Jūs atrodaties šeit

Kā atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu par 2016. gadu

Grāmatvedība

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu var saņemt tikai tie, kuriem gada laikā ir veikti vai jāveic IIN maksājumi. Visbiežāk tie būs algota darba darbinieki, pensiju saņēmēji, arī saimnieciskās darbības veicēji, kuriem jāmaksā IIN par saimniecisko darbību.

IIN atmaksu var saņemt, ja:

 • veikti maksājumi par ārstniecību;
 • veikti maksājumi par izglītību, tai skaitā jaunums – par bērnu interešu izglītību;
 • veikti ziedojumi un dāvinājumi;
 • veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos;
 • veikti dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) maksājumi;
 • jāpiemēro autoru izdevumi;
 • pienākas lielāks neapliekamais minimums nekā darba vietā piemērots (no 2016. gada jaunums – diferencētais neapliekamais minimums);
 • darba vietā nav piemēroti visi papildus atvieglojumi par apgādībā esošām personām u. c.

Lai saņemtu atmaksu, ir jāsagatavo gada ienākuma deklarācija (deklarācija). Varbūt varētu šķist, ka termiņš bija 1. jūnijs, bet gribu nomierināt, – 1. jūnijs attiecas tikai uz tiem, kam deklarācija bija jāgatavo obligāti, pārsvarā – saimnieciskās darbības veicējiem. Ja deklarāciju gatavo brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksas atmaksu, tad to var izdarīt 3 gadu laikā. Tātad, šogad var iesniegt deklarāciju par 2014., 2015. un 2016. gadu. Par 2016. gadu var sniegt, līdz 2019. gadam ieskaitot.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā ir pieejams plašs skaidrojošais materiāls, kas atrodas sadaļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli/Nodokļa piemērošanas kārtība/Metodiskais materiāls „Attaisnotie izdevumi – piemērojams 2016. gada ienākumam””.

Kā arī, ja izdodas, var zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, kur jums sniegs skaidrojumu par deklarācijas aizpildīšanu.

Gada laikā noteikti ir jāsaglabā attaisnojuma dokumenti – čeki, kvītis, maksājuma uzdevumi un citi, uz kuriem jābūt attiecīgās personas vārdam, uzvārdam, personas kodam.

Piezīmes par izglītības un ārstniecības izdevumiem

Šiem izdevumiem ir limits – deklarācijā uzrādāmi visi attaisnotie izdevumi, bet 2016. gadā no tiem tiks attiecināti tikai 215 eiro vienam cilvēkam. Ja izdevumu bijis vairāk par šo summu, – tos varēs attiecināt nākamo piecu gadu laikā. Ierobežojums 215 eiro neattiecas uz plānotajām operācijām, zobārstniecības pakalpojumiem, olšūnu punkciju un endoprotēzēm. Tos tātad var pilnā apmērā attiecināt.

Pie ārstniecības izdevumiem pieskaita arī samaksu (paša maksātu) par veselības apdrošināšanas polises iegādi (bez uzkrāšanas).

No ārstniecības izdevumiem ne visi ir iekļaujami. Iekļauj tikai, ja pakalpojumu sniegusi ārstniecības personu reģistrā reģistrēta un sertifikātu saņēmusi persona. Izdevumus par zālēm neiekļauj.

Deklarācijā EDS katrs attaisnojuma dokuments jāievada atsevišķā rindā, kā arī jāpievieno klāt dokumenta kopija. Ja dokumentu daudz, tas varētu būt darbietilpīgi, bet, ko tikai neesam gatavi darīt, lai iegūtu vairāk naudas!

Ārstniecības un izglītības izdevumus norāda deklarācijas D4 pielikumā.

Vienā deklarācijā var veidot vairākus D4 pielikumus, piemēram, par bērna, vecāka, vīra, sievas un citu likumā atļauto personu izdevumiem, ja viņi vai kāds cits tos nav iekļāvis savā deklarācijā. Un katram atsevišķi piemēro limitu 215 eiro. Piemēram, saviem izdevumiem limits ir 215 eiro, bērna izdevumiem arī limits 215 eiro u. tml.

Piezīmes par ziedojumiem un dāvinājumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos, dzīvības apdrošināšanu

Deklarācijā var iekļaut tikai tādas summas, kas ziedotas vai dāvinātas sabiedriskā labuma statusa organizācijām, budžeta iestādēm un politiskām partijām. Minētās summas norāda deklarācijas D sadaļā 08., 08.1. un 09. rindās.

Bet ir limits: ziedojumi + dāvinājumi + iemaksas pensiju fondos + dzīvības apdrošināšanas prēmijas kopā nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma lieluma (deklarācijas D daļas 03. rindas).

Kā arī ir vēl viens ierobežojums – iemaksas pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas katras atsevišķi nedrīkst pārsniegt 10% no D daļas 03. rindas.

