Jūs atrodaties šeit

Noslēgusies grantu konkursa trešā kārta par ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanu

Lauku attīstība
Projekti

Noslēdzies 13. martā izsludinātais projektu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 3. uzsaukums, ko organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” (BEF) un citiem projekta LIFE GOODWATER IP partneriem.

Grantu konkurss notika divos posmos. Pirmajā posmā kopumā pieteicās 7 pretendenti, LLKC iesniedzot īsus idejas pieteikumus. Saņemtos pieteikumus pēc grantu konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem izvērtēja vērtēšanas komisija, kurā bija pārstāvji no LLKC, BEF, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Zemkopības ministrijas, Latvijas Dabas fonda, Zemnieku Saeimas un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā  institūta “BIOR”. Vērtēšanas komisija otrajam posmam izvirzīja 3 pretendentus, kas atbilda konkursa nolikumā noteiktiem kritērijiem, kuri saņēma turpmākās dalības apstiprinājumus un ieteikumus idejas pilnveidošanai. Viens no pretendentiem tika izvirzīts rezervē ar iespēju turpināt dalību projektu konkursā, ja kāds no pretendentiem, kurš tika izvirzīts tālāk uz 2. posmu, atteiksies no tālākas dalības projektu konkursā.

No grantu konkursa otrajam posmam trīs izvirzītajiem pretendentiem pieteicās divi, LLKC iesniedzot jau detalizētus pieteikumus. Līdz ar to turpināt dalību projektu konkursā un iesniegt detalizētu pieteikumu bija pretendentam, kurš tika izvirzīts rezervē.

Vērtēšanas komisija, izvērtējot otrā posma pieteikumus, lēma atbalstīt vienu projektu “Niedru pļaušana un izvākšana Tāšu ezerā”, kuru īstenos Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Tuvākajā laikā tiks veikta finansēšanas līguma sagatavošana un noslēgšana ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību par projekta īstenošanu. Pēc finansēšanas līguma noslēgšanas tiks uzsākti projekta darbi.

Kā arī 26. jūnijā plānota projektu konkursa 4. kārtas izsludināšana, kurā iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas tiks aicināti pieteikt savu ideju projektam ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai un to piesārņojuma mazināšanai.

 

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.  www.goodwater.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.