Jūs atrodaties šeit

Dažādu līniju Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa ērzeļu pēcnācēju kvalitātes salīdzinājums

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2022/19_ELFLA.

Tēma: “Dažādu līniju Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa ērzeļu pēcnācēju kvalitātes salīdzinājums selekcijas efektivitātes noteikšanai” (LAD līguma Nr.10.2.1-2.36/23/P9).

  • : Salīdzināt un demonstrēt dažādu līniju Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa vaislas ērzeļu pēcnācēju kvalitāti ar mērķi uzlabot tipu, eksterjeru, piemērotību universālai izmantošanai, saglabājot ģenētisko resursu populāciju Latvijā.

 

Projekta Nr. 23-00-A00102-000005.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2025. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: Māris Parfianovičs, Jaunvangas, Siguldas pagasts, Siguldas novads, SIA “Ādažu veterinārā klīnika”, Kroņi, Skultes pagasts, Limbažu novads; LBTU (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāte); Biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkot demonstrējumu zirgu audzēšanas  saimniecībās, veidojot divas Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu grupas. Vienā grupā zirgi, kas pārstāv tipiskas šķirnes braucamā tipa līnijas un radniecīgās grupas (Ammon, Siego, Spēkoņa, Markgrāfa, Māda, Kru-Kru, Gaida, Redžinalda), otrā grupā – zirgi, kas pārstāv kādreiz šķirnes sporta tipam pieskaitītās zirgu šķirnes līnijas un radniecīgās grupas (Flagmaņa, Gintera un citas), nodrošinot tām līdzīgus ēdināšanas un apsaimniekošanas apstākļus. Noteikt atšķirības starp dažādu līniju Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa vaislas ērzeļu pēcnācējiem.

Veikt abu zirgu grupu kvalitātes noteikšanu un salīdzināšanu – tipa un eksterjera lineāro profilēšanu un eksterjera vērtēšanu, izmēru noteikšanu.

Veikt demonstrējuma ekonomisko novērtējumu, īpaši izvērtējot ieņēmumu palielinājumu vai samazinājumu, audzējot dažādu līniju Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa vaislas ērzeļu pēcnācējus.

Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot lauka dienu reizi gadā, demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

 

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: Māris Parfianovičs, novietne “Jaunvangas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads, SIA “Ādažu veterinārā klīnika”, novietne “Kroņi”, Skultes pagasts, Limbažu novads, kontaktpersona: LLKC Ogres biroja lopkopības speciāliste Aija Luse, e-pasts: aija.luse@llkc.lv,  tālr. 22035481.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.