Piemērs

Fiziskā persona iemaksājusi 2016. gadā privātā pensiju fondā 250 eiro. Fiziskās personas gada apliekamais ienākums (D daļas 03. rinda) ir 1000 eiro. Deklarācijas D daļā 09. rindā var rakstīt tikai 100 eiro = 10% no 1000 eiro, nevis visu ziedoto summu 250 eiro.

Piezīmes par diferencēto neapliekamo minimumu

Līdz 2016. gadam bija samērā vienkārši – visiem vienāds neapliekamais minimums (NM), gada summa vienkārši nosakāma – mēneša minimums reiz 12. Bet tagad aprēķins kļuvis sarežģītāks. Par laimi, – pildot deklarāciju EDS, tas jau ir aprēķināts, bet, ņemot vērā, ka var būt kļūdas, vienmēr labāk ir sarēķināt arī pašam.

Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus (tai skaitā ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi), izņemot likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus, saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu, un ienākumu, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli.

Ja 2016. gadā apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir līdz 4560 eiro (ieskaitot) – vidēji mēnesī 380 eiro, tad, iesniedzot deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, kas ir 1200 eiro (darba vietā piemēroja tikai 75 eiro mēnesī x 12 mēneši = 900 eiro). Ja gada laikā gūtie ienākumi ir robežās no 4560,01 līdz 12 000 eiro – vidēji 380 līdz 1000 eiro mēnesī, piemērojamais diferencētais minimums pakāpeniski samazinās – atkarībā no ienākuma apmēra.

Diferencētā NM aprēķināšanai 2016. gadā tiek ņemti vērā šādi rādītāji:

 • GNMmax– maksimālais gada neapliekamais minimums (1200 eiro);
 • koeficients 0,0403;
 • AImin– gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu (4560 eiro);
 • AI – personas gada apliekamie ienākumi.

Diferencētais NM = GNMmax – 0,0403 x (AI – AImin).

Ja persona ir pensionārs, tai tiek piemērots pensionāra neapliekamais minimums. Diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana uz šo personu neattiecas.

Ja ienākumu apmērs ir virs 12 000 eiro (vidēji virs 1000 eiro mēnesī), tad piemēro tikai minimālo neapliekamo minimumu, tas ir 900 eiro gadā.

2017. gadā jau būs citi skaitļi, bet par to nākošgad.

Piemēri

1. Ja persona guvusi algu 4500 eiro gadā (375 eiro mēnesī) un tai gada laikā piemērots NM 900 eiro (75 eiro mēnesī), tad var iesniegt deklarāciju, un 900 eiro vietā piemērot 1200 eiro (tas ir maksimālais NM) un saņemt atpakaļ nodokļa pārmaksu vismaz 69 eiro (23% no 300 eiro, kas veidojas 1200-900);
2. Ja persona guvusi algu 6000 eiro gadā (500 eiro mēnesī) un tai gada laikā piemērots NM 900 eiro (75 eiro mēnesī), tad var iesniegt deklarāciju un 900 eiro vietā piemērot diferencēto NM 1141,97 eiro, kuru nosaka šādi: 1200-0,0403 x (6000-4560) un saņemt atpakaļ 55,65 eiro (23% no 1141,97-900);
3. Ja persona guvusi algu 12 600 eiro gadā (1050 eiro mēnesī) un tai gada laikā piemērots NM 900 eiro (75 eiro mēnesī), tad deklarāciju NM dēļ nav nozīmes sniegt (ja nav citi attaisnotie izdevumi), jo vairāk par 900 eiro nevar piemērot.
4. Pensionārs saņēmis pensiju 3385 eiro gadā. Deklarāciju NM dēļ var nesniegt (ja nav citi attaisnotie izdevumi), jo jau gada laikā pensijai piemēroti 2820 eiro pensionāra NM.
 

Svarīgākais par neapliekamo minimumu 2016. gadā

(ja pieņem, ka ir algots darbs pilnu gadu, algas lielums pa mēnešiem vienmērīgs un gada laikā darba vietā NM piemērots, un nav citi attaisnotie izdevumi, kas dod tiesības uz IIN atmaksu)

Gada ienākumi (alga; peļņa no saimniecības; zemes iznomāšanas ienākums; noguldījumu % ieņēmumi; dividendes un citi apliekamie), eiro

Minimālais NM darba vietā gadā, eiro

Diferencētais NM, eiro

Atgūstamais IIN no NM pārrēķina, eiro

līdz 4560

900 (mazāk, ja maza alga)

1200

69 (vairāk, ja maza alga)

4560,01–12 000

900

900,17–1200

0,04–69

12 000,01 un vairāk

900

900

0

 

Anda Skadiņa,

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vecākā speciāliste