Jūs atrodaties šeit

Latvijā saražotā piena kvalitātes izmaiņas pēc iestāšanās ES

Lopkopība
Piena lopkopība
Zālēdāju projekts

Divpadsmit gadu periodā kopš Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā piena nozare ir ievērojami mainījusies.  Lauksaimniecības datu centra sniegtā informācija liecina, ka lielākās izmaiņas ir notikušas piena ganāmpulku struktūrā un saražotā piena apjomā saimniecībās, kuras veic piena pārraudzību.

1.attēls

Piena pārraudzības ganāmpulku skaits Latvijā

Avots: Lauksaimniecības datu centrs

Neskatoties uz to, ka, iestājoties Eiropas Savienībā, piensaimniekiem tika piešķirts atbalsts piena kvalitātes uzlabošanai atbilstoši ES standartiem, 12 gadu periodā piena pārraudzības ganāmpulku skaits ir samazinājies 2,2 reizes. Šāda situācija piena nozarē mulsina jebkuru Latvijas nodokļu maksātāju, jo būtībā sniegtais atbalsts 2004. gadā situāciju nozarē nav uzlabojis, tāpēc cēloņi jāmeklē dziļāk, un tie nav šoreiz saistīti ar ekonomiku, bet gan ar Latvijas iedzīvotāju novecošanu un strauju lauku iedzīvotāju izbraukšanu darba meklējumos ārpus valsts robežām.

2.attēls

Ganāmpulki, kuros ir 1–10 slaucamās govis

Avots: Lauksaimniecības datu centrs

Būtiski ir samazinājies mazo ģimenes saimniecību skaits, kas lielu daļu no saražotā piena izlietoja pašpatēriņam un nelielu daļu realizēja piena pārstrādātājiem. Var vērtēt šo procesu dažādi, taču, ja nosacījums ir ar atbalsta maksājumu uzlabot piena kvalitāti, vajag iepazīties ar LDC informāciju par somatisko šūnu daudzumu pienā (1. tabula).

1.tabula

Piena somatisko šūnu skaita izmaiņu dinamika svaigpienā no 2004.–2016. gadam

Govju skaits saimniecībā

2004

2010

2014

2015

2016

1–10 slaucamās govis

425

343

303

321

313

11–20 slaucamās govis

386

310

291

314

302

21–30 slaucamās govis

375

315

284

304

292

31–50 slaucamās govis

400

312

283

293

285

51–100 slaucamās govis

399

311

281

279

268

101–200 slaucamās govis

444

286

252

255

246

201–300 slaucamās govis

389

307

252

228

224

>=301 slaucamās govis

379

266

204

201

201

Avots: Lauksaimniecības datu centrs

Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā ES noteiktos piena kvalitātes standartus varēja izpildīt reti kura piensaimniecība, kritiska situācija 2004. gadā bija saimniecībās līdz 10 slaucamajām govīm, grupā no 31–50 un 101–200 slaucamajām govīm, taču, ja vērtē piena kvalitāti, kā tā uzlabojusies 12 gadu periodā, tad 2016. gadā vislabāko piena kvalitāti spējušas nodrošināt saimniecības, kurās govju skaits ir 50 un vairāk. Īpaši par kvalitatīva piena ražošanu tiek domāts saimniecībās, kurās tura 300 un vairāk slaucamas govis, tas nozīmē, ka subsīdijas piena standartu sasniegšanai atbilstoši izvirzītiem mērķiem sevi pilnībā attaisnojušas ir saimniecībās ar lielāku dzīvnieku skaitu, bet ne tik labi kā saimniecībās, kurās govju skaits ir no 1–10, jo šajā grupā ir vislielākais likvidēto saimniecību skaits.

Būtiski ir arī tas ka, saimniecību grupās, kurās piena kvalitāte ir ievērojami labāka, iegūtais piena daudzums laktācijā no govs ir būtiski lielāks.

 

2.tabula

Vidēji iegūts piens (kg) laktācijā no govs no 2004.–2016. gadam

Govju skaits saimniecībā

2004

2010

2014

2015

2016

1–10 slaucamās govis

4712

5236

5759

5890

6074

11–20 slaucamās govis

4926

5406

5999

6064

6220

21–30 slaucamās govis

5060

5540

6234

6278

6466

31–50 slaucamās govis

5150

5730

6342

6317

6482

51–100 slaucamās govis

5339

6152

6794

6795

6961

101–200 slaucamās govis

4988

6465

7634

7531

7786

201–300 slaucamās govis

4764

6388

7060

7247

7763

>=301 slaucamās govis

4993

7065

8755

8810

9014

Avots: Lauksaimniecības datu centrs

Dati, kas apkopoti 2. tabulā, liecina, ka 2004. gadā vidējais piena izslaukums no govs laktācijā bija 4992 kg, ko tieši ietekmē somatisko šūnu skaits pienā. Samazinoties somatisko šūnu skaitam pienā, palielinās saražotais piena daudzums laktācijā no govs, kas tieši norāda, ka daudz pienu var iegūt tikai no govīm, kurām ir laba veselība.

Taču neskatoties uz sasniegto 12 gadu periodā darāmā vēl ļoti daudz piena kvalitātes uzlabošanā. Laika periodā no 2013. –2017. gadam Pārtikas un veterinārais dienests ir uzlicis ierobežojumus dzīvnieku pārvietošanai un piena realizācijai (3. attēls).

3.attēls

PVD uzliktie ierobežojumi novietnēm periodā no 2013. –2017. gadam

Īpaši jāsasparojas piensaimniekiem, kuriem PVD ir izteicis aizrādījumus par neapmierinošo iegūtā piena kvalitāti, pārkāpumiem dzīvnieku apzīmēšanā, reģistrēšanā un ārstēto dzīvnieku identifikācijā un uzskaitē. Šie aizrādījumi saimniecībām būtiski turpmāko triju gadu periodā var ietekmēt saņemamā vienotā platību maksājuma apjomu pilnā vai daļējā apmērā. 705 saimniecības, kurām ir liegums realizēt svaigpienu sastāda ~12% no visu kopējo piensaimniecību skaita (3. attēls). Tas ir nopietns signāls piensaimniekiem. Tādēļ vienmēr profilaktiskie pasākumi piena fermās, kas saistīti ar kvalitatīva piena ieguvi, būs izdevīgāki, nekā seku likvidēšana un ieguldītie līdzekļi, kas saistīti ar PVD ierobežojumu atcelšanu.

Sagatavoja

Dainis Arbidāns, LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā

Foto Galerija: