Jūs atrodaties šeit

Realizētie projekti

Projekts: CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2022. – 30.06.2025.

Projekta Nr. 22-00-A01612-000006

Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Projekta partneri: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava“; Latvijas Meža īpašnieku biedrība; Latvijas Zemnieku federācija; Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija“; Ingka Investments Management; Mazo meža īpašnieku biedrība; Latvijas Finieris mežs; Sodra Latvia; Zemnieku saimniecība "Priedes“.

Projekta mērķis: veicināt "bottom-up" virzītu pieeju oglekļa dioksīda (CO2) papildus piesaistei un mērķtiecīgai siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanai meža apsaimniekošanā, izglītojot un motivējot meža apsaimniekotājus klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu atbalstošas mežsaimniecības prakses izvēlē

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

1. Identificēt efektīvākos CO2 piesaistes un SEG emisiju samazināšanas paņēmienus meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā, kas piemēroti brīvprātīgās tirdzniecības sistēmai, konsensus panākšana starp dažādām interešu grupām. Rezultāts – pārskats.

2. Izstrādāt algoritmus CO2 piesaistes un SEG emisiju izmaiņu aprēķinam efektīvākajiem klimata izmaiņu samazināšanas pasākumiem.

3. Veikt kalkulatoru programmatūras izveidi, kurā realizēts ietekmes uz CO2 piesaisti un SEG emisijām novērtējums.

4. Sadarbībā ar meža īpašniekiem, lauksaimniekiem un mežsaimniecības konsultantiem pārbaudīt un, nepieciešamības gadījumā, pilnveidot izveidotā kalkulatora funkcionalitāti.

5. Sagatavot informatīvus materiālus meža īpašnieku apmācībām, organizēt seminārus un apmācīt mežsaimniecības konsultantus darbam ar izveidoto rīku.

6. Piesaistes pasākumiem raksturīgo objektu atlase meža un lauksaimniecības zemēs.

7.Oglekļa aprites integrēšana meža apsaimniekošanas plānošanā un oglekļa tirdzniecības sistēmas ieviešanas iespēju Latvijā izvērtējums.

RezultātiPārskats par CO2 piesaistes un SEG emisiju samazināšanas paņēmieniem meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.

Publiski pieejama kalkulatora versija meža īpašniekiem - Meža apsaimniekošanas CO2 bilances kalkulators. Kalkulatora versiju, kas paredzēta profesionālai lietošanai  - Oglekļsaistīgas mežsaimniecības novērtēšanas un plānošanas sistēma. Piesaistes pasākumiem raksturīgie objekti dabā. Rīcības plāns oglekļa tirdzniecības iespējai Latvijā. Apmācību materiāli. Apmācības un semināri.

Projekta kopējais finansējums: 359 682.86 EUR (no kā publsikais finansējums ir 323 714.54 EUR)

LLKC finansējums: 163 778.72 EUR (no kā publiskais finansējums ir 147 400.84 EUR)


Logo ERAF 2014 2020 LV

Klimata izmaiņu mazināšanas iespēju izpēte aramzemju un zālāju meliorācijas sistēmās

Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa, LVMI Silava
Sākuma datums: 03.01.2022
Beigu datums: 30.11.2023

Sadarbības partneris: SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Kopējās attiecināmās izmaksas ir 496936,99 EUR, t.sk. atbalsts no ERAF 407289,56 EUR, valsts budžets 52377,16 EUR un pretendenta līdzfinansējums 37270,27 EUR.
Projekta ilgums ir 23 mēneši.

Pētījuma mērķis ir kvantitatīvi noteikt un maksimizēt klimata izmaiņu mazināšanas potenciālu meliorācijas sistēmu buferjoslu transformēšanai par ilgtspējīgām un pašpietiekamiem kokaugu stādījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīva biokurināmā piegādi augošajam bioekonomikas sektoram.

Aktuāla informācija par pētījumu īstenošanas gaitu  atrodama vadošā partnera  LVMI Silava mājas lapā un saite uz to: https://saite.lv/kAZ


Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija / Optimising the Governance and Management of the Natura 2000 Protected Areas Network in Latvia

Saīsinātais nosaukums: LIFE-IP LatViaNature

Programma: LIFE

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2020.-31.12.2028.

Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta partneri:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Latvijas Universitāte
 • Daugavpils Universitāte
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Vidzemes Augstskola
 • Latvijas valsts meži
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
 • Latvijas Dabas fonds
 • Pasaules Dabas Fonds

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību plānu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Tiešie mērķi:

 • Uzlabot mežu biotopu un sugu aizsardzības statusu;
 • Uzlabot Natura 2000 tīkla efektivitāti;
 • Izstrādāt efektīvus un motivējošus mehānismus, lai atbalstītu dabas aizsardzību privātās mežu zemēs;
 • Izstrādāt efektīvu sistēmu invazīvu svešzemju sugu kontrolei un pārvaldībai, kuras skar mežsaimniecības nozari;
 • Stiprināt ieinteresēto personu, tostarp valsts iestāžu, kapacitāti un uzlabot sadarbību starp valsts, nevalstiskajiem sektoriem un zinātniskajām institūcijām;
 • Veicināt privāto mežu zemes īpašnieku izpratni par dabas aizsardzību.

Projekta kopējais finansējums: 19 484 173 EUR (t.sk. ES LIFE programmas finansējums: 11 690 504 EUR, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums: 4 221 947 EUR).

Sīkāka informācija par projektu: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/life-ip-latvianature vai sazinoties ar MKPC mežsaimniecības projektu vadītāju Janu Alksnīti (jana.alksnite@mkpc.llkc.lv).Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības projekts “Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region”

Projekta saīsinājums: Baltic ForBio

Projekta Nr. #R058

Projekta mērķis: palielināt atjaunojamās enerģijas ražošanu, uzlabot valsts iestāžu un attiecīgo organizāciju institucionālās spējas, kā arī veicināt mežizstrādi un ciršanas atlieku izmantošanu.

Budžets: Kopējais projekta budžets 2 182 233.25 EUR, ERDF – 611 666.90 EUR un nacionālais finansējums – 2 793 900.15 EUR.

Projekta laiks: 2017. gada maijs - 2021. gada marts

Projekta mājas lapa: www.slu.se/balticforbio

Projekta vadošais partneris: Swedish University of Agricultural Sciences - Sweden

Projekta partneri:

 • Foundation Private Forest Centre – Estonia
 • Tartu Regional Energy Agency – Estonia
 • Natural Resources Institute Finland Luonnonvarakeskus  - Finland
 • Technical University of Applied Sciences Wildau - Germany
 • Ltd. Latvian Rural Advisory and Training Centre - Latvia
 • Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences - Lithuania
 • The Forestry Research Institute of Sweden - Sweden
 • The Swedish Forest Agency - Sweden
 • Latvian State Forest Research Institute Silava Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava  - Latvia
 • Regional Council Central Finland - Finalnd
 • Ueckermann Forest Service - Germany
 • Castle property Altlandsberg GmbH – Germany

Projekta galvenie sasniedzamie mērķi:

 • Pieejamās meža biomasas noteikšanas ĢIS platformas un datubāzes izstrāde Baltijas jūras reģionā;
 • Inovatīvu maza izmēra granulu un kurtuvju biznesa modeļu un vadlīniju izstrāde un pielāgošana;
 • Lēmuma pieņemšanas rīka izveide mežizstrādes atlieku un nelielu koku ieguvei – šķeldas ražošanai;
 • Rokasgrāmatas un vadlīniju izstrāde – ciršanas atlieku un mazu koku ievākšanai;
 • Demonstrējuma vietu izveide biomasas reģenerācijai pirms koku retināšanas;
 • Apmācību programmu izstrāde biomasas ievākšanas plānošanai un loģistikai;
 • Apmācību programmas rentabla un ilgtspējīgu ciršanas atlieku ievākšanas un nelielu koku mežizstrādes metožu noteikšanai. 

