Jūs atrodaties šeit

Šogad interešu grupas organizē arī gaļas lopkopībā

Lopkopība
Gaļas lopkopība
Zālēdāju projekts

Lai lopkopības saimniecības strādātu efektīvāk, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) šogad organizē deviņas interešu grupas lopkopībā: sešas no tām – piena lopkopībā, divas – gaļas lopkopībā un vienu – aitkopībā. Interešu grupu galvenais mērķis ir vairot saimnieku izpratni par efektīvāku saimniekošanu un ar konsultantu palīdzību radīt iespēju savstarpējai pieredzes apmaiņai.

Pirmā interešu grupas tikšanās gaļas lopkopībā par gaļas liellopu ganāmpulku kvalitātes rādītājiem tika īstenota z/s “Vekši“ Valkas novada Valkas pagastā.

Saimniecība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Natura 2000 aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”. Saimniecība apsaimnieko apmēram 120 ha zemes, kur atrodas gan pļavas, gan ganības ar izcilām dabas vērtībām.

Sanita un Ainis Āboliņi apsaimnieko 32 zīdītājgovju ganāmpulku, no kurām 62,5% ir dažādu krustojumu dzīvnieki, 6,2% – Simentāles šķirnes dzīvnieki, 9,3% – Aberdinanguss šķirnes dzīvnieki un 21,8% – Šarolē šķirnes. Šobrīd ganāmpulkā ir Šarolē šķirnes vaislas bullis. Saimniecības zīdītājgovju vidējais izmantošanas laiks ir 3,5 laktācijas. Teļu vidējais dzīvmasas pieaugums diennaktī no piedzimšanas līdz atšķiršanai ir no 900–1100 gramiem.

Tikšanās laikā tika apskatīta saimniecība un pārrunāti ar gaļas liellopu pārraudzību saistītie jautājumi, gan praktiski sverot lopus, gan aizpildot dokumentus un saņemot kontroles lapas. Pārraudzības ganāmpulkos dzimušajiem teļiem jāziņo sekojoši svērumi: dzīvmasa piedzimstot, atšķirot un dzīvmasa 365 dienu vecumā. Rūpīgi jāseko liellopu dokumentācijai, īpaši vaislas buļļa sertifikācijai. Vēlreiz tika atgādināts par notikumu ziņošanas nozīmīgumu ganāmpulkā.

Vēl tika pārrunāts par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kuru  platībās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā mērķis ir uzlabot bioloģisko daudzveidību. Lai noskaidrotu teritorijas, kurās projekts varētu tikt īstenots, šobrīd saimniekiem ir iespēja pieteikties. Līdzdalība projektā dos iespēju palielināt apsaimniekojamo zālāju platību, tādējādi veicinot gan sociāli ekonomisko aktivitāti reģionos, gan Latvijas lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākotnei. Sīkāka informācija pieejama šeit http://ldf.lv/lv/article/latvijas-dabas-fonds-mekle-saimniecibas-kas-dabas-teritorijas-apsaimnieko-biologiski.
Interešu grupas tiek organizētas Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

Daiga Baltiņa,

LLKC speciāliste lopkopībā

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru