināti visu sezonu. Iegūstot ražu, tiks noteikta katra varianta raža, mēslošanas ekonomiskā efektivitāte atkarībā no mēslojuma normas, iestrādes veida un laika.

Liels paldies saimniekiem par dalību demonstrējumu ierīkošanā, darbu un laiku tā realizācijā.

Demonstrējums ierīkots sadarbībā ar Latvijas Zemnieku federāciju un AREI LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”,  LAD līguma Nr. LAD240118/P14,  grozījumi Nr. LAD160119/P4, demonstrējuma tēma: “Dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējums un efektivitāte” (13. lote) un LAD līguma Nr. LAD240118/P24, grozījumi Nr. LAD 131118/P45, demonstrējuma tēma: “Dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanas demonstrējums laukaugu sējumos, lietojot tos dažādās kultūraugu attīstības stadijās, dažādos Latvijas reģionos” (24. lote).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ilze Skudra

LLKC Augkopības nodaļas konsultante augkopībā

 

Inese Magdalenoka,

LLKC Preiļu KB konsultante augkopībā

 

Foto Galerija: