Jūs atrodaties šeit

Iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās

Ekonomika
Lauku attīstība

No šī gada 1. jūnija līdz 1. jūlijam iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās, projektu iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavojot sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Plašāka informācija un konsultantu saraksts ir pieejams LAD mājas lapā. LLKC kontaktpersonu saraksts ŠEIT 

Atbalsta mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Šim mērķim paredzēts finansējums 9 960 000 eiro apmērā, kas tiek sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Pasākuma īstenošana notiek, pamatojoties uz 30.09.2014. Ministru Kabineta (MK) noteikumiem Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, kuri nosaka vispārējos nosacījumus  atbalsta piešķiršanai, administrēšanai un uzraudzībai, un 09.06.2015. MK noteikumiem Nr. 292 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, kas nosaka specifiskās normas, kas saistītas ar pasākuma īstenošanu.

Svarīgi ņemt vērā, ka projektā noteikti mērķi jāsasniedz jau līdz 2024. gada 31. decembrim un investīcijām jābūt saistītām ar mērķu sasniegšanu. Lūgums jau laikus pārdomāt ieguldījumu nepieciešamību- vai pateicoties plānotajiem ieguldījumiem, būs iespējams sasniegt rezultātu.

Projekts vērsts uz primāro ražošanu un arī uz lauksaimniecības produkcijas pārstrādi. Tātad uz atbalstu drīkst pretendēt tikai nepārstrādātu un/vai pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražotājs. Kā atbalstāmās nozares ir gan augkopība, gan lopkopība. Tomēr šajā kārtā ļoti augsti riski startējot saimniecībām ar  ilggadīgiem stādījumiem un lopkopības nozares saimniecībām (nobarojami liellopi, aitkopība), jo projektu jārealizē īsā laika posmā- divu gadu laikā. Netiks atbalstīta iecere uzsākt ilggadīgo stādījumu ierīkošanu no nulles, jo vēlamos rezultātus projekta realizēšanas periodā fiziski nebūs iespējams sasniegt.

Projektus sagatavojot, jāpievērš uzmanība tam, ka saimniecībām, realizējot projektus, ir jākļūst uz tirgu orientētām saimniekošanas vienībām.

Pasākumu var īstenot visā Latvijas teritorijā, izņemot pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Par atbalsta pretendentu var kļūt esoša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Lai projekts netiktu noraidīts, jāievēro visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, tajā skaitā arī nosacījums par saimniecības lielumu. Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība (gan īpašumā, gan nomā) nedrīkst pārsniegt 50 ha. Svarīgi pārskatīt zemes platības, kas norādītas zemes robežu plāna eksplikācijā. Piemēram, ja zemes robežu plāna eksplikācijā norādīts, ka LIZ platības ir 52 ha, bet platību maksājumiem pieteikti 48 ha, atbalsta pasākumā nedrīkstēs piedalīties, jo ņems vērā minētos 52 ha. Arī tad, ja daļa no šiem hektāriem iznomāta citai personai, pretendēt uz atbalstu nedrīkstēs.

Interesenti var iepazīties ar nepieciešamo informāciju Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, kur atrodams  gan ar normatīvo aktu prasības, gan noskatīties vebināra ierakstu par atbalsta pasākumu, gan uzdot jautājumus telefoniski vai sūtīt e-pastu.

LLKC aicina visus interesentus, atbalsta pretendentus sazināties ar tuvāko LLKC biroju, kas atrodas pretendenta saimniecības reģionā, lai jau detalizētāk izrunātu atbalsta saņemšanas nosacījumus, atlases kritērijus, vispārējus un specifiskus jautājumus jau saistībā ar konkrētu projektu izstrādi.

Inga Jātniece,
LLKC Ekonomikas nodaļas ekonomikas konsultante