Jūs atrodaties šeit

Horizon 2020

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma Apvārsnis 2020 ir nozīmīgs "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā.

Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stimulē ekonomiku, stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Programmas Apvārsnis 2020 līdzekļi paredzēti trīs galveno virzienu attīstībai:

  • Zinātnes izcilība – atbalsta mērķis ir stiprināt un veicināt izaugsmi Eiropas Savienības zinātnes izcilībai un nostiprināt Eiropas pētniecības telpu, lai padarītu Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju sistēmu konkurētspējīgāku globālā mērogā.
  • Vadošā loma rūpniecībā - šī programmas daļa veicina konkurētspējas palielināšanu, darba vietu radīšanu un izaugsmes veicināšanu. Uzsvars tiek likts uz tādām pētniecības un inovācijas jomām, kurās ir liela rūpnieciskā loma un kur jaunu tehnoloģiju iespēju apgūšana ļaus radīt un virzīs inovācijas.
  • Sabiedrības problēmu risināšana - atbalsts attiecas uz aktivitātēm sākot no pētījumiem un nonākot līdz tirgum, pievēršot uzmanību inovācijām, piemēram, izmēģinājumiem, demonstrējumiem, testēšanas vietām un atbalstam publiskā iepirkuma un tirgus apguves jomā. Tas ietver saikņu izveidi ar Eiropas inovācijas partnerību (EIP) aktivitātēm.

Plašāka informācija par Horizon 2020 programmu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

 

Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness.

By coupling research and innovation, Horizon 2020 is helping to achieve this with its emphasis on excellent science, industrial leadership and tackling societal challenges. The goal is to ensure Europe produces world-class science, removes barriers to innovation and makes it easier for the public and private sectors to work together in delivering innovation.

Horizon 2020 has three major pillars:

  • Excellent Science - activities under this pillar aim to reinforce and extend the excellence of the Union’s science base and to consolidate the European Research Area in order to make the Union’s research and innovation system more competitive on a global scale.
  • Leadership in Enabling and Industrial Technologies - this part of the programme contributes to boosting competitiveness, creating jobs and supporting growth. The emphasis is on areas of research and innovation with a strong industrial dimension and where mastering new technological opportunities will enable and drive innovation. The objective is to achieve the EU Industrial policy goals, which represents an important component of the EU Strategy for Key Enabling Technologies (KET).
  • Societal Challenges – this covers activities from research to market with a new focus on innovation-related activities, such as piloting, demonstration, test-beds, and support for public procurement and market uptake. It includes establishing links with the activities of the European Innovation Partnerships (EIP).

Additional information about Horizon 2020 programme is available in European Commission website: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en