Jūs atrodaties šeit

Dažādu izmēru (lielumu) govju apsaimniekošana vienā saimniecībā

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2018/41_ELFLA.

Tēma: "Slaucamo govju auguma izmēru ietekme uz veselību un produkcijas ieguvi ražojošā saimniecībā" (LAD līguma Nr. LAD030619/P33/P35)

Mērķis: Izvērtēt un nodemonstrēt slaucamo govju auguma izmēru ietekmi uz veselību un tā nozīmi kvalitatīvai, ekonomiskai produkcijas ražošanai, ņemot vērā slaucamo govju auguma izmērus, palielināt kvalitatīva piena ieguvi govs vienā mūža dienā.

Projekta Nr. 19-00-A00102-0000012

Projekta īstenošanas laiks: 2019. - 2022.gads,

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Partneri z/s “Lejas zosēni”, “Kalnlejas”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads; APP Agroresursu un ekonomikas institūts; Biedrība “Zemnieku saeima”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkot demonstrējumu piena lopkopības saimniecībā, kurā slaucamās govis apsaimnieko brīvajā turēšanas sistēmā. Izveidojot divas govju grupas, no kurām vienā grupā govīm krustu augstums līdz 145 cm; otrā grupā – no 145 cm un lielāks krustu augstums. Pētījuma grupas dzīvniekus saimniecībā apsaimniekos un ēdinās, nodrošinot vecumam, fizioloģiskam stāvoklim atbilstošus apstākļus, barības līdzekļus un barības devu. Tiks noteikta govju krustu augstuma un dzīvmasas sakarība. Aprēķinās enerģētiski koriģētā piena daudzumu uz 1 dzīvmasas kg. Noteikts negatīvās enerģētiskās bilances perioda ilgums atkarībā no govs auguma izmēriem un dzīvmasas. Vērtēts vienā mūža dienā iegūtais piena daudzums abās pētījuma grupās. Salīdzināti abu pētījuma grupu atražošanas rādītāji, vērtējot teļu ieguvi gadā. Aprēķināts lopbarības patēriņš katrai demonstrējuma grupai. Noteikta piena ražošanas un teļu ieguves ekonomiskā efektivitāte katrai govju grupai. Tiks veikts demonstrējuma ekonomiskais novērtējums, īpaši izvērtējot ieņēmumu palielinājumu vai samazinājumu. Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte lauku dienas ietvarā. Lauku dienu tiks rīkota reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: z/s Lejas Zosēni, novietne, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, kontaktpersona: Ogres KB vadītāja, lopkopības konsultante Aija Luse, e-pasts: aija.luse@llkc.lv  tālr. 25483221.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests