Jūs atrodaties šeit

Vēsture

Laiku griežos

  • 1991.–1997. gads – Valsts budžeta iestāde;
  • 1997.–2004. gads – Bezpeļņas organizācija SIA "Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs";
  • 2004. gads – patreiz SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs".

Lauksaimnieku izglītības līmeni raksturo 2001. gada lauksaimniecības skaitīšanā iegūtā informācija, ka 194,1 tūkstošos lauku saimniecību, kuru īpašumā vai lietošanā bija 1 ha un vairāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes, vada paši īpašnieki. No visām apsekotajām saimniecībām 74% saimniecību vadītāju nebija speciālas lauksaimnieciskās izglītības, bet bija tikai praktiskā pieredze lauku darbos, 7,4% saimniecību vadītāju bija apguvuši pamatapmācību lauksaimniecībā, 15% saimniecību vadītāju bija profesionālā izglītība lauksaimniecībā un tikai 3,8 % saimniecību vadītāju bija ar augstāko lauksaimniecisko izglītību.

Lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju mācības, konsultēšanu un informēšanu veic SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – LLKC) ar 26 Lauku konsultāciju birojiem – filiālēm rajonos. Pieaugušo tālākizglītība aptver iedzīvotājus ar dažādu sākotnējo izglītību (pamata, vidējo, speciālo, augstāko nelauksaimniecisko, kā arī lauksaimniecisko) piedāvājot viņiem mūžizglītības iespējas ar mērķi paaugstināt produkcijas konkurētspēju Eiropas savienības tirgū, aktivizētu nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību.

Ar profesionālās pilnveides programmu palīdzību tiek sniegta iespēja lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem pārkvalificēties, attīstīt profesionālās kompetences līmeni.

Papildus budžeta programmai LLKC konsultanti sniedz maksas pakalpojumus. 2005. gadā šādi ieņēmumi bija 67% no kopējā finansējuma. Par valsts subsīdiju līdzekļiem tiek finansēta demonstrējumu programma, kurā praktiski tiek demonstrēti lauku uzņēmējiem svarīgi tehnoloģiski risinājumi lopkopībā, augkopībā (t.sk. bioloģiskajā), lauku ekonomikas dažādošanā un kooperācijā.

Lai nodrošinātu informācijas un konsultāciju pieejamību tuvāk dzīves vietai 2005. gadā tika ieviesta Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēma. 511 pašvaldībās ar pagastu padomju, novadu un pilsētu ar lauku teritoriju domju starpniecību tika pieņemti darbā lauku attīstības speciālisti.

Šo speciālistu darba koordinēšanu, informatīvo materiālu sagatavošanu un tālākizglītības pasākumus veic SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" ar savām 26 filiālēm.

Sistēmas galvenais uzdevums ir informēt mērķauditoriju (lauku iedzīvotājus) par Eiropas Savienības, valsts un rajona līmeņa aktuālo informāciju lauksaimniecības nozarē, lai nodrošinātu ES tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības, labas lauksaimniecības prakses un vides prasību ievērošanu saimniecībās, kā arī informēt par iespējamo atbalsta saņemšanu un nodrošināt nepieciešamo atgriezenisko saiti, apkopojot informāciju par lauksaimniecības un lauku attīstības indikatoriem Latvijas lauku teritorijā.