Jūs atrodaties šeit

Baltijas jūras reģiona programma

Interreg Baltijas jūras reģiona programma atbalsta integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai veidotu inovatīvāku, pieejamāku un ilgtspējīgāku Baltijas jūras reģionu. Programma veicina pārnacionālu sadarbību un integrāciju Baltijas jūras reģionā, īstenojot projektus, kas risina reģionam kopīgas galvenās problēmas. Programmas pievienotā vērtība ir saistīta ar atbalstīto pasākumu un investīciju pārnacionālo ieguvumu.

Programma ir vienošanās starp ES dalībvalstīm Dāniju, Igauniju, Somiju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Zviedriju un Vācijas ziemeļu reģioniem, kā arī partnervalstīm - Norvēģiju, Baltkrieviju un Krievijas ziemeļrietumu reģioniem. Programmu finansē Eiropas Savienība un apstiprina Eiropas Komisija.

Programma finansē projektus četrās tematiskajās jomās:

  • Inovācijas spējas - atbalsta ieguldījumu inovāciju infrastruktūrā, īsteno viedas specializācijas stratēģijas un attīsta spēju radīt un komercializēt inovācijas reģionā.
  • Efektīva dabas resursu pārvaldība - uzsver nepieciešamību efektīvāk pārvaldīt dabas resursus. Atbalstu saņem projekti ar mērķi samazināt Baltijas jūras reģiona ūdeņu piesārņojumu un stiprināt resursu ziņā izdevīgu izaugsmi, jo īpaši ilgtspējīgu ražošanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un resursu ziņā izdevīgu jūras nozaru izaugsmi.
  • Ilgtspējīga transporta nozare – atbalsta labāku sekundāro un terciāro transporta tīklu un mezglu savienošanu Baltijas jūras reģiona galvenajos transporta tīklos atbilstoši TEN-T un Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībai, jo īpaši integrējot Baltkrievijas, Krievijas un Norvēģijas reģiona transporta tīklus.
  • Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai – atbalsta Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu, kā arī veicina partnervalstu reģionālo stratēģiju kopīgo prioritāšu īstenošanu.

Plašāka informācija par Interreg Baltijas jūras reģiona programmu pieejama programmas tīmekļa vietnē: https://www.interreg-baltic.eu/home.html