Jūs atrodaties šeit

Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem un krūmiem

Mežsaimniecība

Esat saņēmis paziņojumu par paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli un vēlaties lauksaimniecības zemi pārvērst par mežu vai plantāciju? Apdomājiet kārtīgi – vispirms izvērtējiet visas iespējas zemi izmantot lauksaimniecībā!

Iespējami šādi varianti:

1. Novākt apaugumu un turpmāk zemi izmantot lauksaimniecībai.

Apauguma novākšanai nav jāsaņem ciršanas apliecinājums no Valsts meža dienesta (VMD), jo kokus drīkst cirst saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. Lai kontroles institūcijām apliecinātu ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmi, zemes īpašniekam jāaizpilda veidlapa “Ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājums”, kas atrodama iepriekš minēto noteikumu 2. pielikumā. Jāņem vērā, ka vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, ar kuriem noteikti jāiepazīstas pirms ciršanas darbu uzsākšanas.

2. Ieaudzēt mežu vai plantāciju mežu.

Tādā gadījumā jāmaina zemes lietošanas veids. Lai to izdarītu, būs nepieciešami dažādi saskaņojumi (skatīt zemāk). Bet pirms to veikšanas visu kārtīgi apdomājiet. Jāizlemj zemes liktenis tālai nākotnei, daudziem gadu desmitiem, tāpēc ir vērts apsvērt visus par un pret:

1) Kādu ainavu ieplānotais mežs nākotnē izveidos? Kā būs, kad koki pārsniegs divdesmit metru augstumu un metīs platu ēnu? Pamēģiniet iztēloties!

2) Vai nodoms ieaudzēt mežu atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam? Sazinieties ar pašvaldību un noskaidrojiet to! Jumsbūs vajadzīga izziņa, ka plānotā darbība nav pretrunā ar teritorijas plānojumu. Pašvaldībai var būt pieņemta kārtība,  kādā nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurās drīkst ieaudzēt mežu – iepazīstieties ar to!

3) Apskatiet OZOLS – Dabas datu pārvaldības sitēmā –

vai teritorija, kurā vēlaties ieaudzēt mežu, neatrodas aizsargājamā dabas teritorijā? Aizsargājamām teritorijām var būt individuālie aizsardzības noteikumi, kuri nosaka ierobežojumus (šo arī var noskaidrot pašvaldībā). Par aizsargājamām teritorijām varat interesēties Dabas aizsardzības pārvaldē.

4) Kāda situācija ir ar meliorācijas sistēmām? Jūsu stādījumi neradīs problēmas kaimiņiem? Šeit palīdzēs Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) nodaļu speciālisti. Aizpildiet iesniegumu, nosūtiet ZMNĪattiecīgā reģiona nodaļai, un pretī saņemsiet tehniskos noteikumus ar norādēm, vai un kur drīkst ieaudzēt mežu.

5) Ieskatieties sava īpašuma dokumentos. Noskaidrojiet, vai jūsu  īpašumam ir kādi apgrūtinājumi, aizsargjoslas. Ja tā, sazinieties ar aizsargjoslas turētāju, saņemiet saskaņojumu/tehniskos noteikumus.

Ja lauksaimniecības zeme jau ir aizaugusi ar kokiem un krūmiem, nesteidzieties Valsts meža dienestā iesniegt pārskatu par meža ieaudzēšanu. Vispirms vērsieties iepriekšminētajās iestādēs pēc saskaņojumiem un ieteikumiem!

Pēc iepriekšminēto formalitāšu sakārtošanas varat izvēlēties noformēt zemi – kā mežu vai plantāciju mežu.

Ar ko atšķiras mežs no plantāciju meža?

Pirmkārt, ar minimālo koku skaitu uz 1 ha.

 

 

Mežs

         gab/ha        

Plantāciju mežs

gab/ha

Priede 2000 1000

Ozols, osis, vīksna, goba,

kļava, dižskābardis un skābardis

1500 500
Pārējās sugas 1500 800

Otrkārt, ar ciršanas nosacījumiem. Ja mežā kokus galvenajā cirtē drīkst cirst saskaņā ar Meža likuma 9. pantu pēc cirtmeta vai caurmēra, tad uz plantāciju mežiem šis noteikums neattiecas.

Katru gadu, pirms sākt koku ciršanu plantāciju mežā, meža īpašnieka pienākums ir paziņot VMD par koku ciršanu (ciršanas apliecinājums nav nepieciešams). Lai apliecinātu plantāciju mežā nocirstās koksnes izcelsmi, meža īpašnieks aizpilda veidlapu, kas atrodama MK noteikumu Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 2. pielikumā.

Lai reģistrētu mežu vai plantāciju mežu, meža īpašnieks iesniedz VMD pārskatu par meža ieaudzēšanu. To var atrast šeit: https://www.vmd.gov.lv/lv/veidlapas.

Vienlaikus ar pārskatu jāiesniedz skice, stādāmā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopijas. Ieaudzētajai platībai dabā jābūt skaidri redzamām ārējām robežām!

Neskaidrību gadījumā ikviens var vērsties pēc padoma Meža konsultāciju pakalpojumu centrā vai Valsts meža dienestā. Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki sniedz konsultācijas visos Latvijas reģionos. Darbinieku kontaktinformācija pieejama mājaslapā www.mkpc.llkc.lv sadaļā Speciālisti.

Līga Solosteja, 
MKPC mežsaimniecības projektu vadītāja