Forest Energy Atlas (meža biomasas atlants) ĢIS platforma un datu bāze: http://forest-energy-atlas.luke.fi

Tālmācības programmas "Enerģētiskās koksnes ieguve meža apsaimniekošanas procesā": https://talmaciba.llkc.lv/course/index.php?categoryid=12

Projekta Baltic ForBio rezultātu apkopojums
Summary of the results of the Baltic ForBio project


Erasmus+ programmas projekts  “Apmācības – vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos”.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Erasmus+ programmā īsteno projektu “Apmācības – vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos”.

Mobilitātes norises laiks: 2016. gada oktobris

Partneris: Zveidrijas meža aģentūra – Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se, Jonkoping.

Projekta "Apmācības - vides, ūdensaizsardzības un kultūrvestures objektu saglabāšana meža apsaimniekošanas darbos" mērķis ir apmācīt SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" darbiniekus - apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un apmācību metodes, lai turpmā, izmantojot šīs zināšanas, apmācītu Latvijas meža īpašniekus, mežstrādniekus un meža apsaimniekotājus. Apmācību programmas apguve un turpmāka šādas apmācību programmas ieviešana Latvijā - nodrošinās papildus zināšanu ieguvi meža īpašniekiem, mežstrādniekiem un meža apsaimniekotājiem, ievērot vides, ūdensaizsardzības un kultūrvēstures objektu saglabāšanas prasības meža apsaimniekošanas darbos koksnes resursu ieguves laikā.

Programmas izstrāde: novembris – decembris, 2016
Programma: Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā. 

Apmācību programmas piedāvājums un realizēšana Latvijā: no 2016. gada decembra, pamatojoties uz pieprasījumu.

Projekta laiks: 2016. gada augusts – 2017. gada maijs.

Projekts tiek īstenots Erasmus + programmā, līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv


Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Nosaukums: Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Vadošais partneris:

Ostergotlandes reģionālās attīstības departaments

Partneri:

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs/Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
Vidzemes plānošanas reģions
Zviedrijas meža aģentūra
Igaunijas Dabaszinātņu universitāte
Igaunijas privāto mežu centrs

Mērķis: Veicināt meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu projektā iesaistītajos reģionos.

Galvenās mērķa grupas:

 • Galvenās ieinteresētās puses, t.sk. institūcijas, aģentūras un reģionālās politikas, vides jautājumu un mežsaimniecības atbildīgie politiķi
 • Meža īpašnieki, darbu veicēji un ražošanas nozares
 • Sabiedrība

Budžets: Kopējais projekta budžets 1 438 155 EUR, ERDF - 1 150 996 EUR un nacionālais finansējums - 287 159 EUR.

Projekta laiks: 2010. gada maijs - 2012. gada decembris

Projekta mājas lapa: www.woodenergyproject.eu

Kontaktpersona: MKPC direktors Raimonds Bērmanis, tālr. 63050477, mob. 29461192, raimonds.bermanis@mkpc.llkc.lv,

Projekta atbildīgie reģionos: 
Valmiera, Valka - Andris Vīrs, mob. 26108426, andris.virs@mkpc.llkc.lv 
Alūksne, Balvi - Ginta Ābeltiņa, mob. 26117578, ginta.abeltina@mkpc.llkc.lv
Madona - Mairita Bondare, mob. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
Cēsis - Laila Šestakovska, mob. 28323647, laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

Projekta informācijas buklets

Projekta informācijas buklets (angļu valodā)

Projekta informatīvais izdevums 30.maijs 2011 (angļu valodā)

Projekta informatīvais izdevums 30.janvāris 2012 (angļu valodā)