Jūs atrodaties šeit

Ekonomikas konsultanti gūst pieredzi mācībās Dānijā

Ekonomika

Ekonomikas konsultantiem no 23. līdz 25. maijam bija iespēja padziļināt savas zināšanas uzņēmuma ekonomisko rādītāju jautājumos, gūstot pieredzi no Dānijas kolēģiem, tajā skaitā par SEGES Innovation ekonomisko analīzes sistēmu. Brauciens tika organizēts, lai sekmētu konsultantu apmācību procesu, jaunu zināšanu apguvi, padziļinātu esošās zināšanas un gūtu atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Brauciena laikā tika noskaidrots, kā uzbūvēta ekonomisko datu analīzes sistēma SEGES Innovation, kādi ir tās pamatmērķi, kā šī sistēma funkcionē, kā arī tika sniegta iespēja iepazīties ar digitālajiem rīkiem datu pārvaldīšanai un plānošanas modelēšanai.

Mācību ietvaros dalībniekiem bija iespējams uzzināt vairāk par Dānijas sadarbības modeli starp saimniecību, konsultantu un banku. Apmeklējot bankas, tika noskaidrota to loma lauksaimniecībā uzraudzības un izaugsmes procesos – uzsākot saimniecisko darbību, saimniecības nozaru maiņas gadījumā un citās situācijās. Brauciena dalībniekiem tika sniegta iespēja viesoties bioloģiskajā piena lopkopības saimniecībā, kur lielākais ieguvums bija redzēt jau praksē, kā tiek veikta klientu konsultēšana, dzirdēt arī saimnieku pieredzes stāstu par ieguvumiem sadarbībā ar SEGES, sīkāk iedziļinoties datu ieguves un apstrādes procesos, un iegūto datu izmantošanas iespējās saimniecības efektivitātes uzlabošanai, kā arī noskaidrot, kā ar šo datu palīdzību tiek veidoti saimniecību budžeti.

Mācību laikā gūtās atziņas un pārņemamā pieredze

  • Svarīgi informēt klientus par ekonomiskās analīzes ieguvumiem. Ir nepieciešama tāda datu uzskaites kārtība, kas ir viegli saprotama un pieejama klientam, lai varētu iegūt pēc iespējas precīzākus datus. Ir iespējams ļoti dažādi analizēt un interpretēt jau konsultāciju centra rīcībā esošos datus, kas varētu būt noderīgi klientiem.
  • Lai lauksaimnieki sasniegtu Dānijas līmeni, nepieciešams rūpīgāk izvērtēt savu saimniecisko darbību, un ne tikai formāli. Iepazīstoties ar dāņu banku sadarbības modeli ar lauksaimniekiem, gūts secinājums, ka Latvijā šī sadarbība ir elastīgāka un zemniekam draudzīgāka. Dānijā, ņemot vērā, ka bankas, lai saimniecība saņemtu kredītu, prasa attīstības plānu un atskaites par plāna izpildi 1 reizi ceturksnī, saimniecības  izvēlas sadarbību ar ekonomistu.
  • Dāņu sistēmas pamatā ir saimniecību salīdzinošā novērtēšana, kas ir efektīvs rīks attīstības plānošanai. Tās pamatā ir precīza saimniecību datu ievākšana, ko iespējams veikt tikai ar bezskaidras naudas darījumiem, līdz ar to patlaban Latvijā to nav iespējams pilnībā ieviest, ņemot vērā lielo skaidras naudas darījumu apjomu.
  • Ekonomikas konsultantiem ir piekļuve savu klientu datiem (SEGES ir izveidojis datu analīzes rīku, kur dati tiek ielasīti no grāmatvedības programmas, un konsultants var ērti iegūt sev nepieciešamos datus).
  • Kā viens no ekonomikas rādītājiem tiek vērtēts bezzaudējuma punkts produktu grupai (piem. pienam).
  • Lai sasniegtu labākus rezultātus un precīzāk prognozētu darbības rezultātus, nepieciešams tomēr balstīties uz attiecīgā speciālista zināšanām. Lai piedāvātu labāko risinājumu saimniecības turpmākai attīstībai, Dānijā ekonomists pie saimniecības attīstības strādā kopā ar augkopi vai lopkopi.
  • Pašreizējā grāmatvedības datu ekonomiskā analīze būtu vispārējā līmenī jāpiedāvā visiem klientiem, piemēram, ieņēmumu un izdevumu analīze, bankas kredītu īpatsvars kopējos izdevumos, uzņēmumu rentabilitāte, EBIDA un citi  rādītāji.
  • Arī Dānijā vēl nav skaidri zināma ES «Zaļā kursa» nosacījumu precīzas izpildes un kritēriju īstenošanas kārtība.

Apmācībām noslēdzoties, dalībnieki bija vienisprātis, ka brauciens ir izdevies lielisks un katrs ir ieguvis kādu jaunu pieredzi, zināšanas un jaunus domubiedrus.

Jau iepriekš minējām, ka pieredzes apmaiņa plānota četrās nozares jomās – augkopībā, lopkopībā, ekonomikā un mežsaimniecībā, un tā turpināsies līdz 2024. gada rudenim.

Pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” mērķis ir veicināt konsultantu apmācību, lai vairotu viņu zināšanas un kapacitāti konsultāciju pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē, t. sk. jautājumos par vidi un klimatu, antimikrobiālo rezistenci, inovācijām, digitalizāciju un risku pārvaldību.

Konsultanti savas zināšanas varēs papildināt 18 dažādu mācību kursu tēmās, kurās iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības un kas tiks realizētas gan Latvijā, gan ārzemēs.

Šajās mācības var piedalīties ne tikai LLKC, bet arī citas konsultāciju organizācijas un pakalpojumu sniedzēji, kuri atbilst gala labuma guvēja nosacījumiem, piemēram, MZI APP Dārzkopības institūts, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mūsu mežs", SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” u. c.

Konsultantu apmācība tika nodrošināta Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākuma “Atbalsts konsultantu apmācībai” ietvaros, LAD līguma Nr. 10 2.1-20/21/P16.

 

Informāciju sagatavoja Inga Jātniece, LLKC ekonomikas konsultante,

sadarbībā ar Kristīni Žēperi,

LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāju  

Materiālā izmantota LLKC ekonomikas konsultantu A. Vīgneres, D. Zvirgzdas, J. Stakas, R. Andersona, A. Legzdiņa, E. Ences un grāmatvedes L. Cimdiņas komandējuma atskaitē minētā pieredze un fotogrāfijas.

PielikumsIzmērs
seges_innovation_centrs-2-1.pptx3.35 MB