Jūs atrodaties šeit

Latvijas lopkopības sektoram tiek izstrādāts digitāls risinājums

Lopkopība
Projekti

Kopš 2022. gada rudens notiek aktīvs darbs projekta “Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings” ietvaros, lai Latvijas lopkopības sektoram izstrādātu digitālu risinājumu, kas palīdzētu nodrošināt gan saimniecības datu uzskaiti un analīzi vienā vietā, gan arī veicinātu ilgtspējīgu saimniekošanu videi draudzīgā veidā.

Projektu uzsākot, tika veikta detalizēta lopkopības saimniecību vajadzību apzināšana.

Tika izvērtēta Somijas pieredze, dodoties pieredzes apmaiņas braucienā saistībā ar  digitālo tehnoloģiju izmantošanu piena lopkopības saimniecībās.

Aktīvi strādājot kopā lauksaimnieku organizācijām, pētniekiem, konsultantiem un lauksaimniekiem, ir paveikts liels darbs piena pārraudzības un kūtsmēslu apsaimniekošanas sadaļās. Tāpat ir uzsākts strādāt pie gaļas liellopu un aitu pārraudzības sadaļām. Projektu kā vadošais partneris vada LLKC, bet lauksaimnieku organizācijas (GLAB, LAAA, LZF, SCE E-piim, “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”), lopkopības saimniecības (Adams Farm, Lazdu mājas, Nākotne, Mežoki) un LBTU piedalās un sniedz savu redzējumu, lai izstrādātā monitoringa sistēma atbilstu lauksaimnieku vajadzībām. Savukārt iepriekš pieminētās sistēmas programmēšanas darbus veic Ventspils Augstskola.

Ar Lauksaimniecības datu centru (LDC) ir uzsākta sadarbība par datu (dzīvnieku, novietņu) importu no LDC datu bāzes. Taču, lai efektīvāk sasniegtu projekta mērķi un ņemtu vērā esošās un nākotnes lauksaimnieku vajadzības, ir nepieciešama daudz plašāka sadarbība ar LDC. Arī pēdējā projekta partneru sanāksmē tika atkārtoti secināts, ka ir svarīgi nodrošināt abpusēju sasaisti ar LDC sistēmām un dati nebūtu jāvada vairākas reizes dažādās sistēmas. Tāpēc, domājot par efektivitāti, LDC sistēmām būtu jānodrošina gan datu imports, gan eksports.

Projektu plānots pabeigt līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Plašāk par projektu šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/Efektivs_vides_un_dzivnieku_labturibas_saimniecibu_monitorings

Sistēma tiks izstrādāta 16.1. pasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros. Sistēmas izveides plānotās kopējās izmaksas ir 500 tūkst. eiro, no kuriem 90% finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), atlikušos 10% - projekta partneri.

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.