Jūs atrodaties šeit

Erasmus+

Erasmus+ ir ES programma, kas atbalsta aktivitātes izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta jomās. Programma piedāvā iespējas gan individuālām personām, gan organizācijām. Organizācijas izveidojot sadarbības projektus var darboties, piemēram, profesionālās izglītības jomā, apmainoties ar pieredzi un risinot aktuālas problēmas.

Erasmus+ sekmē izaugsmes, nodarbinātības, sociālās vienlīdzības un iekļautības stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī stratēģiskās sistēmas “Izglītība un apmācība 2020” mērķu sasniegšanu. Ar Erasmus+ ir iecerēts sekmēt partnervalstu ilgtspējīgu attīstību augstākās izglītības jomā un veicināt to mērķu sasniegšanu, kas izvirzīti ES jaunatnes stratēģijā.

Programma risina vairākas konkrētas problēmas:

 • Samazina bezdarbu, jo īpaši jaunatnes vidū
 • Veicina pieaugušo izglītību, sevišķi jaunu prasmju un darba tirgū pieprasītu prasmju iegūšanu
 • Mudina jauniešus iesaistīties Eiropas demokrātijas procesos
 • Atbalsta inovāciju, sadarbību un reformas
 • Mazina mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu
 • Sekmē sadarbību un mobilitāti ar ES partnervalstīm

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_lv

Erasmus+ is the EU's programme to support education, training, youth and sport in Europe. Program offers opportunities for individuals and organizations. Organizations can develop collaborative projects, for example, in the field of vocational education, exchanging experiences and solving topical problems.

The aim of Erasmus+ is to contribute to the Europe 2020 strategy for growth, jobs, social equity and inclusion, as well as the aims of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020), the EU's strategic framework for education and training. Erasmus+ also aims to promote the sustainable development of its partners in the field of higher education, and contribute to achieving the objectives of the EU Youth Strategy.

Specific issues tackled by the programme include:

 • Reducing unemployment, especially among young people
 • Promoting adult learning, especially for new skills and skills required by the labour market.
 • Encouraging young people to take part in European democracy
 • Supporting innovation, cooperation and reform
 • Reducing early school leaving
 • Promoting cooperation and mobility with the EU's partner countries

Additional information about Erasmus+ programme is available in European Commission website: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en