Jūs atrodaties šeit

Bioloģisko lauksaimniecību reglamentējošie normatīvie akti

ES ir noteikts vienots regulējums, kas attiecas uz bioloģiskās lauksaimniecības ražošanu, marķēšanu, izplatīšanu, uzraudzību un kontroli. Tomēr par dažiem jautājumiem dalībvalstīm ir tiesības noteikt atsevišķus noteikumus un atkāpes.

Ar zemāk uzskaitītajiem dokumentiem lauksaimniekam noteikti būtu jāiepazīstas pirms sertifikācijas uzsākšanas, tas palīdzēs izprast bioloģiskās lauksaimniecības būtību, saprast ražošanas principus un izvērtēt sava uzņēmuma atbilstību un iespējas strādāt šajā saimniekošanas sistēmā.

 • Padomes 2007.gada 28.jūnija Regulā (EEK) Nr. 834/2007 par biolo­ģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu

(regulas konsolidētā versija – ar grozījumiem, kas iestrādāti regulas tekstā)

Šajā regulā definēta bioloģiskās lauksaimniecības būtība, mērķis, galvenie ražošanas principi un noteikumi, kontroles pasākumi.

 • Komisijas 2008.gada 5.septembra Regulā (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles notei­kumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1478177913523&uri=CELEX:02008R0889-20160507

(regulas konsolidētā versija – ar grozījumiem, kas iestrādāti regulas tekstā)

Šajā regulā ir precīzi definēti ražošanas noteikumi dažādām bioloģiskās lauksaimniecības nozarēm (augkopība, lopkopība, akvakultūra uc.). Atrunātas arī precīzas marķēšanas prasības un kontroles kārtība.

Pielikumos atrodami:

 • bioloģiskajā lauksaimniecībā atļautie mēslošanas līdzekļi, augsnes ielabotāji un augu aizsardzības līdzekļi,
 • minimālās segtās un nesegtās platības un citi dzīvnieku turēšanas apstākļi,
 •  maksimālais dzīvnieku skaits uz hektāru,
 • atļautās dzīvnieku barības piedevas,
 • tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi,
 • dažādi citi ražošanā un pārstrādē atļautie līdzekļi.
 • Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”

Tie izdoti saskaņā ar padomes 2007.gada 28.jūnija Regulu (EEK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 un  komisijas 2008.gada 5.septembra Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles notei­kumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 889/2008).

Tajos atrunāta nacionālā bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas kārtība, sertificēto uzņēmumu pienākumi un tiesības, dažādu speciālo atļauju saņemšanas iespējas, nacionālās atkāpes, produktu marķēšanas kārtība. Kā arī pielikumos atrodamas dažādu pārskatu un iesniegumu formas.

 • Ministru kabineta 2009. gada 20. oktobra noteikumi Nr. 1204 “Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību”

Noteikumi nosaka briežu dzimtas dzīvnieku, trušu, mežacūku, muflonu, gliemežu, slieku (turpmāk – dzīvnieki), strausu, fazānu, gaļas baložu, paipalu (turpmāk – putni) un no tiem iegūto produktu aprites kārtību, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību.

Uzņēmējiem kas plāno veikt bioloģisko produktu importēšanu no trešajām valstīm nepieciešams iepazīties arī ar sekojošo regulu.

 • Komisijas 2008.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1478180689244&uri=CELEX:02008R1235-